Start

Omfattas upphandling av kapitalförvaltning av LOU?

Publicerad 06 februari 2018
Vilka regler gäller vid statlig myndighets upphandling av kapitalförvaltning?

Karin

Publicerad 06 februari 2018

Hej Karin,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller ett undantag för vissa finansiella tjänster. Enligt bestämmelsen gäller inte LOU för upphandling som avser finansiella tjänster i samband med utfärdande, försäljning, förvärv eller överlåtelse av värdepapper eller andra finansiella instrument.

Vad som omfattas av begreppet finansiella tjänster bestäms av CPV-nomenklaturen, se Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008, mer specifikt CPV-koderna 66100000-1 till 66190000-8. Det är alltså inte samtliga finansiella tjänster som kan komma i fråga för undantaget utan endast de finansiella tjänster som anses vara ”Bank- och investeringstjänster” enligt ovan nämnda förordning. Bland annat omfattas inte kapitalförvaltning eller försäkringstjänster av undantaget.

Bland annat omfattas följande CPV-undergrupper: 66100000–1 Bank- och investeringstjänster, 66140000–3 Aktieförvaltning, 66170000–2 Finansiell rådgivning, hantering av finansiella transaktioner och clearinghouse-tjänster samt 66171000–9 Finansiell rådgivning. Samtliga dessa tjänster är alltså undantagna från LOU:s tillämpningsområde.

Däremot är just CPV-kod 79910000–6, Kapitalförvaltning istället placerad under huvudgruppen 79000000–4, Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet. Det görs således en distinktion i huvudordlistan i EU-förordningens bilaga som innebär att kapitalförvaltning enligt denna CPV-kod inte omfattas av undantaget för vissa finansiella tjänster i LOU.

Sammanfattningsvis kan upphandling av tjänster inom huvudgruppen Finans- och försäkringstjänster ske utan skyldighet att tillämpa LOU, medan upphandling av kapitalförvaltning inte omfattas av undantaget. Det betyder att LOU är tillämplig i sin helhet vid upphandling av kapitalförvaltning enligt CPV-koden 79910000–6.

Läs mer om undantaget för vissa finansiella tjänster på vår webbplats.

Källhänvisning
3 kap. 24 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - man behöver inte upphandla enligt LOU om det är fråga om vissa finansiella tjänster.


Med vänlig hälsning,

Johan

06 februari 2018 (Uppdaterat 23 augusti 2023)

Hur tillämpas tröskelvärden i tillämpning av LOU vid upphandling av kapitalförvaltning? Är de samma som i upphandling av andra tjänster.

Kostnaden för den upphandlande myndigheten kan vara en årlig avgift som överenskommits mellan parterna i ett flerårigt avtal.

Räknas upphandlingen som direktupphandling, om den årliga avgiften ligger under tröskelvärdet för direktupphandling? Eller är summan av myndighetens kostnad för samtliga årsavgifter under avtalstiden av betydelse för vilket tröskelvärde som ska tillämpas?

Karin

06 februari 2018

Hej igen Karin,

Då LOU är tillämplig i sin helhet vid upphandling av kapitalförvaltning ska tröskelvärdena tillämpas på samma sätt som vid upphandling av andra tjänster som inte är undantagna enligt bilaga 2 till LOU.

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. I ditt exempel betyder det att kostnaden för samtliga årsavgifter under avtalets löptid ska medräknas från början, tillsammans med eventuella optioner och förlängningsklausuler.

Läs mer om hur du beräknar värdet av en upphandling på vår webbplats.

Källhänvisning
5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – hur värdet av en upphandling ska beräknas.

Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

07 februari 2018 (Uppdaterat 23 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.