Start

Får man värdera referenssvar i kvalificeringsfasen?

Publicerad 20 februari 2018
Är det okej att värdera referenssvar utifrån en bedömningsskala som ett kvalificeringskrav för leverantörer? Är det att betrakta som en miniminivå på den allmänna förmåga vid teknisk förmåga?

Lena

Publicerad 20 februari 2018

Hej Lena!

Ja, en upphandlande myndighet får kräva att leverantörerna visar att de har tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet (kvalificeringskrav) genom att ge in lämpliga referenser (bevis) från tidigare fullgjorda kontrakt.

Oklart var i lagen det finns stöd för att begära in referenser
För att utreda leverantörens tekniska kapacitet kan upphandlande myndigheter enbart begära den utredning (bevis) som framgår av 15 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Rättsläget är oklart vilken av punkterna i bestämmelsen som ger stöd för att begära in bevis avseende referenser (oavsett i vilken form). I övrigt står den upphandlande myndigheten fritt att ställa de krav som krävs för att tillgodose myndighetens behov, men kraven ska vara förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Ett kvalificeringskrav som innebär att en leverantör ska erhålla ett visst lägsta betyg av sin referent för att anses kvalificerad enligt en fastställd miniminivå bör som utgångspunkt inte strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna, men den frågan måste avgöras i varje enskilt fall.
 
Referenser får inte utvärderas som tilldelningskriterium om de utgör ett kvalificeringskrav
Referenser som tas in för att fastställa leverantörens allmänna förmåga att kunna utföra uppdraget på ett bra sätt får inte utgöra ett tilldelningskriterium. Detta eftersom sådana omständigheter är hänförliga till kvalificeringen av leverantörerna. Kvalifikationer och erfarenheter hos leverantörens personal kan dock i vissa fall utgöra tilldelningskriterium om personalen som ska utföra den upphandlade tjänsten kan påverka resultatet vid kontraktets fullgörande på ett betydande sätt. Det innebär att det kan vara tillåtet att utvärdera referenser för tjänster vars utförande och resultat till övervägande del beror på personalens individuella kompetens.

Läs mer
Se vårt inlägg Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? och Går det att använda kompetens och erfarenhet som tilldelningskriterium vid upphandling? i vår Frågeportal

Källhänvisningar
  • 14 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) –  ett krav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet får innebära att leverantören har sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard
  • prop. 2015/16:195 s. 1095 – den upphandlande myndigheten kan begära in referenser som bevis för att den har teknisk och yrkesmässig kapacitet. Vid upphandling av varor som kräver kompletterande monterings- eller installationsarbeten, tjänster eller byggentreprenader, får en leverantörs yrkesmässiga kapacitet att tillhandahålla tjänsterna eller utföra installationen eller byggentreprenaden bedömas på grundval av yrkeskunnande, effektivitet, erfarenhet och tillförlitlighet.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

22 februari 2018 (Uppdaterat 28 januari 2021)

Hej!

Jag har en följdfråga avseende följande.

Ni skriver att ett kvalificeringskrav som innebär att en leverantör ska erhålla ett visst lägsta betyg av sin referent för att anses kvalificerad enligt en fastställd miniminivå bör som utgångspunkt inte strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna, men den frågan måste avgöras i varje enskilt fall.

Har det meddelats några avgöranden från domstol på det?

Mvh

Anette

11 november 2020

Hej Anette,

Det finns ett stort antal rättsfall där domstolen konstaterar att referenstagningen ska göras objektivt och transparent. Där framgår också att upphandlande organisationer har en relativt långtgående frihet att utforma referenstagningen på det sätt som bäst visar att anbudsgivaren utfört tidigare uppdrag med gott omdöme och har den kompetens som efterfrågas.

Följande mål berör referenstagning där referenten skulle poängsätta anbudsgivarens tidigare uppdrag. Referenstagningen gjordes i syfte att kontrollera att ett kvalificeringskrav var uppfyllt.

Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6749–11 – referenternas poängsättning skulle bevisa att anbudsgivarna har ett tillräckligt yrkeskunnande för att genomföra det aktuella kontraktet. Leverantören i målet kunde inte visa att kravet på ett visst betyg var oproportionerligt eller utformat på icke objektiva grunder.

Kammarrätten Jönköpings dom i mål nr 3307–11 – kravet på en viss poäng, i det här fallet 62 av 70 möjliga, bedömdes proportionerligt.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

16 november 2020 (Uppdaterat 23 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.