Start

Upphandlingsskyldighet för statliga bolag

Publicerad 12 maj 2017
Vad är det som avgör om ett statligt bolag ska upphandla i enlighet med LOU eller inte?

Linnéa Karlsson

Publicerad 12 maj 2017

Hej Linnéa!

De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) kallas upphandlande myndigheter. Begreppet omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter. Begreppet omfattar även organisationer som anses vara offentligt styrda organ. För att ett statligt bolag ska anses vara ett offentligt styrt organ ska det tillgodose behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, en region eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten. Behovet som det statliga bolaget tillgodoser ska inte heller vara av industriell eller kommersiell karaktär.

Det är bolaget som själv bedömer om det omfattas av upphandlingslagstiftningen eller inte. För att bedöma om behovet som tillgodoses är av industriell eller kommersiell karaktär måste hänsyn tas till samtliga omständigheter. Kammarrätten i Stockholm bedömde i mål nr 5101-16 om ett statligt bolags verksamhet omfattades av LOU genom en trestegsbedömning av hur bolaget drivs, konkurrenssituationen samt hur vinstkravet såg ut. För att avgöra om ett statligt bolag ska upphandla i enlighet med LOU bör därför följande frågeställningar ligga till grund för bedömningen:
  1. Hur ser ägarförhållandet ut?
  2. Tillgodoser bolaget det allmännas nytta?
  3. Har bolaget en kommersiell karaktär?
Källhänvisningar
  • 1 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrda organ.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

16 maj 2017 (Uppdaterat 23 augusti 2021)

Frågeställningarna nedan är bra vägledning, men hur skall svaren se ut för att det skall vara en organisation som omfattas av LOU eller inte.

Hans Maxsson

20 augusti 2021

Hej Hans,

För att ett offentligt bolag ska vara ett offentligt styrt organ, och därmed en upphandlingspliktig organisation, ska
  1. organisationen till största delen finansieras av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller
  2. organisationens verksamhet ska stå under kontroll av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller
  3. det i organisationens styrelse eller motsvarande ledningsorgan vara mer än halva antalet ledamöter som är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet.
Vidare ska organisationen tillgodose ett allmännyttigt behov som inte är av industriell eller kommersiell karaktär. I stort sett all verksamhet som i någon mån kommer allmänheten till godo och som inte endast riktar sig till en begränsad krets av individer uppfyller kravet på att tillgodose behov i det allmännas intresse, men en bedömning måste alltid göras i den enskilda fallet.

Läs mer om detta i inlägget Hur bedöms om en verksamhet är av industriell eller kommersiell karaktär? i vår Frågeportal.

Andra upphandlingslagar kan gälla
I sammanhanget kan nämnas att en upphandlande myndighet som omfattas av upphandlingsplikt inte alltid ska tillämpa LOU vid upphandlingen. Om det offentligt styrda organet exempelvis bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna så blir lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) tillämplig för upphandlingen i stället.

Läs mer om detta i inläggen Vad avgör om en upphandling ska genomföras enligt LOU eller LUF? och Ska LOU eller LUF tillämpas om en upphandlande myndighet har verksamhet som omfattas av båda? i vår Frågeportal.

Läs mer
För ytterligare vägledning se tråden När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

23 augusti 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.