Start

Är det möjligt att förlänga tiden för avtalsspärr?

Publicerad 13 oktober 2017
Hej,

Är det möjligt att förlänga avtalsspärren (under avtalsspärrstiden) från den upphandlande myndighetens sida?

Och hur gör man det rent praktiskt?

Tacksam för snabbt svar!

Publicerad 13 oktober 2017

Hej,

Avtalsspärren innebär att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal förrän minst 10 dagar har gått från det att underrättelsen skickades elektroniskt. Tidsfristen kan dock vara längre om detta anges särskilt i underrättelsen om tilldelningsbeslutet.

Avtalsspärren kan förlängas under pågående spärrtid
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om det är möjligt för en upphandlande myndighet att förlänga en avtalsspärr under pågående avtalsspärr. Domstolen kom fram till att det är möjligt för en upphandlande myndighet att förlänga en avtalsspärr som löper. Domstolens bedömning grundade sig bestämmelserna i rättsmedelsdirektivet om avtalsspärr och syftet med reglerna (att garantera leverantörer en rätt till en effektiv prövning av beslut i upphandlingen innan avtal ingås), samt att det i lagen inte anges någon uttrycklig maximifrist för avtalsspärren.

Hur ska förlängningen ske i praktiken?
En förlängning av avtalsspärren får bara ske genom att myndigheten skickar ut en ny underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket lagen om offentlig upphandling (LOU) till samtliga anbudssökande och anbudsgivare innan den pågående spärrperioden har löpt ut. Vad gäller den information som ska finnas i den nya underrättelsen räcker det med att informationen kompletterar den tidigare underrättelsen med uppgift om den förlängda avtalsspärren.

Omprövning av tilldelningsbeslutet
En upphandlande myndighet kan ompröva sitt tidigare tilldelningsbeslut, om det finns sakliga skäl. I ett sådant fall börjar en ny avtalsspärr löpa.

I ditt fall har jag antagit att tilldelningsbeslut har skickats eftersom du anger att avtalsspärrstiden löper. För en annan gång kan det vara bra att veta att i det fallet det inte föreligger en skyldighet att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut gäller inte någon avtalsspärr. Vid upphandlingar då någon avtalsspärr inte gäller ska en ansökan för att kunna tas upp till prövning ha kommit in före det att avtal har ingåtts.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse om avtalsspärr
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6326–18 – en pågående avtalsspärr kan förlängas
  • Artikel 2a och 2c i rådets direktiv 89/665/EG (det första rättsmedelsdirektivet), som införts genom direktiv 2007/66/EG (ändringsdirektivet) samt beaktandesats 4 i ändringsdirektivet
  • prop. 2009/10:180 s. 353 och 358–359 – när inte någon avtalsspärr gäller ska en ansökan för att kunna tas upp till prövning ha kommit in före det att avtal har ingåtts.
Uppdaterad: den 8 januari 2020

Med vänlig hälsning,

Gustav

13 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.