Start

Kan vi utesluta en leverantör på grund av brister i bevisning?

Publicerad 13 augusti 2018
Hej!

Jag gör en upphandling där en anbudsgivare är ett nystartat företag och inte själv uppfyller kraven på ekonomisk ställning. Istället har man, så som stadgas i förfrågningsunderlaget, ingivit en moderbolagsgaranti från sitt norska moderbolag. Problemet är att underskriften på denna inte är autentisk, utan den består av en inklistrad bild på en underskrift från behörig företrädare för moderbolaget. Vi tror att om vi kontaktar moderbolaget så skulle de säga att man står bakom garantin, så problemet ligger nog inte där.

Vi är medvetna om att ni inte kan komma med råd i hur man ska agera i ett enskilt fall som detta. Men frågan är mer allmänt inriktad. Vilka möjligheter finns det enligt er bedömning att utesluta anbudsgivare på grund av formella fel såsom felaktiga eller utelämnade underskrifter och liknande? Kan LOU 13:3 p8 vara tillämplig i sådan situationer?

Jon Nyqvist

Publicerad 13 augusti 2018

Hej Jon,

Uteslutning enligt 13 kap. 3 § punkten 8 LOU
Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att visa att en uteslutningsgrund föreligger. I övrigt måste de omständigheter som läggs en leverantör till last och som kan medföra uteslutning vara relevanta för den aktuella upphandlingen och stå i proportion till uteslutningen. En bedömning måste göras i varje enskilt fall.

En upphandlade myndighet får utesluta en leverantör om den i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen enligt 13 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) eller av att leverantören uppfyller kvalificeringskraven enligt 14 kap. 1–5 §§ LOU, har undanhållit sådan information eller inte har lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har begärt in enligt 15 kap. 3–5 §§ LOU. Jag känner inte till något fall där situationen i ditt exempel prövats av domstol.

En liknande fråga har tidigare ställts i vår Frågeportal men där svaret främst rör uteslutningsgrunden allvarligt fel i yrkesutövningen, se inlägget Ska man utesluta en leverantör som förfalskat en namnteckning?. Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi tyvärr inte göra bedömningar i enskilda fall. Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Det kan även nämnas att en upphandlande myndighet ska, innan den beslutar att utesluta en leverantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning. En leverantör har vidare rätt att inte uteslutas om den kan visa sig tillförlitlig (så kallad självsanering eller self-cleaning).

Uppfyllande av kvalificeringskrav
Om upphandlingsdokumenten innehåller ett kvalificeringskrav som anbudsgivaren inte kan visa att den uppfyller ska anbudet förkastas med hänsyn till likabehandlingsprincipen. I en sådan situation aktualiseras inte bestämmelserna i 13 kap. LOU.

Källhänvisningar
  • HFD 2013 ref 61 - den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att en uteslutningsgrund föreligger 
  • EU-domstolens dom i C-213/07 - de omständigheter som läggs en leverantör till last och som kan medföra uteslutning vara relevanta för den aktuella upphandlingen och stå i proportion till uteslutningen
  • 13 kap. 3 § punkten 8 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlade myndighet får utesluta en leverantör om den i allvarlig omfattning har lämnat oriktiga uppgifter om den information som kan begäras för kontroll av att det inte finns grund för att utesluta leverantören eller av att leverantören uppfyller kvalificeringskraven, har undanhållit sådan information eller inte har lämnat de kompletterande dokument som myndigheten har begärt in
  • 13 kap. 3 § punkten 3 LOU - uteslutning till följd av allvarligt fel i yrkesutövningen
  • 13 kap. 4 § LOU och Kammarrätten i Göteborg dom i mål nr 2375–18 - leverantören ska ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning
  • 13 kap. 5 § LOU - en leverantör som omfattas av någon uteslutningsgrund enligt 13 kap. 1 eller 3 § ska inte uteslutas om leverantören visar att den är tillförlitlig. 
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

15 augusti 2018 (Uppdaterat 30 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.