Start

Kommunernas miljöpåverkan till följd av inköp

År 2019 uppgick kommunernas klimatpåverkan till följd av inköp till 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar vår miljöspendanalys. Utsläppen motsvarar 44 procent av den totala klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. I analysen redovisas även förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara artiklar.

Analys av de offentliga inköpens miljöpåverkan 

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Det gör det också möjligt att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp.

I Miljöspendanalysen redovisas klimatpåverkan, förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden samt utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa.

  • Kommunernas klimatpåverkan till följd av inköp uppgick 2019 till 11,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 44 procent av den totala klimatpåverkan till följd av offentliga inköp.
  • Den förändrade globala landanvändningen som bland annat påverkar den biologiska mångfalden beräknas till 1,4 miljarder kvadratmeter.
  • Utsläppen av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa beräknad till 17 tusen ton.

Analysen omfattar utbetalningar från 289 kommuner till ett värde av 339 miljarder kronor inklusive moms.

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp. Hyror är i vanliga fall inte upphandlingspliktigt men Miljöspendanalysen är inte begränsad till sådant som är upphandlingspliktigt utan till sådant som kan ses som en form av inköp.

En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis: Byggnad, Fastighet och mark, Utrustning och material samt Drift av hela verksamheter samt driftentreprenad.

I miljöspendanalysen redovisas miljöpåverkan för olika inköpskategorier. Inköp kan struktureras på olika sätt. It och telekommunikation har vi placerat under huvudkategorin Organisation. Men det skulle till exempel vara möjligt att placera It och telekommunikation under Utrustning och material. Kategorin skulle då vara den tredje största inköpskategorin inom huvudkategorin Utrustning och material men huvudkategoriernas placering gentemot varandra hade inte påverkats.

De offentliga inköpens miljöpåverkan

Beskrivning av metoden

Analysera inköpen med miljöspendanalys

Få poster står för hälften av kommunernas miljöpåverkan 

Miljöspendanalysens kategoristruktur består av fyra nivåer av inköpskategorier. När vi ser på miljöpåverkan utan att gruppera kategorierna som vi gjort ovan blir det tydligt att det är få poster på nivå tre i kategoristrukturen som står för en stor del av påverkan på miljön.