Start

Kan man ställa krav på miljöledningssystem i alla upphandlingar?

Hej,

Är det korrekt uppfattat att reglerna (i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), 15 kap. 15 § kan appliceras på samtliga upphandlingar, det vill säga oberoende av varan/tjänsten som upphandlas, exempelvis regelrätta konsulttjänster inom IT, Management, Ekonomi med mera?

Jag personligen har svårt att se detta som ändamålsenligt och att det snarare borgar för att leverantörer (medvetet) exkluderas genom en kravställning som är frånkopplad syftet.

Jag vill rent av mena att det skulle kunna stå i strid med proportionalitetsprincipen, det vill säga att exempelvis upphandla "ledningsgruppsutveckling" (eller dylik tjänst) och stipulera 15:15 som en del av kravbilden - har ni någon uppfattning i frågan?

Linus Olsson

Publicerad 19 januari 2018

Hej Linus,

Du har helt rätt att bestämmelsen i 15 kap. 15 § LOU kan appliceras på alla upphandlingar. I ÄLOU gällde bestämmelsen endast tjänste- och byggentreprenadupphandlingar. Dessutom har formuleringarna ”lämpliga fall” samt ”natur motiverar” tagits bort.

Detta innebär dock inte att det alltid är lämpligt att ställa krav på att leverantören ska ha ett miljöledningssystem. Ett exempel är upphandlingar av vissa intellektuella tjänster som har marginell miljöpåverkan. Därför det är viktigt att den upphandlande myndigheten anpassar kravställningen till kontraktsföremålet.

Läs mer om när det är relevant med hållbarhetskrav på vår webbplats.

Krav ska alltid vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna om likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och icke-diskriminering. För att ett krav ska vara proportionerligt ska det ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas. En bedömning om ett visst krav är proportionerligt kan gå till på flera sätt men sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om kravet är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

Om ett krav är förenligt med de grundläggande principerna eller inte måste avgöras i varje enskilt fall.

KällhänvisningarMed vänlig hälsning,

Erika

Jurist

24 januari 2018 (Uppdaterat 20 april 2021)

Hej Erika och stort tack för din respons!

Ok, då tror jag att jag delvis missförstått regleringen. Innebörden att kravet skall vara kopplat till kontraktsföremålet står alltså oförändrat? Detta torde ju då innebära att vid upphandling av konsulttjänster (managementkonsulttjänster i detta fall) kan ett sådant krav (normalt) aldrig sägas vara förenligt med proportionalitetsprincipen?

Jag blev först lite bekymrad då man annars vid en "typisk" tjänsteupphandling godtyckligt skulle kunna applicera 15:15 och därmed exkludera alla som saknar miljöledningssystem. Men jag förstå nu att så är det alltså inte?

Igen, tack för din respons.

Linus

01 februari 2018

Hej igen Linus!

Som sagt är möjligheterna större att kräva att leverantörer har ett miljöledningssystem i nya LOU än vad fallet var i ÄLOU, men samtidigt gäller även fortsättningsvis att det måste finnas en koppling mellan uppställda krav och det som upphandlas och proportionalitetsprincipen ska alltid beaktas. Man bör alltså ställa sig frågan om det finns någon koppling mellan tjänsten som ska upphandlas och kravet på ett miljöledningssystem i varje enskilt fall.

En koppling mellan kontraktsföremålet och miljöledningssystemet behövs oavsett om man avser att ställa krav på att miljöledningssystemet ska vara certifierat av ett oberoende organ enligt vad som anges i 15 kap. 15 § lagen om offentlig upphandling (LOU) eller om man avstår från att kräva ett intyg från ett oberoende organ och istället utformar ett krav på miljöledningssystem utan ett sådant intyg med stöd av 15 kap. 11 § punkten 8 LOU. Oavsett ska kravet som sagt vara proportionerligt.

Läs gärna mer om olika nivåer av miljöledning i inlägget Lägstanivå för miljöledningssystem i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

05 februari 2018

Hej,
Intressant tråd. Vi sitter just i denna diskussion på jobbet. Vi ska göra en ganska stor upphandling av IT-konsulter och funderar på att ställa krav på dokumenterat miljöarbete hos leverantören, men funderade just på om det är proportionerligt. Jag hade hoppats på att det vore möjligt, just för möjligheten att som stor myndighet kunna påverka utvecklingen och göra ett "statement" och visa att vi värdesätter miljöarbete. Ett sätt att driva utvecklingen. Om jag tolkar diskussionen ovan så är det inte proportionerligt att ställa sådana krav vid upphandling av IT-konsulter? Vad riskerar man då? Överklagan?

Hälsningar
Tove

Tove

18 november 2018

Hej Tove,

Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi inte bedöma om ett krav är förenligt med den grundläggande principen om proportionalitet eller inte. Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om det är lämpligt och tillåtet att ställa det aktuella kravet i en upphandling. För vägledning om hur en sådan bedömning kan gå till hänvisar vi till det första svaret i denna tråd.

Om en leverantör anser att ett krav strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna och att den anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada av felet kan det utgöra en grund för överprövning av upphandlingen. Om en domstol gör samma bedömning som leverantören måste upphandlingen antingen rättas eller göras om.

Som min kollega Jens skrivit i inlägget Lägstanivå för miljöledningssystem som hänvisas till ovan har regeringen tagit fram den Nationella upphandlingsstrategin som bland annat innehåller ett mål om miljöanpassning med mera (se mål nummer 6). Upphandlingsstrategin vänder sig främst till företrädare för de statliga myndigheterna. Avsikten med upphandlingsstrategin är upphandlande myndigheter och enheter ska ta fram styrande dokument för att förverkliga inriktningsmålen och regeringens mål med den offentliga upphandlingen i sina verksamheter. Om ni utifrån strategin och andra övergripande mål, exempelvis Agenda 2030, vill utforma egna hållbarhetskriterier hänvisar jag i första hand vill vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

20 november 2018 (Uppdaterat 30 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.