Start

Förtydligande om vad som avses med kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet

Publicerad 16 september 2018
14 kap 5 §

Går det på något sätt att hitta ett förtydligande till detta krav?

Går det att koppla detta krav till den förväntade årsvolymen på upphandlingen?

Är det till exempel rimligt att ha krav på att en leverantör ex.vis skall ha 10 personer på ett avtal vars volym förväntas uppgå till 5 miljoner kronor?

(Det kan verka som att den upphandlande myndigheten aktivt vill utestänga ett stort antal företag).

Gustav Franck

Publicerad 16 september 2018

Hej Gustav,

Kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet
En upphandlande organisation får ställa krav på att leverantörerna ska vara kvalificerade i vissa avseenden. Kvalificeringskraven får bland annat avse teknisk och yrkesmässig kapacitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Ett sådant krav får innebära att leverantören ska förfoga över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard.

Kvalificeringskrav som en organisation ställer ska vara lämpliga för att säkerställa att leverantören har den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav ska ha anknytning till det som ska anskaffas och vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Kraven kan uttryckas som minimikrav på förmåga.

Vilka kvalificeringskrav som går att ställa avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet går inte att svara på generellt eftersom det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Av artikel 58.4 andra stycket LOU-direktivet framgår att en myndighet till exempel får kräva att leverantörerna visar att de har tillräcklig erfarenhet genom att ge in lämpliga referenser från tidigare fullgjorda kontrakt. En annan vanlig form av kvalificeringskrav är kapacitetskrav avseende personal (till exempel antal eller kompetens). Svaret på din andra fråga är att kraven ska ha en koppling till det som ska anskaffas. En lämplig koppling kan vara att koppla kravet till den uppskattade årsvolymen.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall och kan därför inte bedöma om ditt krav är förenligt med LOU, utan det är något ni måste göra själva. Det är endast en domstol som kan göra den slutliga bedömningen.

Bevis avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet
Den tekniska kapaciteten får styrkas endast på ett eller flera av de sätt som är uppräknade i LOU. Listan är uttömmande. Det innebär att utrymmet att utforma kvalificeringskrav avseende teknisk kapacitet begränsas av vilken utredning som får begäras in enligt LOU. När det gäller bevis avseende den yrkesmässiga kapaciteten får rättsläget betraktas som oklart (se inlägget Går det att ställa krav på referenser i en upphandling?). Givetvis ska även sådana efterfrågade bevis ha en koppling till kvalificeringskravet och vara förenligt med de grundläggande principerna.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - kraven kan uttryckas som minimikrav på förmåga
  • 14 kap. 5 § LOU - kvalificeringskrav får avse teknisk och yrkesmässig kapacitet
  • 15 kap. 11 § LOU - hur den tekniska kapaciteten får styrkas.

Med vänlig hälsning,

Gustav

21 september 2018 (Uppdaterat 06 december 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.