Startsida

Ny lagstiftning om statistik och annonsering

Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik. Lagen skapar förutsättningar för att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att publicera mer tillgänglig statistik. Den nya lagen innebär att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att lämna uppgifter till den myndighet som har huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet.

Bättre upphandlingsstatistik

Den 28 oktober 2019 sa riksdagen ja till regeringens förslag till lagen om upphandlingsstatistik och revideringar av flera lagar som rör upphandling.

Syftet med regelverket är att ta fram bättre nationell upphandlingsstatistik.  Upphandlingsmyndigheten ansvarar för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig, främst genom att skapa en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.

Lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Konkurrensverket är registermyndighet för annonsdatabaser. Det är i de flesta fall obligatoriskt med så kallad efterannonsering för upphandlingar.

Aktuellt

Utkast till lagrådsremiss - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Finansdepartementet har presenterat ett utkast till en lagrådsremiss. Utkastet innehåller bland annat förslag som påverkar efterannonsering av icke-direktivstyrda upphandlingar. Förslaget är att upphandlande myndigheter och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under 100 000 kronor. Remissvaren ska ha kommit in senast den 31 mars.

Utkast till lagrådsremiss  - En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Beslut om ändrad rapporteringsfrekvens

Upphandlingsmyndigheten har beslutat om ändring i föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål. Ändringen gäller rapporteringsfrekvensen, det vill säga hur ofta annonsdatabaserna är skyldiga att lämna uppgifter till Upphandlingsmyndigheten. Rapporteringsfrekvensen ändras från 24 timmar till 30 dagar.

Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:3) om ändring i föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

Föreskrifter beslutade och publicerade

Upphandlingsmyndigheten har fattat beslut om de föreskrifter som reglerar den kommande insamlingen av annonsuppgifter för statistikändamål. Föreskrifterna finns i författningssamlingen och trädde i kraft den 4 augusti 2020.

Tekniska specifikationer

Förutom föreskrifterna har Upphandlingsmyndigheten tagit fram utkast till tekniska specifikationer. De beskriver i detalj hur annonsdatabaserna ska lämna in sina uppgifter. Myndigheten har beslutat att även notifiera de tekniska specifikationer till EU-kommissionen.  

Teknisk referensgrupp

Upphandlingsmyndigheten har skapat en teknisk referensgrupp där flera av annonsdatabaserna som är verksamma på den svenska marknaden ingår. Gruppen är del i myndighetens arbetet med att ta fram ett rapporteringsformat för insamling av uppgifter från och om annonser om upphandling. 

För alla som arbetar med rapporteringsformatet finns en samarbetsyta på GitHub. För att få en inbjudan skicka e-post till statistik@uhmynd.se.

Remissvar på promemoria om upphandlingsförordningen

För ytterligare information

Efterhand som föreskrifter och andra styrande dokument är beslutade publiceras de på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Upphandlingsmyndighetens arbete är du välkommen att skicka e-post till statistik@uhmynd.se eller ställa en fråga i Frågeportalen.

Fråga och svar i Frågeportalen om den nya lagstiftningen

Konkurrensverket om den nya lagstiftningen och uppdraget som registermyndighet