Start

Affärsmässiga principer och stöd enligt Allbolagen

  • Generellt - Statsstöd
  • Webbvägledning

Den så kallade Allbolagen hindrar inte att kommunen kan lämna sådant stöd till sitt kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag som är lagligt statsstöd enligt EU-rätten. Allbolagen står för lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Mer stöd om regelverk vid en olönsam bostadsinvestering

Stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer enligt 2 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen). Det gäller trots självkostnadsprincipen och reglerna om näringsverksamhet i kommunallagen (2 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen (2017:725)).

Allbolagens krav på affärsmässiga principer hindrar dock inte att en kommun lämnar sådant stöd till ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag om stödet utformas enligt statsstödsreglerna.

Ska undanröja konkurrensfördelar

En aktör vars ägare har beskattningsrätt och i praktiken inte kan gå i konkurs kan få fördelar – om dessa fördelar överförs till bolaget – som en privat aktör inte har. Det är inte något speciellt för hyresbostadsmarknaden utan gäller i samtliga fall där kommuner agerar på en konkurrensutsatt marknad.

För att undanröja dessa potentiella fördelar som kan riskera att snedvrida konkurrensen (och utgöra ett otillåtet statligt stöd), anges i 2 § Allbolagen att de kommunala bostadsföretagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer. Förutom att man vid prövning av frågor som rör bostadsbolagen ska ta särskild hänsyn till situationen på bostadsmarknaden, innebär bestämmelsen i övrigt inget annat än att bolagen ska tillämpa ett affärsmässigt beteende.

Vad innebär kraven på affärsmässighet?

I Allbolagens förarbeten beskrivs ett affärsmässigt beteende som ”det övergripande förhållningssätt som ett icke subventionerat företag på en marknad intar inför investeringar, i sin dagliga drift och i relation till andra aktörer” (Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler, prop. 2009/10:185, s. 44).

Vad som är ett affärsmässigt beteende kan dock inte definieras exakt utan det handlar om vilket förhållningssätt man tillämpar i olika situationer.