Start

Verktyg och metoder för barns bästa

För att kunna utreda och bedöma om en upphandling har konsekvenser för barn kan man ta hjälp av verktyg och metoder från Upphandlingsmyndigheten och andra organisationer som är experter på barns rättigheter. Leverantörer till offentlig sektor behöver också fundera på hur deras verksamhet påverkar barn. Barnperspektiv i upphandlingar kan också leda till nya affärsmöjligheter.

Behovsanalysen 

Förberedelsestadiet av en upphandling bör inledas med att ta fram en kravbild utifrån verksamhetens behov. Syftet är att identifiera vad som behövs och under vilken tidsperiod behovet kommer att uppstå. Genom att tidigt involvera slutanvändaren i upphandlingen, till exempel barn i förskolan, säkerställer du att det som köps in motsvarar verksamhetens behov. 

Behovsanalysen 

Marknadsanalys 

En marknadsanalys behövs för att skaffa sig kunskap om vad marknaden erbjuder och vilka leverantörer som finns. Marknadsanalysen är ofta en förutsättning för att kunna ta reda på vilka produkter och tjänster som leverantörerna kan erbjuda, till exempel vilka produkter som riktar sig till barn. Marknadsanalysen kan också omfatta kontakter med andra upphandlande myndigheter som har erfarenhet av upphandling av den aktuella varan eller tjänsten. 

Marknadsanalys 

Verktyg och metoder från Barnombudsmannen 

På bland annat Barnombudsmannens webbplats finns information för att göra bedömningar om barns bästa och lära sig mer om barnkonventionen. 

Barnombudsmannens webbplats

Webbutbildning om barns rättigheter 

Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dem som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. 

Ansvar för genomförande - en webbutbildning från Barnombudsmannen 

Barnrättsresan 

Barnombudsmannens processtöd som ska hjälpa kommuner, regioner och myndigheter att utveckla sitt barnrättsarbete och leva upp till barnkonventionen. Barnrättsresan vänder sig i första hand till tjänstepersoner i kommuner, regioner eller på myndigheter. 

Barnrättsresan (Barnombudsmannens webbplats) 

Unga direkt - ett sätt att lyssna på barn 

Unga Direkt är ett arbetssätt för att lyssna på barn. Metoden utgår från att barnen berättar om sådant som de själva har erfarenhet av och passar både för enskilda samtal och för att träffa barn i grupp. 

Unga direkt - ett sätt att lyssna på barn (Barnombudsmannens webbplats) 

Prövning av barnets bästa 

Barnombudsmannen har tagit fram ett skriftligt stödmaterial om prövningar av barnets bästa för beslutsfattare och tjänstepersoner. 

Prövning av barns bästa (Barnombudsmannens webbplats)  

Barnchecklista 

Barnombudsmannen har en checklista med ett antal frågor att ställa inför varje beslut som fattas. 

Stödmaterial och checklista (sista sidan i materialet) 

Andra vägledningar och stöd