Start

Statsstöd till kommunens bostadsföretag för hyresbostäder för äldre på svaga bostadsmarknader (Modell 1)

  • Generellt - Statsstöd
  • Webbvägledning

Här ger vi ett exempel på hur en kommun med en svag bostadsmarknad kan ge tillåtet statsstöd till sitt bostadsföretag om förstudien visat att detta är möjligt. Modell 1 bygger på att det kommunala bostadsföretaget äger och driver hyresbostäderna på uppdrag av ägarkommunen.

På denna webbsida redogör vi för besluts-, genomförande- och uppföljningsfasen i en modell för hur kommunen på ett rättssäkert sätt kan lämna statsstöd för nybyggnation, omfattande anpassning, upprustning eller omvandling av en fastighet till en bostadsfastighet på en svag bostadsmarknad. 

Modell 1 bygger på att det kommunala bostadsföretaget äger och driver hyresbostadsfastigheten på uppdrag av kommunen. Beslutsfattaren måste först ha utrett förutsättningarna för ett sådant här beslut innan det finns förutsättningar att gå vidare till besluts- och genomförandefasen.

Utmaningarna med hyresbostäder för äldre på svaga bostadsmarknader och de olika stegen i den förstudie som krävs beskriver vi i denna vägledning på sidorna om processen. En förutsättning för att gå vidare till modell 1 är att kommunen har funnit att det är möjligt att med eller utan ett upphandlingsförfarande ge det kommunala bostadsföretaget uppdraget att uppföra och driva fastigheten. De rättsliga aspekter som bör beaktas återfinns på webbsidorna för regler.

Process för att utreda förutsättningarna för kommunal finansiering

Regelverk vid en olönsam bostadsinvestering på en svag bostadsmarknad

Om kommunen väljer att ge kommunalt statsstöd till investeringar i en fastighet som ägs av den nämndkontrollerade förvaltningen har vi andra modeller för besluts-, genomförande- och uppföljningsfasen (Modell 2a och 2b). 

Modell 2a och 2 b: statsstöd till hyresbostäder som ägs av den kommunala förvaltningen och upplåts till äldre personer på en svag bostadsmarknad

Besluts-, genomförande- och uppföljningsfasen illustreras i denna bild. 

Modell 1
Modell 1 bygger på att det kommunala bostadsföretaget äger och driver hyresbostadsfastigheten på uppdrag av kommunen.

I modell 1 beslutar kommunen att ge bostadsföretaget i uppdrag att erbjuda en allmännyttig tjänst (SGEI-uppdraget) i form av hyresbostäder för äldre hyresgäster (1a). Modellen bygger på att kommunen inom ramen för förstudien har funnit att det utan ett upphandlingsförfarande (så kallad intern upphandling) är möjligt att ge det kommunala bostadsföretaget uppdraget. Om externa leverantörer skulle utföra tjänsten skulle det föranleda andra överväganden än de vi redogör för i denna vägledning.

Kommunens bostadsföretag investerar i hyresbostäder trots att investeringskostnaderna överstiger de förväntade intäkterna för bostadsföretaget. Detta är ett avsteg från de affärsmässiga principer som gäller enligt Allbolagen och förutsätter att statsstödsreglerna om stöd i form av ersättning för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse följs. 

Bostadsföretaget upphandlar en byggentreprenad (1b) och kommunen finansierar kostnaderna genom att skjuta till kapital till företaget (2a) för att täcka den del av investeringskostnaderna som motsvarar det förväntade underskottet (stödet). Stödbeloppet beräknas alltså utifrån en vanlig investeringskalkyl. 

De ekonomer som ska beräkna stödbeloppet kan använda sig av vårt webbstöd om ekonomiska kalkyler vid statsstödsbedömningar.

Hur används ekonomiska kalkyler vid statsstödsbedömningar?

Bostadsföretaget får därefter tillhandahålla bostäderna till de kategorier av hyresgäster som den allmännyttiga tjänsten är utformad för. Statsstödsreglerna förutsätter att den verksamhet som bedrivs inom ramen för uppdraget redovisas separat. Den redovisningen gör det möjligt för kommunen att följa statsstödsreglernas krav på kostnadskontroll och rapportering. 

Kommunens ersättning/statsstöd till bostadsföretaget får inte överstiga kostnaderna för uppdraget inklusive en rimlig vinst. Detta säkerställer att den del av kapitaltillskottet som utgör statsstöd inte subventionerar andra delar bostadsföretagets verksamhet. 

Enligt statsstödsreglerna får uppdraget till bostadsföretaget som längst ges för investeringens avskrivningstid (skattemässigt normalt 50 år). Om uppdraget avslutas måste dock eventuellt kvarvarande statsstöd återbetalas till kommunen vilket exempelvis kan anges i ett Aktieägaravtal om villkorat aktieägartillskott. 

Beslut av behörigt organ i kommunen och av behöriga företrädare i det kommunala bostadsföretaget

Process som visar steget beslut
Beslut

Kommunen behöver fatta flera olika beslut när man med hjälp av kommunalt statsstöd ska investera i hyresbostäder för äldre på en svag bostadsmarknad. Besluten kan fattas på olika nivåer i kommunens organisation enligt beslutad delegationsordning. Besluten kan exempelvis fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, eller av en kommunal nämnd (behörigt organ).

I förstudien ska kommunen och bostadsföretaget ha förberett upphandlingen av entreprenaden avseende bostadsbyggandet, upprustningen, anpassningen eller fastighetsomvandlingen. 

Upphandling av byggentreprenad och anläggningar

Mot bakgrund av det underlaget ska det nu finnas förutsättningar för kommunen att fatta beslut om att med hjälp av kommunalt statsstöd investera i lägenheter för äldre. Den här typen av statsstöd måste rikta sig mot en grupp personer där det finns ett allmänintresse att trygga tillgången till bostäderna. 

När det gäller äldre personer finns det ingen exakt ålder i statsstödsreglerna för när ett sådant allmänintresse finns. Regeringen har dock ansett att det kan vara en allmännyttig tjänst att i det ordinarie bostadsbeståndet tillhandahålla lägenheter för hyresgäster som är 65 år eller äldre. 

Om kommunen vill att bostadsföretaget ska kunna hyra ut lägenheterna till ett bredare kundunderlag kan även andra grupper av hyresgäster som har svårt att få tillgång till bostäder i kommunen anges (exempelvis anvisade nyanlända enligt anvisningslagen, personer med nedsatt funktionsförmåga, unga personer eller studerande). 

I sista hand fördelas lägenheterna enligt sedvanliga fördelningsprinciper för kommunens övriga lägenheter. Det måste dock huvudsakligen vara personer i de utpekade målgrupperna som hyr lägenheterna för att det ska vara fråga om en tjänst som får subventioneras enligt statsstödsreglerna. 

Statsstödsreglernas effekter på investeringar på svaga bostadsmarknader

Efter att behörigt organ i kommunen har fattat sitt beslut måste även bostadsföretaget fatta de beslut som krävs. Ägarstyrning sker normalt genom beslut på en extra bolagsstämma. Men bostadsföretaget behöver även fatta beslut om att genomföra investeringen och att upphandla entreprenaden av bostadsbyggandet eller fastighetsomvandlingen. 

Allmännyttiga bostadsaktiebolag bör normalt kunna tillhandahålla dessa bostäder inom ramen för sitt allmännyttiga uppdrag. Vid behov kan bolagsordning och ägardirektiv behöva ses över eftersom detta uppdrag inte utförs enligt affärsmässiga principer utan inom ramen för EU:s statsstödsregler.

SKR:s vägledning Principer för styrning kommun- och regionägda bolag

Exempel på beslut av kommunens behöriga organ

Innebörden av de beslut och den officiella handling som krävs enligt statsstödsreglerna kan kommunen välja att formulera av utifrån de exempel som anges här.

Exemplen avser

  • Beslutsprotokollsformulering avseende kapitaltillskott till bostadsföretaget.
  • Beslutsprotokollsformulering avseende att förordna företaget att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.
  • Den officiella handling som behöver upprättas och göras bindande för företaget enligt statsstödsreglerna.

Exempel på beslut om - Stöd till det kommunala bostadsföretaget [X] för uppdraget att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i form av marknadskompletterande hyresbostäder för åldersgruppen 65+ på en svag bostadsmarknad.

(1) Kommunens bostadsföretag [X] beviljas ett kapitaltillskott om högst x kronor för täckande av del av kostnaderna för byggentreprenaden. En del av kapitaltillskottet är ett statsstöd vilket måste tydliggöras i protokollet. Stödbeloppet motsvarar den nedskrivning av anläggningsvärdet (anläggningsvärdet under entreprenaden motsvarar produktionskostnaderna för den upphandling som det kommunala bostadsföretaget genomför) för fastigheten F som sker när anläggningsvärdet justeras till fastighetens verkliga värde efter genomförd entreprenad. 

(2) Behörigt organ beslutar att kommunens bostadsföretag [X] ska anförtros uppdraget att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse enligt de villkor som följer av Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3 (Celex 32012D0021)) (förordnandet).

(3) Förordnandet gäller som längst till och med den […]. Not: Förordnandet kan längst gälla under fastighetens avskrivningstid.

(4) Behörigt organ antar den officiella handlingen förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för bostadsföretaget [X], daterad […].

Ett exempel på en officiell handling som anförtror bostadsföretaget att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

De statsstödsrättsliga kraven på vad som ska ingå i ett förordnande om en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse är för omfattande för att passa in i beslutsprotokollet hos behörigt organ. Vi ger därför även ett exempel på en officiell handling som kan bifogas beslutsprotokollet. 

Notera att vårt exempel endast är avsett att illustrera vad förordnandet bör innehålla, att det inte bör uppfattas som färdig formulering och att det inte är det enda möjliga sättet att hantera dessa frågor på.

Kommunlistan

På Upphandlingsmyndighetens webbplats har vi sammanställt en lista över ärenden som exemplifierar Europeiska kommissionens hantering av svenska statsstödsärenden där det finns en koppling till kommuner och regioner. Listan innehåller bland annat exempel på hur kommuner har hanterat och formulerat beslut avseende förordnande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Statsstödsärenden som berör kommuner och regioner

Vi beskriver här hur ett behörigt organ inom kommunen kan utforma ett förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse för att finansiera marknadskompletterande nybyggnation, omfattande anpassning, upprustning eller omvandling av en fastighet till en bostadsfastighet med lägenheter för äldre på en svag bostadsmarknad. 

I punkterna 1 – 9 redogör vi för vad som utifrån statsstödsreglerna behöver finnas med i det underlag som behörigt organ fastställer i punkten 4 i ovanstående exempel på det beslut som behörigt organ kan fatta.

1) Åläggande och statsstödsrättslig grund 

I egenskap av ägare till bostadsföretaget [X], ålägger kommunen företaget uppdraget att tillhandahålla lägenheter för äldre i fastigheten [F]. Åläggandet görs bindande för företaget genom ett avtal eller ett beslut på bolagsstämman. Kommunen ersätter bostadsföretaget för kostnaderna för uppdraget genom ett statsstöd i form av ersättning för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Det kan vara lämpligt att bifoga beslutet till kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Villkoret kan uttryckas så här: 

”Kommunen ålägger bolaget en skyldighet att tillhandahålla lägenheter för äldre [exempelvis åldersgruppen 65+] i [fastigheten F]. Stödet ges med tillämpning av villkoren i Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT L 7, 11.1.2012, s. 3 (Celex 32012D0021).” 

2) Fördelning av lägenheterna 

De boende i den verksamhet som definieras som en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse ska vara i behov av lägenheten av anledningen att de har uppnått en ålder av [65 år] eller mer, i andra hand att de tillhör andra grupper av hyresgäster som har svårt att få tillgång till lägenheter i kommunen (exempelvis anvisade nyanlända enligt anvisningslagen, personer med nedsatt funktionsförmåga, unga personer eller studerande). I sista hand fördelas lägenheterna enligt sedvanliga fördelningsprinciper för kommunens övriga lägenheter.

På webbsidan om statsstödsreglerna förklarar vi förutsättningarna för att upplåta de aktuella lägenheterna till andra än de utpekade målgrupperna. 

Statsstödsreglernas effekter på investeringar på svaga bostadsmarknader

3) Kapitaltillskott och statsstöd i form av ersättning för uppdraget

Kommunen finansierar bostadsföretagets investering genom att skjuta till kapital. Värdet av det statsstöd som kommunen beslutar om, ska fastställas som mellanskillnaden mellan förväntade kostnader plus en vinst som inte överstiger statsskuldsräntan plus en procentenhet och förväntade intäkter. Enklaste sättet att räkna på detta är att räkna ut skillnaden mellan fastighetens verkliga värde efter entreprenaden enligt ett värderingsutlåtande från en auktoriserad värderingsperson och kostnaderna för entreprenadupphandlingen och förvärvet av fastigheten. 

Eftersom det tar lång tid innan entreprenaden är färdig och fastighetens verkliga värde kan fastställas bör en preliminär värdering göras utifrån de förutsättningar som är kända vid tiden för investeringsbeslutet.

Kommunens samlade finansiering av kostnaderna för att tillhandahålla bostäderna får dock aldrig överstiga dessa kostnader och en vinst motsvarande statsskuldsräntan och en rimlig vinst (rimlig vinst är antingen schablonvärdet en procentenhet eller den procentenhet som kan motiveras utifrån den risk bostadsföretaget tar). 

4) Redovisning

De kostnader och intäkter som kan kopplas till uppdraget ska redovisas separat i bostadsföretagets årsredovisning på ett sätt som klargör vilken verksamhet som finansieras med statsstöd. Denna redovisning ska även göras tillgänglig för allmänheten. 

5) Kontroll av eventuellt överskott från uppdraget

Om det visar sig att överskottet från uppdraget överstiger det förväntade överskottet ska mellanskillnaden återbetalas till kommunen. En kontroll av detta ska göras åtminstone vart tredje år. [N N, exempelvis företagets revisor] ska utföra granskningen. 

För det fall uppdraget upphör innan investeringen är avskriven behöver det kvarvarande stödet i fastigheten återbetalas till kommunen eller kopplas till ett nytt kommunalt statsstödsbeslut. 

6) Omprövning

Detta beslut ska omprövas i samband med att kommunen antar nya riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Uppdraget som beslutet innebär för det kommunala bolaget eller stiftelsen får inte avse en tid som är längre än investeringens avskrivningstid. 

7) Ägarstyrning

Beslutet om att anförtro uppdraget att utföra den enligt ovan definierade tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse innebär samtidigt ett bindande åtagande ifrån det kommunala bostadsföretagets sida. Åtagandet är inte förenligt med affärsmässiga principer. Det bör därför beslutas av bolagsstämman och skrivas in i företagets bolagsordning eller ägardirektiv om det är fråga om ett bostadsaktiebolag. Så är dock bara fallet om uppdraget inte ryms inom ramen för bostadsföretagets nuvarande uppdrag. För stiftelser kan motsvarande formuleringar exempelvis föras in i ett avtal. 

SKR:s vägledning Principer om styrning kommun- och regionägda bolag

8) Dokumentationskrav

Underlag som rör ersättningen för att utföra tjänsten, särredovisning och övriga bedömningar som är kopplade till efterlevnaden av Europeiska unionens statsstödsregler måste sparas av kommunen och företaget i minst 10 år från att uppdraget att tillhandahålla tjänsten har upphört. 

9) Varaktighet

Uppdraget att uppföra och tillhandahålla bostäderna gäller i [antal] år från dagen för behörigt organs antagande av detta beslut. Not: Uppdraget får inte vara längre än fastighetens avskrivningstid.

Genomförandet

Steget genomförande i processen
Genomförande

Uppföljning

Steg uppföljning i processen
Uppföljning