Start

Regionernas miljöpåverkan till följd av inköp

År 2019 uppgick regionernas klimatpåverkan till följd av inköp till drygt 6,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar vår miljöspendanalys. Det motsvarar 24 procent av den totala klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. I analysen redovisas även förändrad landanvändning och utsläpp av inandningsbara artiklar.

Analys av de offentliga inköpens miljöpåverkan 

En miljöspendanalys är en inköpsanalys där olika miljöfaktorer har integrerats. Det gör det möjligt att undersöka den miljö- och klimatpåverkan som uppstår till följd av inköp inom offentlig sektor. Det gör det också möjligt att undersöka vilken och hur stor miljöpåverkan olika typer av inköp har i relation till andra typer av inköp. 

I miljöspendanalysen redovisas klimatpåverkan, förändrad landanvändning, som bland annat påverkar den biologiska mångfalden och utsläpp av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa. 

  • Regionernas klimatpåverkan till följd av inköp uppgick 2019 till 6,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar 24 procent av den totala klimatpåverkan till följd av offentliga inköp.
  • Den förändrade globala landanvändningen som bland annat påverkar den biologiska mångfalden beräknas till drygt 732 miljarder kvadratmeter.
  • Utsläppen av inandningsbara partiklar som har betydelse för människors hälsa beräknas till 9 277 tusen ton.

Analysen omfattar utbetalningar från 21 regioner till ett värde av 228 miljarder kronor inklusive moms

Grunden i analysen är en så kallad spendanalys som visar hur mycket som betalats ut till (spenderats på) olika leverantörer. Utbetalningarna motsvarar ofta olika inköp. Hyror är i vanliga fall inte upphandlingspliktigt men Miljöspendanalysen är inte begränsad till sådant som är upphandlingspliktigt utan till sådant som kan ses som en form av inköp.

Metod och material

 En spendanalys bygger på en struktur med olika typer av inköp som grupperas i kategorier som exempelvis Drift av hela verksamheter samt driftentreprenad, Utrustning och material samt Mark och byggnad.

I miljöspendanalysen redovisas miljöpåverkan för olika inköpskategorier. Inköp kan struktureras på olika sätt. It och telekommunikation har vi placerat under huvudkategorin organisation. Men det skulle till exempel vara möjligt placera It och telekommunikation under Utrustning och material. It och telekommunikation skulle då vara den tredje största inköpskategorin inom huvudkategorin utrustning och material men huvudkategoriernas placering gentemot varandra hade inte påverkats.

De offentliga inköpens miljöpåverkan

Beskrivning av metoden

Analysera inköpen med Miljöspendanalys

Få poster står för hälften av miljöpåverkan 

Miljöspendanalysens kategoristruktur består av fyra nivåer av inköpskategorier. När vi ser på miljöpåverkan utan att gruppera kategorierna som vi gjort ovan blir det tydligt att det är få poster på nivå tre i kategoristrukturen som står för en stor del av påverkan på miljön.

I analysen på nivå tre har vi sorterat bort offentligt ägda verksamheter och kommuner som leverantörer till regioner men behållit statliga myndigheter och offentligägda fastighetsbolag. Genom att sortera bort offentligt ägda verksamheter får vi bort bolag så som sjukhus och andra vårdinrättningar som sannolikt ägs av regionerna. Vi får också bort kollektivtrafikbolag som ägs av regionerna eller andra offentliga organisationer.

Genom att sortera bort kommuner som leverantörer får vi bort utbetalningar till kommuner som annars är markerade som skolverksamhet men som kan vara annat, exempelvis lokalhyra.

Styrning för att minska miljöpåverkan kan ske genom inköpsarbete men i de fall en verksamhet som lämnar anbud också ägs av det offentliga skulle det kunna vara effektivare med ägarstyrning. Ägarstyrningen åligger inte inköpsarbetet utan ägarnas representanter.