Start

Statsstödsreglernas effekter på investeringar på svaga bostadsmarknader

  • Generellt - Statsstöd
  • Webbvägledning

En olönsam investering i omvandling eller nybyggnation av bostäder är under vissa förutsättningar ett statsstöd enligt EU-rätten. Här beskriver vi kortfattat vilka statsstödsregler som kan bli aktuella för en sådan investering.

Mer stöd om regelverk vid en olönsam bostadsinvestering

Vad innebär statsstödsreglerna?

Offentligt ägande och offentlig finansiering omfattas i vissa fall av EU:s statsstödsregler. Statsstödsreglerna ska se till så att det offentliga inte ger vissa företag konkurrensfördelar om det inte är nödvändigt för att nå viktiga politiska mål.

Statsstödsrättslig marknadsmässighet

Fokus för kommunens bedömning av om finansieringen är ett statsstöd är om investeringen är långsiktigt lönsam för bostadsverksamheten, det vill säga om investeringen är marknadsmässig. Om kommunen gör investeringen till marknadsmässiga villkor är det inte fråga om ett statsstöd.

Investeringens lönsamhet och gynnandekriteriet

Investeringens lönsamhet får betydelse för bedömningen av om en åtgärd ska räknas som ett statsstöd. Lönsamheten är inte det enda som ska bedömas för att avgöra om investeringen är ett statsstöd men lönsamheten avgör om ett av de fem statsstödskriterierna, det så kallade gynnandekriteriet är uppfyllt.

Utgångspunkten för denna del av statsstödsbedömningen är om tillskottet från ägaren sker till villkor som ger det kommunala bostadsföretaget en ekonomisk fördel jämfört med dess konkurrenter (artikel 107.1 EUF-fördraget).

Bedömning av om det är en marknadsmässig åtgärd

Vid bedömningen frågar man sig hur kommunen som ägare skulle ha agerat om den vore en privat aktör i en jämförbar situation med kommunen, men som drevs av ett långsiktigt vinstintresse. En åtgärd som en sådan privat aktör skulle ha kunnat besluta om ses som en marknadsmässig åtgärd som inte är ett statsstöd.

Marknadsmässiga villkor kan säkerställas genom konkurrensutsättning eller en oberoende värdering. En trovärdig affärsplan kanske också vara ett stöd för bedömningen att en åtgärd är marknadsmässig.

Om investeringen är marknadsmässig

Om kommunens finansiering av en bostadsomvandling på en svag bostadsmarknad kan bedömas som en marknadsmässig investering är investeringen inte något statsstöd. Då behöver kommunen inte tillämpa någon av de alternativa modeller med exempel på beslutstext med mera som vi har beskrivit i detta webbstöd. Kommissionens så kallade SGEI-beslut, eller andra statsstödsregler, behöver då inte tillämpas.

Mer information om statsstödsrättslig marknadsmässighet

Tillåtet statsstöd i form av en investering i hyresbostäder för äldre

Vår bedömning


Upphandlingsmyndigheten bedömer att ett kommunalt statsstöd till ett kommunalt bostadsföretag på en svag bostadsmarknad i första hand bör utformas enligt villkoren i EU-kommissionens så kallade SGEI-beslut (kommissionens beslut 2012/21/EU). Av den anledningen utgår våra modeller från att kommunen använder sig av SGEI-beslutet när den lämnar dessa typer av stöd till sitt allmännyttiga bostadsbolag eller bostadsstiftelse.

Andra statsstödsrättsliga alternativ