Start

Vad gör vi om anbudsgivaren är ett enkelt bolag?

Publicerad 15 augusti 2018
Hej!
Jag har en fråga angående enkla bolag. Jag jobbar med upphandling för länsstyrelsen och har fått in anbud från ett enkelt bolag.

Problemet uppstår i att vi inte vet hur man hanterar ett enkelt bolag i upphandlingsprocessen. Vem skall skriva under ansökan när vi kräver att ansvarig företrädare skall skriva under. Vad gäller med omsättningskrav? Har dom omsättning i sina respektive bolag gäller ju inte det i anbudet eftersom det som bedöms är det enkla bolaget. Bolaget är ju ingen juridisk person och kan inte ha tillgångar och skulder samt föra talan i rätten. Hur behandlar man det gällande avtalsskrivning mm?

Det finns väldigt lite information att tillgå kring just enkla bolag för upphandlare, saknas praxis?

Sofia

Publicerad 15 augusti 2018

Hej Sofia,

Om enkla bolag
Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera har avtalat att bedriva verksamhet i ett bolag utan att ett handelsbolag föreligger. Ett enkelt bolag kan inte förvärva rättigheter eller skaffa sig skyldigheter. Det vill säga det enkla bolaget har inte rättskapacitet (det är varken en fysisk eller en juridisk person). Utgångspunkten är att varje bolagsman är behörig företrädare för det enkla bolaget samt att avtal som slutits med det enkla bolaget bindande för de bolagsmän som deltagit i det aktuella avtalet. Vem som är behörig företrädare kan delegeras via olika typer av fullmakter. Det kan vara lämpligt att kontrollera vem som är behörig företrädare för det enkla bolaget om den upphandlande myndigheten finner skäl att ifrågasätta om personen är behörig eller inte.

Om leverantörsbegreppet och rätten att delta i offentliga upphandlingar
Som utgångspunkt kan konstateras att leverantörsbegreppet i lagen om offentlig upphandling omfattar alla fysiska och juridiska personer som tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader på marknaden. Begreppet omfattar även grupper av fysiska eller juridiska personer, oavsett om en sådan sammanslutning är tillfällig eller inte.

En leverantör får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person. Det finns alltså inget hinder mot att ett enkelt bolag lämnar anbud i en upphandling, trots att det inte är en juridisk person.

Hur ett anbud från ett enkelt bolag ska behandlas får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det är möjligt att det går att betrakta det enkla bolaget som en grupp leverantörer där bolagsmännen, som antingen kan vara juridiska eller fysiska personer, utgör gruppen av leverantörer.

När anbudsgivaren är ett enkelt bolag
När det gäller anbudsansökningar och anbud som lämnas av grupper av leverantörer får en upphandlande myndighet inte ställa upp villkor på att grupper av leverantörer som lämnar anbud tillsammans ska ha en bestämd juridisk form för att få lämna ett anbud. Myndigheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs att kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt.

En upphandlande myndighet får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp av leverantörer (exempelvis ett enkelt bolag) ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk kunskap och yrkeskunskap om det är berättigat av objektiva skäl. Det innebär att det är möjligt att klargöra hur kraven kan uppfyllas av grupper av leverantörer, men det är inte möjligt att ställa olika krav på grupper av leverantörer respektive enskilda leverantörer.

Det innebär att en bedömning om en grupp av fysiska eller juridiska personer (exempelvis genom ett enkelt bolag), ska uteslutas eller om dess anbud ska förkastas i en enskild upphandling beror på vilka krav som har ställts i den aktuella upphandlingen. Det kan till exempel vara möjligt att ett anbud inte uppfyller ställda krav på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet, eller att leverantören inte kan tillhandahålla efterfrågade handlingar. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet får en bedömning göras om de aktuella kraven är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Sammanfattningsvis beror det på vilka krav som ställts i upphandlingen om ni kan godta anbudet från ett enkelt bolag eller inte.

Det är möjligt för leverantörer att åberopa annans kapacitet för att uppfylla vissa kvalificeringskrav, exempelvis gällande ekonomisk och finansiell ställning i form av krav på viss omsättning, se inlägget Får man åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla ett omsättningskrav? i vår Frågeportal. Notera att åberopande av annans kapacitet inte är samma sak som när leverantörer lämnar anbud i grupp.

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet skulle således gruppen av leverantörer kunna uppfylla kravet på exempelvis omsättning, antingen gemensamt som grupp eller genom åberopande av annat företags kapacitet.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 3 § lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) - Ett enkelt bolag föreligger om två eller flera har avtalat att bedriva verksamhet i ett bolag utan att ett handelsbolag föreligger
  • 1 kap. 4 § HBL - Ett enkelt bolag kan inte förvärva rättigheter eller skaffa sig skyldigheter
  • 4 kap. 5 § HBL- varje bolagsman är behörig företrädare för det enkla bolaget
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – leverantörsbegreppet
  • prop. 2015/16:195 s. 941–942 - leverantörsbegreppet omfattar även grupper av fysiska eller juridiska personer, oavsett om en sådan sammanslutning är tillfällig eller inte
  • 4 kap. 4 § LOU - En leverantör får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person
  • 4 kap. 5 § LOU - Myndigheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet, om det krävs att kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt
  • 14 kap. 3, 4 och 5 §§ LOU – En upphandlande myndighet får ange i något av upphandlingsdokumenten hur en grupp leverantörer ska uppfylla kraven på ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk kunskap och yrkeskunskap.
  • 4 kap. 5 § andra stycket LOU – berättigat av objektiva skäl
  • prop. 2015/16:195 s. 974 –975 - inte möjligt att ställa olika krav på grupper av leverantörer respektive enskilda leverantörer.
Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

22 augusti 2018 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.