Start

Får man utvärdera enbart leverantören med bästa pris?

Ponera att man gör en upphandling där lägsta pris är utvärderingsmodellen, öppet förfarande, och får in 10 anbud. Man väljer att endast gå igenom det anbud med lägst pris, ser att den uppfyller alla kraven och sedan tilldelar man uppdraget till den leverantören.  Man går inte igenom de andra anbuden alls (bortsett från att ha sett priset för att avgöra vilket anbud man ska utvärdera).

Går detta att göra? Ska man då skriva i tilldelningsbeslutet att man inte har gått igenom de anbuden med anledning av att de ändå inte kunde vinna?

Om det går att göra, hur gör man det på bästa sätt?

Fredrik

Publicerad 24 januari 2018

Hej,

Din fråga aktualiserar två frågeställningar.

Får man göra en omvänd utvärdering? 
Som du själv nämner är det möjligt att vid ett öppet förfarande utvärdera anbuden först och sedan kontrollera leverantören (omvänd utvärdering). Detta gäller upphandlingar över tröskelvärdena. Enligt bestämmelsen är det med andra ord möjligt att, vid ett öppet förfarande som genomförs i ett steg, enbart kontrollera handlingar som kvalificerar den anbudsgivare som den upphandlande myndigheten avser att tilldela kontraktet.

För upphandlingar under tröskelvärdena finns det ingen motsvarande regel till 4 kap. 12 § lagen om offentlig upphandling (LOU) i 19 kap. LOU. Däremot finns i 19 kap. 20 § LOU en motsvarighet till 11 kap. 17 § och 15 kap. 13 b § i 2007 års LOU (gamla LOU), det vill säga begränsad kontroll, vilket delvis ger en liknande process vid kvalificeringen och utvärderingen av anbud.

I övrigt hänvisar vi till vårt inlägget Begränsad kontroll (omvänd utvärdering) vid icke direktivstyrda upphandlingar i vår Frågeportal. Inlägget behandlar i vilken ordning utvärdering och kvalificering av anbud får göras.

Vad ska tilldelningsbeslutet innehålla?
En upphandlande myndighet ska snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om de beslut som har fattats om att tilldela ett kontrakt eller att ingå ett ramavtal. Underrättelsen ska innehålla skälen för beslutet och uppgift om avtalsspärr. En upphandlande myndighet ska vidare dokumentera genomförandet av en upphandling, där dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Det finns dock inget krav på att detta måste framgå av just tilldelningsbeslutet.

Det finns heller inget krav på hur uttryckligt det ska framgå att den upphandlande myndigheten exempelvis använt sig av omvänd utvärdering, men givetvis ska öppenhetsprincipen beaktas.

Läs mer
Läs mer i inläggen Behöver man utvärdera alla anbud? och Måste samtliga anbud utvärderas? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 12 § LOU och prop. 2015/16:195 s. 445 och 980 – omvänd utvärdering
  • 12 kap. 12 § LOU – tilldelningsbeslut
  • 12 kap. 14 § LOU – dokumentationsplikt.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

26 januari 2018

Hej, får jag använda mig av omvänd utvärdering trots att jag inte har nämnt det i upphandlingsdokumentet?

Patrik Andersson

22 april 2020

Hej Patrik,

När man genomför en upphandling måste man iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna. En av dessa principer är principen om öppenhet som innebär att en upphandlande myndighet ska agera på ett öppet och transparent sätt. Av den anledningen kan det vara lämpligt att ange i upphandlingsdokumenten att myndigheter kommer att använda omvänd utvärdering. För att en leverantör ska kunna ansöka om överprövning av en upphandling på grund av att öppenhetsprincipen har åsidosatts ska dock den eventuella bristen medföra att leverantören har lidit, eller kan komma att lida, skada.

Notera att vid både begränsad kontroll under tröskelvärdet och omvänd utvärdering över tröskelvärdet kontrolleras endast att den potentiella vinnaren uppfyller kvalificeringskraven. Vid en eventuell överprövning kan detta leda till en utdragen överprövningsprocess då man inte på förhand vet om den leverantör som ansöker om överprövning uppfyller de ställda kvalificeringskraven.

Läs mer
Läs gärna mer om omvänd utvärdering i vår Frågeportal samt om talerätt i inlägget Vem har talerätt vid överprövning av en upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna.

Med vänlig hälsning

Alexandra

Strategisk inköpare

28 april 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.