Start

Ny lagstiftning om statistik och annonsering

Den 1 juli 2020 fick Sverige en ny lag om upphandlingsstatistik. Lagen skapar förutsättningar för att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att publicera mer tillgänglig statistik. Den nya lagen innebär att upphandlingar ska annonseras i registrerade annonsdatabaser som är skyldiga att lämna uppgifter till den myndighet som har huvudansvaret för statistiken på upphandlingsområdet.

Bättre upphandlingsstatistik

Den 28 oktober 2019 sa riksdagen ja till regeringens förslag till lagen om upphandlingsstatistik och revideringar av flera lagar som rör upphandling.

Syftet med regelverket är att ta fram bättre nationell upphandlingsstatistik.  Upphandlingsmyndigheten ansvarar för att sammanställa och göra statistiken allmänt tillgänglig, främst genom att skapa en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.

Lagen och lagändringarna innebär att upphandlingar i Sverige som regel ska annonseras i registrerade annonsdatabaser. Konkurrensverket är registermyndighet för annonsdatabaser. Det är i de flesta fall obligatoriskt med så kallad efterannonsering för upphandlingar.

Aktuellt

Förslag på ändringar i föreskrift UFS2021:1 remitteras

Upphandlingsmyndigheten föreslår ändringar i föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål. De ena ändringen innebär att den tid som registrerade annonsdatabaser ska lagra uppgifter som lämnats till statistikmyndigheten föreslås ändras från 30 dagar till 365 dagar. Den andra föreslagna ändringen innebär omtryck av Bilaga A till föreskrift 2020:1 med både redaktionella ändringar och justeringar vad gäller inrapporteringen. Därutöver föreslås ändringar i specifikationen för meddelanderapportering.     

Förslagna ändringar har skickats till utvalda remissinstanser. För att ta del av förslagen kontakta registrator på registrator@uhmynd.se.

2021-07-01

Regeringen föreslår förenklade upphandlingsregler

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om ett förenklat regelverk för icke direktivstyrda upphandlingar. Flera av de förslag som lämnas ligger i linje med vad vi tidigare argumenterat för. 

I lagrådsremissen behandlas Förenklingsutredningens förslag från 2018 avseende förenklingar av det icke-direktivstyrda regelverket för upphandlingar. I remissen behandlas även förslagen om ändringar av bestämmelserna om efterannonsering som regeringen lämnade förra året i ett utkast till lagrådsremiss om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

2021-06-03

Beslut om ändrad rapporteringsfrekvens

Upphandlingsmyndigheten har beslutat om ändring i föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål. Ändringen gäller rapporteringsfrekvensen, det vill säga hur ofta annonsdatabaserna är skyldiga att lämna uppgifter till Upphandlingsmyndigheten. Rapporteringsfrekvensen ändras från 24 timmar till 30 dagar.

Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UFS 2020:3) om ändring i föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål

2020-11-27

Föreskrifter beslutade och publicerade

Upphandlingsmyndigheten har fattat beslut om de föreskrifter som reglerar den kommande insamlingen av annonsuppgifter för statistikändamål. Föreskrifterna finns i författningssamlingen och trädde i kraft den 4 augusti 2020.

Tekniska specifikationer

Förutom föreskrifterna har Upphandlingsmyndigheten tagit fram utkast till tekniska specifikationer. De beskriver i detalj hur annonsdatabaserna ska lämna in sina uppgifter. Myndigheten har beslutat att även notifiera de tekniska specifikationer till EU-kommissionen.  

Teknisk referensgrupp

Upphandlingsmyndigheten har skapat en teknisk referensgrupp där flera av annonsdatabaserna som är verksamma på den svenska marknaden ingår. Gruppen är del i myndighetens arbetet med att ta fram ett rapporteringsformat för insamling av uppgifter från och om annonser om upphandling. 

För alla som arbetar med rapporteringsformatet finns en samarbetsyta på GitHub. För att få en inbjudan skicka e-post till statistik@uhmynd.se.

Remissvar på promemoria om upphandlingsförordningen

För ytterligare information

Efterhand som föreskrifter och andra styrande dokument är beslutade publiceras de på Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets webbplatser.

Har du frågor om den nya lagstiftningen eller Upphandlingsmyndighetens arbete är du välkommen att skicka e-post till statistik@uhmynd.se eller ställa en fråga i Frågeportalen.

Fråga och svar i Frågeportalen om den nya lagstiftningen

Konkurrensverket om den nya lagstiftningen och uppdraget som registermyndighet