Start

Behov av bostäder för äldre på en svag bostadsmarknad

 • Generellt - Statsstöd
 • Webbvägledning

Bostadsmarknadens förutsättningar skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Samhället har ett bostadsförsörjningsansvar. I de flesta fall kan marknaden tillgodose behovet av bostäder så länge som stat och kommun skapar goda ramvillkor för företagen på marknaden. Men i en kommun med en svag bostadsmarknad är investeringar i nya hyresrätter i regel inte företagsekonomiskt lönsamma. Kommunala bostadsföretag är då ett viktigt bostadspolitiskt verktyg.

Steg 1 i processen: behov
Det första steget är att analysera kommunens behov av bostäder och om det kan mötas av marknaden.

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen utgår från bostadsförsörjningslagen. Kommunen har ett ansvar för att

 • planera för bostadsförsörjningen
 • främja genomförandet av de åtgärder som behövs för att klara bostadsförsörjningen.

Kommuner har inom ramen för sitt bostadsförsörjningsansvar möjlighet att utreda förutsättningarna för att finansiera bostadsinvesteringar på svaga bostadsmarknader, även om investeringarna inte kan göras enligt affärsmässiga principer.

Vad är en svag bostadsmarknad?

Med svag bostadsmarknad avses

 • en marknad där efterfrågan på bostäder påverkas tydligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad
 • en varaktigt minskande befolkning
 • en förändrad befolkningsstruktur eller låga inkomster hos kommuninvånarna.

Definitionen kommer från förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad.

En svag efterfrågan på bostäder i detta hänseende uppträder framför allt i gles- och landsbygdskommuner med

 • små lokala arbetsmarknader med låg tillgänglighet till arbetsplatser
 • befolkningsminskning
 • svag utveckling av hushållens inkomster
 • svag sysselsättningsutveckling.

Det vill säga marknader som till följd av urbaniseringen kännetecknas av en vikande efterfrågan på bostäder. Den geografiska avgränsningen av vilka kommuner som har svaga bostadsmarknader är alltså inte statisk; vilka bostadsmarknader som är svaga kan förändras över tid.

Behovet av tillgängliga bostäder för en åldrande befolkning

Urbanisering, vikande befolkningstillväxt i gles- och landsbygdskommuner och en åldrande befolkning är trender som påverkar den svenska bostadsmarknaden. Det innebär även en utmaning när det gäller kommunernas bostadsförsörjning på svagare bostadsmarknader.

Den demografiska utvecklingen talar för att det finns ett behov av lägenheter som är anpassade för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet, inte enbart särskilt boende för äldre (såsom äldreboenden).

Analyser av värdet av investeringar i bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader

Olönsamma investeringar på svaga bostadsmarknader

På en väl fungerande bostadsmarknad kan marknadskrafterna normalt möta efterfrågan på tillgängliga bostäder för äldre utan stöd. På svaga bostadsmarknader kan det däremot vara svårt att få lönsamhet i sådana bostadsinvesteringar.