Start

Vem anses som underleverantör, och när åberopas annans kapacitet?

Hej!

Jag har två frågor som jag hade behövt lite vägledning till...
 • Vilka är till anbudslämnaren en sådan underleverantör som ska noteras i anbudet?
 • Är en tillverkare av varor en underleverantör, exempelvis tillverkare av kontorsmaterial, datorer eller liknande?
 • Finns några riktlinjer om var "gränsen går" så att det fortfarande är hanterbart?
 • När räknas det som att en anbudslämnare åberopar ett annat företags kapacitet?
 • Detta är enbart om anbudslämnaren behöver detta företags hjälp för att klara anbudsförfrågans kvalificeringskrav, korrekt?
Tack på förhand!

S

Publicerad 11 september 2017

Hej!

Med underleverantör avses normalt varje annan juridisk eller fysisk person som anbudsgivaren avser att anlita för att genomföra hela eller del av uppdraget eller som behövs för att samtliga kvalificeringskrav ska uppfyllas.

Det finns ett antal kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang och något förenklat kan dessa delas in i följande kategorier:
 1. underleverantörer vars kapacitet åberopas för att visa att upphandlingens kvalificeringskrav uppfylls
 2. underleverantörer som anbudsgivaren anlitar för att genomföra hela eller delar av uppdraget
 3. underleverantörer som endast utför olika tjänster för anbudsgivaren
 4. underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.
Det är inte möjligt att exakt ange var ”gränsen går” för vem som är underleverantör. I Exempelvis Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3150–14 upphandlades lunchkort för anställda. Enligt upphandlingsdokumentet skulle det anges om leverantören avsåg att använda underleverantörer för att utföra uppdraget. Fråga var om det bolag som stod bakom den tekniska betalningsplattformen för lunchkortet var att bedöma som en underleverantör. Att en leverantör var i behov av bland annat IT-tjänster från tredje part innebar inte att denna part kunde betraktas som en underleverantör enligt rätten.

Vilka underleverantörer som ska anges i anbudet avgörs i princip av vad den upphandlande organisationen efterfrågar i upphandlingsdokumentet. Den upphandlande organisationen har rätt att efterfråga information om den eller de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet. Som framgår av Kammarrättens avgörande är det frågan om en någorlunda snäv krets av underleverantörer som i vissa fall behöver vara med i anbudet.

De grundläggande upphandlingsprinciperna sätter gränser för vilka krav eller villkor som en upphandlande organisation får ställa i upphandlingsdokumentet. Avgörande i frågan är kopplingen till upphandlingsföremålet, det vill säga anknytningen mellan villkoren och det som anskaffas. Kopplingen till kontraktsföremålet blir svagare ju längre man kommer ifrån det som anskaffas. Dessutom måste krav och villkor måste stå i rimlig proportion till det som anskaffas. Enligt förarbetena är det till exempel inte rimligt att ställa obligatoriska krav gällande produktionen av allt byggmateriel som förbrukas under en byggentreprenad.

Anbudsgivare kan bara åberopa annans kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet eller ekonomisk och finansiell ställning, det vill säga situation (1) i listan ovan. Möjligheten att åberopa ett annat företagskapacitet gäller oavsett den rättsliga arten av förbindelserna mellan leverantören och de enheter den avser att utnyttja. Det åligger dock leverantören att bevisa att den kommer förfoga över de nödvändiga resurserna. Det är naturligtvis även viktigt att det företag som åberopas inte omfattas av en uteslutningsgrund.

Läs mer
Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats. Se även inlägget Vem är underleverantör? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
 • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål 3150–14 – vad som normalt sett avses med underleverantör
 • 14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – åberopa andra företags kapacitet
 • prop. 2015/16:195 s. 755-756 – det åligger leverantören att bevisa att den kommer förfoga över de nödvändiga resurserna när den åberopar ett annat företags kapacitet
 • 13 kap. LOU – bestämmelser om uteslutning.
Med vänlig hälsning,

Johan

14 september 2017 (Uppdaterat 12 december 2023)

Hej, jag har en följdfråga till ovanstående svar

Som jag förstår det kan ett anbudsgivare åberopa ett annat företags tekniska och/eller yrkesmässiga kapacitet för att kvalificera sig i en upphandling, samt att det åligger anbudsgivaren att bevisa att den kommer förfoga över nödvändig kapacitet. Men innebär det att samtidigt att det anbudslämnande har förbundit sig till att använda just det andra företagets kapacitet för att fullgöra sitt åtagande gentemot UM? Är det inte bara en möjlighet för anbudslämnande företag att åberopa det andra företagets kapacitet om behov skulle uppstå? 

Tacksam för svar

K

15 april 2020

Hej,

Inledningsvis kan nämnas att det är skillnad mellan underleverantörer som anbudsgivaren anlitar sig av för att fullgöra ett kontrakt och ett företag som leverantören förlitar sig på för uppfyllelse av kvalificeringskraven, precis som vi skrivit i svaret ovan.

När andra företags kapacitet åberopas är detta för att uppfylla ett eller flera kvalificeringskrav i en upphandling. Syftet med att ställa kvalificeringskrav är att kontrollera att anbudsgivaren har den allmänna förmågan som krävs för att utföra uppdraget. Det innebär alltså att det åberopade företaget som huvudregel endast syftar till att hjälpa anbudsgivaren att kvalificera sig för upphandlingen. När kapaciteten avser viss utbildnings- och yrkeskvalifikationer får anbudsgivare dock endast åberopa ett annat företags kapacitet om det företaget också kommer att utföra den tjänst eller byggentreprenad för vilken kapaciteten krävs.

Notera att en anbudsgivare som själv uppfyller kvalificeringskraven i en upphandling bör inte åberopa ett annat företags kapacitet, eftersom det kan ses som ett konkurrensbegränsande samarbete.

Den upphandlande organisationen får kräva att det företag vars kapacitet anbudsgivaren åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar för anbudsgivarens fullgörande av kontraktet. Detta förutsatt att den kapacitet som åberopas avser kvalificeringskrav avseende ekonomisk och finansiell ställning. Dessutom får organisationen kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras direkt av anbudsgivaren själv, om kontraktet avser en tjänst, en byggentreprenad eller ett monterings- eller installationsarbete inom ramen för en upphandling av en vara.

Läs mer
Läs mer om åberopande av annans kapacitet och förhållandet till anbudsgivaren i inläggen
Källhänvisningar
 • prop. 2015/16:195 s. 754 – det är skillnad mellan underleverantörer vars kapacitet åberopas för att uppfylla ett kvalificeringskrav och andra underleverantörer
 • 14 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid kvalificeringskrav som avser viss utbildnings- och yrkeskvalifikationer får annat företags kapacitet endast åberopas om det företaget också kommer att utföra den del av uppdraget för vilket kapaciteten krävs
 • 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579) - avtal eller samordnade förfaranden mellan företag är förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat
 • Konkurrensverkets rapport Osund konkurrens i offentlig upphandling – Om lagöverträdelser som konkurrensmedel, 2013:6 se s. 135 och 152 – Konkurrensverket menar att leverantörer som själva uppfyller kvalificeringskraven i en upphandling i vissa fall inte bör kunna åberopa andras kapacitet, eftersom det kan ses som ett konkurrensbegränsande samarbete
 • 14 kap. 8 § LOU – när den upphandlande organisationen får kräva att det företag vars kapacitet leverantören åberopar åtar sig ett solidariskt ansvar och när organisationen får kräva att vissa uppgifter som är avgörande för anskaffningen ska utföras direkt av leverantören själv.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

17 april 2020 (Uppdaterat 12 december 2023)

Hej!
Om en anbudsgivare är distributör/importör av produkter som skall anskaffas, bör då den leverantör som står för tillverkningen stå med som ett företag där kapacitet för den tekniska och yrkesmässiga tillverkningen åberopas?

ELSBL

09 mars 2022

Hej,

Det beror på vilka kvalificeringskrav som den upphandlande organisationen ställt i upphandlingen. Om det finns kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet eller ekonomisk och finansiell ställning i upphandlingen som anbudsgivaren själv inte uppfyller men som uppfylls av tillverkaren så ska tillverkaren anges som ett åberopat företag.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

11 mars 2022 (Uppdaterat 12 december 2023)

Hej igen, jag konkretiserar det lite mer.

Vi har en importör i Sverige, som handlar varor från en tillverkare i ett annat land. Denna importör blir den så kallade "leverantören" vid anbud, då de "tillhandahåller varor på marknaden".
Importören och tillverkaren tillhör inte samma företag utan har en affärsförbindelse.
Då kraven på varan som ska upphandlas är tydligt att de hör till varan dvs mått, funktion, egenskap osv så undrar jag om:
1. ska eller bör importören åberopa annans kapacitet (tillverkaren av varorna) av tekniska eller yrkesmässiga skäl?

2. Får de egentligen lämna anbud om de inte åberopar annans kapacitet pga tekniska och yrkesmässiga skäl?

Tack!

ELSBL

22 april 2022

Hej,

Frågan om en underleverantör, till exempel en tillverkare, ska anges som åberopad kapacitet i ett anbud beror på hur kraven är ställda i upphandlingsdokumenten. Om kraven avser den tekniska specifikationen på varan så är tillverkaren som regel endast en ren underleverantör. I det fallet behöver anbudsgivaren inte åberopa det företagets kapacitet.

Tillverkaren i din fråga ska bara anges som åberopad kapacitet om aktören används för att uppfylla ett eller flera kvalificeringskrav som anbudsgivaren inte själv kan uppfylla. Det finns inget krav på att en upphandlande organisation måste ställa kvalificeringskrav, men om sådana krav ställs vid upphandlingar får de över tröskelvärdena endast avse behörighet att utöva yrkesverksamhet, viss ekonomisk och finansiell ställning och viss teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Kvalificeringskraven syftar till att säkra upp att anbudsgivaren har den allmänna förmågan som krävs för att utföra uppdraget. Kvalificeringskrav gällande teknisk och yrkesmässig kapacitet kan exempelvis handla om att en leverantör ska ha vissa personalresurser och kunna redovisa vissa referensuppdrag. Det är därför nödvändigt att identifiera de kvalificeringskrav som ställs på leverantören i varje enskild upphandling och hålla isär dessa från andra krav som ställs i upphandlingen, till exempel den tekniska specifikationen på varorna.

Läs mer
Läs mer om kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet i inlägget Förtydligande om vad som avses med kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

29 april 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.