Start

Vad händer när ramavtal löper ut?

Hej,

Jag jobbar på en arkitektfirma och vi har haft ramavtal med ett kommunalt fastighetsbolag. Vårt ramavtal löpte ut för 3-4 månader sedan och vi sitter just nu med relationshandlingarna på ett av deras projekt. Hur fungerar det då, måste vi teckna ett nytt ramavtal, kan vi förlänga det föregående eller kan vi fortsätta arbete under samma villkor som innan, just för att projektet beställdes när ramavtalet gällde?

Vänliga hälsningar,
Stella

Stella Ångström

Publicerad 24 oktober 2017

Hej Stella,

Eftersom ni fått uppdraget att förvalta avtalet antar vi att detta är reglerat i det tidigare ramavtalet eller det kontrakt som tecknades utifrån ramavtalet. Det kan vara en god idé att lyfta denna fråga med den upphandlande myndigheten, eftersom det är upp till denna att avgöra om ett nytt ramavtal behöver upphandlas.

Får ett avropsavtals löptid gå utöver ramavtalets löptid?
Att ett ramavtal löpt ut betyder inte att en leverantör är hindrad att fortsätta leverera en vara eller tjänst inom ramen för kontraktet som tilldelats enligt ramavtalet. Med andra ord är det som utgångspunkt tillåtet för en upphandlande myndighet att göra ett avrop innan ramavtalet löper ut avseende en tjänst som kommer att fortsätta utföras även efter att ramavtalet löpt ut.

Det finns alltså inga bestämmelser som hindrar att kontraktet som tecknats utifrån ramavtalet fortsätter att löpa efter ramavtalets slutdatum. Detta kan ses som en logisk följd av att vissa typer av varor och tjänster kan kräva långa leveransperioder, och att det annars skulle krävas att samtliga avropsavtal för dessa varor skulle ske i början av ramavtalets löptid.

Kan man förlänga ett ramavtals löptid?
I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns bestämmelserna om när det är tillåtet att göra ändringar av kontrakt och ramavtal. Bland annat finns bestämmelser om ändringar av mindre värde, ändringar till följd av ändrings- eller optionsklausuler samt ändringar genom kompletterande beställningar. Du kan läsa mer om detta i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

Går det att avropa från ett ramavtal som löpt ut?

Om ramavtalet redan löpt ut är det inte längre möjligt att göra avrop, eftersom ett sådant agerande riskerar att utgöra en otillåten direktupphandling. För mer om detta, se vårt tidigare inlägg Går det att avropa från ett ramavtal som löpt ut?.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 9–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringar av ramavtal och kontrakt.
Uppdaterad: den 13 november 2019

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

24 oktober 2017

Hej!

Om ett ramavtal löpt ut och om man utan vetskap därom har skrivit avrop på överenskommet arbete, vad får det för följder?

Mikael

21 februari 2018

Hej Mikael,

Det är teoretiskt omöjligt för en upphandlande myndighet att göra ett avrop när det inte finns ett giltigt ramavtal att göra avropet ifrån. ”Avropet” i detta fall är eventuellt en direktupphandling eller ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Saknas förutsättningar för att använda något av dessa två förfaranden anses det vara frågan om en så kallad otillåten direktupphandling.

Möjliga följder av en otillåten direktupphandling är att avtalet kan ogiltigförklaras eller att upphandlingsskadeavgift kan utgå. Även skadestånd kan utgå vid otillåtna direktupphandlingar.

Läs mer
Läs mer om överprövning av avtalets giltighet och skadestånd på vår webbplats.

Uppdaterad: den 13 november 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

21 februari 2018

Linnea skriver: "Det finns alltså inga bestämmelser som hindrar att kontraktet som tecknats utifrån ramavtalet fortsätter att löpa efter ramavtalets slutdatum." Finns det någon begränsning i hur länge kontraktet kan löpa efter ramavtalets slutdatum?

Arvid

10 juni 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.