Start

Upphandlingsreglerna och investeringar på svaga bostadsmarknader

  • Generellt - Statsstöd
  • Webbvägledning

Offentlig finansiering måste följa upphandlingsreglerna om det är fråga om ersättning för ett offentligt kontrakt. Kommunen och det kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolaget bör därför på ett tidigt stadium i planeringen av bostadsinvesteringen bedöma om transaktionerna ska föregås av en upphandling enligt reglerna för offentlig upphandling.

Mer stöd om regelverk vid en olönsam bostadsinvestering

Ett avtal med ett byggföretag om en byggentreprenad måste alltid föregås av en upphandling. En investering i kommunens egen förvaltning omfattas dock inte av upphandlingsreglerna. Däremot kan en investering i ett företag som ägs av kommunen vara ett offentligt kontrakt om det är fråga om en ersättning för en tjänst. Frågan är då om investeringen är upphandlingspliktig eller om det finns något tillämpligt undantag från upphandlingsplikten.

Är transaktionen ett upphandlingspliktigt kontrakt?

En bedömning måste göras i varje enskilt fall om transaktionen uppfyller kriterierna för kontrakt enligt upphandlingsregelverket.

Beroende på upplägget i det enskilda fallet kan en kommuns bostadsinvestering utgöra ett uppdrag mot ersättning till ett företag eller till någon annan fristående organisation. Transaktionen kan i ett sådant fall utgöra ett kontrakt som omfattas av upphandlingslagarna.

Utifrån EU-domstolens praxis ska ett antal kriterier vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett kontrakt i upphandlingslagarnas mening. Bedömningen måste göras från fall till fall.

Definition av upphandlingspliktigt kontrakt

Undantag för interna upphandlingar – Teckalundantaget

Om transaktionen uppfyller kriterierna för kontrakt enligt upphandlingsregelverket uppkommer följdfrågan om det kan vara undantaget från upphandlingsplikt enligt någon bestämmelse i upphandlingslagarna. Ett undantag som här är av intresse är reglerna om undantag för interna upphandlingar – det så kallade Teckalundantaget.

Vår bedömning om undantag för interna upphandlingar

Ett kontrakt mellan kommunen och dess allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag är undantaget från upphandlingsplikt om kontroll- och verksamhetskriterierna i det så kallade Teckalundantaget är uppfyllda och om det dessutom inte finns något privat ägarintresse i bolaget. 

Kontrollkriteriet är uppfyllt när kommunen har ett avgörande inflytande över sitt allmännyttiga bostadsaktiebolags strategiska mål och viktiga beslut. Allmännyttiga bostadsaktiebolag har ett allmännyttigt ändamål även om de ska drivas enligt affärsmässiga principer. Upphandlingsmyndigheten bedömer därför att kontrollkriteriet kan vara uppfyllt även i dessa fall.

Verksamhetskriteriet är uppfyllt när det kommunala allmännyttiga aktiebolaget bolaget utför mer än 80 procent av sin verksamhet för kommunens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller för gemensam nämnd som kommunen utövar kontroll över. Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning bör de hyresintäkter som bolaget får från hyresgäster inom ramen för sitt allmännyttiga uppdrag som utgångspunkt kunna beaktas vid bedömningen om verksamhetskriteriet är uppfyllt.

Teckalundantaget är enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning sannolikt inte tillämpligt när den kommunala bostadsverksamheten bedrivs i stiftelseform.

Hyresundantaget och blockförhyrning

Ett kontrakt som avser hyra av fast egendom är undantagen från upphandlingsplikt. Om kontraktets huvudsakliga syfte är ersättning för en tjänst eller byggentreprenad kan det däremot omfattas av upphandlingsplikt. Bedömningen måste göras från fall till fall.

Hyresundantaget (på sidan om avtal som är undantagna från upphandlingsreglerna)

Byggentreprenader ska upphandlas

Det företag som uppför eller omvandlar fastigheten tilldelas ett byggentreprenadkontrakt. Kommunen eller det allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolaget ska tillämpa upphandlingsreglerna då de tilldelar ett sådant kontrakt.

Upphandling av bygg och anläggning
Regler och lagstiftning om offentlig upphandling