Start

Arbetslivskriminalitet

  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Webbvägledning

Arbetslivskriminaliteten leder till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och att skattepengar går till företag som inte har rätt till dem. Offentlig sektor som årligen upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för över 800 miljarder har en viktig roll att motverka olika former av oseriösa aktörer och osund konkurrens i upphandling. Här beskriver vi översiktligt moment och bestämmelser i offentlig upphandling som särskilt reglerar olika former av osund konkurrens i upphandlingar.

Offentlig sektor gör årligen stora inköp inom branscher som ofta har problem med oseriösa aktörer som till exempel bygg-, städ och taxibranschen. Ni som offentliga organisation har därför en mycket viktig roll att fylla som grindvakter mot arbetslivskriminalitet och osund konkurrens.

Vi beskriver här översiktlig moment och bestämmelser i offentlig upphandling som särskilt reglerar hur man generellt kan motverka olika former av arbetslivskriminalitet och osund konkurrens i upphandlingar.

Krav på arbetsrättsliga villkor

Genom att ställa arbetsrättsliga villkor vid upphandling kan offentlig sektor bidra till att förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare som utför offentligt upphandlande kontrakt. Arbete som utförs i samband med offentligt upphandlade kontrakt ska ske med respekt för arbetstagares grundläggande rättigheter och på villkor enligt lag eller kollektivavtal. Att ta arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling handlar dock inte enbart om arbetstagarnas sociala skydd. Skötsamma leverantörer ska inte riskera att utsättas för illojal konkurrens av leverantörer som vinner ekonomiska fördelar genom att konkurrera med dåliga anställningsvillkor. Att ställa arbetsrättsliga villkor bidrar därmed till likabehandling av leverantörer och en sund konkurrens.

Arbetsrättsliga villkor
Publicerade riskbedömningar

Uteslutning av leverantörer

Enligt upphandlingsreglerna ska en leverantör uteslutas från att delta i upphandlingen i vissa situationer, och får uteslutas i andra situationer. De flesta av uteslutningsgrunderna tar sikte på tidigare överträdelser och misskötsamhet, men uteslutning kan även i vissa fall ske på grund av leverantörens agerande i den aktuella upphandlingen. Uteslutning innebär att företaget inte får delta i upphandlingen, och reglerna gäller även vissa typer av underleverantörer (sådana företag vars kapacitet leverantören avser använda sig av i upphandlingen).

Uteslutning

Information om underleverantörer

Användandet av underleverantörer beskrivs återkommande som ett särskilt problemområde i upphandlingar. Av upphandlingsreglerna framgår att en upphandlande myndighet får ställa krav på att leverantören lämnar information om de underleverantörer som man avser att använda vid utförandet av uppdraget. Att använda sig av denna möjlighet bidrar till att skapa en överblick över vilka företag som faktiskt kommer att utföra det upphandlade uppdraget.

Samarbeta med andra underleverantörer och andra samarbetsparter i upphandlingar

Lägsta pris eller utvärdera kvalitet?

Att välja rätt utvärderingsmodell i upphandlingen kan ha betydelse för vilka leverantörer som vill delta i upphandlingen och hur de utformar sina anbud. Att utvärdera på kvalitet i de fall det är relevant för upphandlingen kan vara ett sätt att förhindra att oseriösa aktörer använder underprissättning som ett sätt att vinna kontrakt.

Grund för utvärdering

Att ifrågasätta onormalt låga anbud

Som upphandlande organisation har ni en möjlighet, i vissa fall en skyldighet, att ifrågasätta ett anbud med misstänkt låga priser. Om leverantören inte kan förklara det låga priset på ett tillfredsställande sätt kan – i vissa fall ska – anbudet förkastas.

Onormalt låga anbud

Avtalsuppföljning som verktyg mot osund konkurrens

En förutsättning för en god affärsrelation är att ni som upphandlande organisationen följer upp avtalet. En väl fungerande avtalsuppföljning kan verka avhållande på oseriösa aktörer och medföra att fler företag vill delta i upphandlingar.

Genomför uppföljningen