Start

Hur räknar man ut avtalsspärren?

Publicerad 09 juni 2017
Hej, jag undrar hur man räknar de tio dagarna vid avtalsspärr efter dom från förvaltningsrätten.

Jag fick domen den 30 maj, räknar man den dagen som dag 1?
Om det är nästkommande dag som är dag 1, och dag 10 då blir en lördag, får jag då teckna avtal kommande måndag eller måste jag vänta till tisdagen?

desiree

Publicerad 09 juni 2017

Hej Desiree,

Den upphandlande myndigheten får inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet. Beräkningen utgår alltså från när förvaltningsrätten avgjorde målet och inte när leverantören får domen. Fick leverantören domen samma dag som när förvaltningsrätten avgjorde målet räknas den dagen som dag 0.

Tidsberäkning av tiodagarsfristen
  • Dag 0 - Domstolen avgör målet.
  • Dag 1–10 - Tiodagarsfristen gäller i minst 10 dagar, räknat från dagen efter att målet avgjorts.
  • Dag 11 - Tiodagarsfristen har löpt ut och den upphandlande myndigheten kan teckna avtal.
Den så kallade söndagsregeln i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ska tillämpas vid beräkningen av tiodagarsfristens längd. Söndagsregeln innebär att tidsfrister som skulle löpa ut på en lördag, söndag eller annan helgdag förlängs tiden till den närmaste vardagen.

I ditt exempel räknas den 30 maj som dag 0. Om dag 10 är en lördag löper tiodagarsfristen ut måndagen den 11 juni. Kontrakt kan därför som tidigast tecknas tisdagen den 12 juni.

Källhänvisningar
20 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om avtalsspärr.

Uppdaterad: den 23 april 2019

Gustav

13 juni 2017

Är det skillnad i nya LOU mot för gamla LOU?

Vid överprövning av upphandling i Kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen fordras prövningstillstånd. Eftersom förlängd avtalsspärr inte gäller i dessa instanser, behöver leverantören även överväga att begära att ett interimistiskt beslut ska fattas. Normalt behandlas begäran om interimistiskt beslut direkt och före det att frågan om prövningstillstånd behandlas. Detta eftersom utan ett interimistiskt beslut om att avtal inte får ingås, finns risk att upphandlande myndighet ingår ett avtal och därefter är det inte längre möjligt att pröva upphandlingen utan enbart avtalets giltighet. Finns ett gällande avtal eller om avtal ingås under pågående överprövning avskriver domstolen målet om överprövning av upphandling (Rosén Andersson m.fl. ”Lagen om offentlig upphandling” [2015] sid 713-714, jfr Kammarrätten mål 6100-12, Kammarrätten i Stockholm mål 5296-11, mål 2901-14, mål 3390-14, Kammarrätten i Sundsvall mål 1255-14.)

Avtal får inte ingås under avtalsspärr, förlängd avtalsspärr, interimistiskt beslut eller tiodagarsfrist (16 kap. 1-3 §§, 8 §, 9 §, 10 § LOU). Om avtal under pågående överprövning ändå ingås i strid med dessa bestämmelser ska domstolen på yrkande av leverantören ändra talan till överprövning av avtalets giltighet (16 kap. 7 § LOU). Ett avtal ska förklaras ogiltigt om detta har ingåtts under tidsfrist då avtal inte får ingås, och leverantören har lidit eller kommer att lida skada med anledning av detta (16 kap. 13 § 2 punkten LOU).

lisa tingström

26 oktober 2017

Hej Lisa,

Det finns ingen materiell skillnad mellan nya och gamla LOU i fråga om avtalsspärr och överprövning. Jag noterar att du i din fråga hänvisar till bestämmelserna i gamla LOU som har upphävts. I nya LOU finns motsvarande bestämmelser i 20 kap. LOU.

Det stämmer att förlängd avtalsspärr inte gäller i kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. Leverantören behöver därför överväga att begära att domstolen fattar ett interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts (20 kap. 9 § LOU).

Med vänliga hälsningar,

Gustav

27 oktober 2017

Tack.

Då gäller alltså inte 10 dagar förlängd avtalsspärr om inte interimistiskt beslut meddelats.

Överprövning kan dock ske men inte mot LOU utan kontraktets ingående.

Lisa

27 oktober 2017

Hej Lisa,

Jag beklagar att jag inte varit helt tydlig. Förlängd avtalsspärr är en annan sak än tiodagarsfristen, eventuellt kan en sammanblandning av dessa skett i din fråga.

Förlängd avtalsspärr enligt 20 kap. 8 § LOU
Förlängd avtalsspärr gäller under handläggningstiden i förvaltningsrätten under förutsättning att en ansökan om överprövning av en upphandling har gjorts.

Tiodagarsfristen enligt 20 kap. 10 § LOU
När en förlängd avtalsspärr enligt 20 kap. 8 § LOU gäller får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet.

När en förvaltningsrätt eller en kammarrätt har fattat ett interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal innan något annat har bestämts, får avtal inte ingås förrän 10 dagar har gått från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt beslutet.

Svar på din fråga
Om varken avtalsspärr, förlängd avtalsspärr eller interimistiskt beslut finns behöver den upphandlande myndigheten inte iaktta tiodagarsfristen.

Notera att en ansökan om överprövning endast kan göras hos förvaltningsrätten före utgången av en avtalsspärr enligt 20 kap. 1 eller 3 §§ LOU. Om så inte skett har leverantören en möjlighet att ansöka om överprövning av det slutna avtalets giltighet.

Med vänliga hälsningar,

Gustav

27 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.