Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Ny lagstiftning om statistik och annonsering 2020

Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik. Lagen skapar förutsättningar för att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att publicera mer tillgänglig statistik. Den nya lagen innebär att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att lämna uppgifter till den myndighet som har huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet.

Bättre upphandlingsstatistik

Den 28 oktober 2019 sa riksdagen ja till regeringens förslag till en ny lag om upphandlingsstatistik och revideringar i flera lagar som rör upphandling.

Syftet med den nya lagen är att få fram bättre nationell upphandlingsstatistik.  Upphandlingsmyndigheten ska ansvara för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig, främst genom att skapa en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.

Lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Konkurrensverket blir registermyndighet för annonsdatabaser. Det ska också i de flesta fall bli obligatoriskt med så kallad efterannonsering för upphandlingar.

Aktuellt

Beslut om ändrad rapporteringsfrekvens

Upphandlingsmyndigheten har beslutat om ändring i föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål. Ändringen gäller rapporteringsfrekvensen, det vill säga hur ofta annonsdatabaserna är skyldiga att lämna uppgifter till Upphandlingsmyndigheten. Rapporteringsfrekvensen ändras från 24 timmar till 30 dagar.

Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:3) om ändring i föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

Förslag om ändring av rapporteringsfrevens

I föreskrift UFS 2020:1 regleras bland annat hur ofta registrerade annonsdatabaser ska lämna uppgifter om annonser till Upphandlingsmyndigheten. Efter att ha gjort en konsekvensutredning där olika intressen vägts mot varandra föreslår vi en förändring av frekvensen från 24 timmar till 30 dagar. Ändringsförslaget har nu skickats ut på remiss. Sista dag för alla som vill lämna synpunkter är den 5 oktober.

Konsekvensutredning beträffande förslag till ändring av föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

Försättsblad. Remiss: Förslag till ändring av Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

Föreskrifter beslutade och publicerade

Upphandlingsmyndigheten har fattat beslut om de föreskrifter som reglerar den kommande insamlingen av annonsuppgifter för statistikändamål. Föreskrifterna finns i författningssamlingen och trädde i kraft den 4 augusti 2020.

Tekniska specifikationer

Förutom föreskrifterna har Upphandlingsmyndigheten tagit fram utkast till tekniska specifikationer. De beskriver i detalj hur annonsdatabaserna ska lämna in sina uppgifter. Myndigheten har beslutat att även notifiera de tekniska specifikationer till EU-kommissionen.  

Teknisk referensgrupp

Upphandlingsmyndigheten har skapat en teknisk referensgrupp där flera av annonsdatabaserna som är verksamma på den svenska marknaden ingår. Gruppen är del i myndighetens arbetet med att ta fram ett rapporteringsformat för insamling av uppgifter från och om annonser om upphandling. 

För alla som arbetar med rapporteringsformatet finns en samarbetsyta på GitHub. För att få en inbjudan skicka e-post till statistik@uhmynd.se.

Nytt webbstöd till hösten

När det nya regelverket är beslutat kommer vi att uppdatera vårt webbaserade tillämpningsstöd för annonsering. Där kommer bestämmelserna att närmare förklaras och kommenteras.

Remissvar på promemoria om upphandlingsförordningen

Tidplan

1 juli 2020 

Den nya lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla. Reglerna om registrering av annonsdatabaser träder i kraft. 

1 januari 2021

De ändringar som görs i upphandlingslagstiftningarna börjar gälla.

För ytterligare information

Efterhand som föreskrifter och andra styrande dokument är beslutade kommer de att publiceras på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Upphandlingsmyndighetens arbete är du välkommen att skicka e-post till statistik@uhmynd.se eller ställa en fråga i Frågeportalen.

Fråga och svar i Frågeportalen om den nya lagstiftningen

Konkurrensverket om den nya lagstiftningen och uppdraget som registermyndighet