Start

På vilka sätt kan en upphandling avslutas?

Publicerad 01 juni 2017
Vilka olika sätt som finns för att avsluta en upphandling?

Såvitt jag vet så benämner LOU (och praxis) endast avslutande av upphandling genom antingen tilldelningsbeslut eller beslut om avbrytande (om sakliga skäl finns). Men finns det några andra möjligheter/beslutstyper att avsluta en upphandling?

I det aktuella fallet handlar det om en upphandling där det vid ett öppet förfarande inte inkommit några anbud. Kan en upphandlande myndighet då fatta beslut om att avsluta upphandlingen med motivering som till exempel "Då inga anbud inkommit avslutas upphandlingen utan att avtal tecknas."?

Här menar myndigheten att det inte är ett beslut om avbrytande som fattats utan en annan typ av upphandlingsbeslut. Eftersom det inte är ett beslut om avbrytande, så görs det gällande att beslutet därmed inte är förenat med krav på underrättelse (12 kap 12 § andra stycket LOU) och att beslutet heller inte kan överprövas (20 kap 12 § LOU).

Kan en upphandling avslutas på ett sådant sätt? Och finns det andra upphandlingsbeslut än tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande?

Jag har inte stött på den här typen av beslut tidigare, utan har i sådana här fall då meddelat beslut om att avbryta upphandlingen. Jag har försökt söka information kring frågeställningarna men hittar inget liknande fall. Det enda jag har hittat som rör avslutande av upphandling är från en gammal departementsserie (DS 1994:83 s.25) som slår fast att ett avbrytande, ur upphandlingstekniskt perspektiv, inträffar så fort en utlyst upphandling avslutas utan att upphandling kommer till stånd (d v s om upphandlingen avslutas utan att avtal tecknats).

Vore tacksam för er hjälp med att reda ut frågeställningarna.

Carin

Publicerad 01 juni 2017

Hej Carin!

En upphandlande myndighet kan inte lämna några andra typer av beslut än de som återges i lagtexten, varför de du beskriver i din fråga sannolikt är att anse som ett beslut att avbryta upphandlingen. Bristande konkurrens är ett sådant sakligt skäl som i rättsavgöranden har godtagits för att avbryta en upphandling. Har inga anbud inkommit kan ingen effektiv konkurrens uppnås, varför det anses acceptabelt att avbryta upphandlingen i ett sådant läge.

En skriftlig underrättelse ska snarast möjligt lämnas till anbudssökandena och anbudsgivarna även när myndigheten beslutar att avbryta en upphandling efter anbudsinfordran samt vid beslut att göra om en upphandling. I underrättelsen ska skälen för beslutet anges.

Rent praktiskt finns vid ett öppet förfarande där det inte inkommit några anbud inte några anbudsgivare att kommunicera beslutet om avbrytande till. I Jan-Erik Falks lagkommentar framgår att beslutet om avbrytande inte heller behöver kommuniceras till leverantörer som begärt ut upphandlingsdokumenten men avstått från att lämna anbud. Däremot kan det diskuteras vad som anses lämpligt med hänsyn till den grundläggande principen om öppenhet i offentlig upphandling. Med den principen i beaktande finns det ingenting som talar emot att ett beslut om avbrytande kommuniceras elektroniskt till eventuella leverantörer som visat intresse för upphandlingsdokumenten för att vara transparent.

Har inga anbud lämnats bör det inte heller finnas någon leverantör som kan nå framgång med att ansöka om överprövning av avbrytandebeslutet i domstol.

Gäller frågan övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering, se inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • EU-domstolens avgörande i mål C-27/98 Fracasso samt RÅ 2008 ref. 35 – bristande konkurrens är ett sakligt godtagbart skäl som har godtagits för att avbryta en upphandling
  • 12 kap. 12 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – underrättelseskyldighet vid avbrytande av en upphandling
  • Falk, Jan-Erik, Lagen om offentlig upphandling – En kommentar, 3 uppl., Jure Förlag, Stockholm (2014), s. 308 – Jan-Erik Falks lagkommentar.
Uppdaterad: den 22 augusti 2019

Med vänliga hälsningar

Erika

Jurist

07 juni 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.