Start

Intern upphandling - Vilken omsättning ska tas med vid beräkningen av verksamhetskriteriet?

Om t.ex. ett kommunägt energibolag där kontrollkriteriet är uppfyllt, säljer 40% till kommunen, 50 % till privatkunder inom kommunen och 10 % utanför kommunen. Anses då verksamhetskriteriet vara uppfyllt?

Hur ska man tolka definitionen av att bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den kontrollerande myndigheten för att undantaget ska kunna tillämpas?

Åke

Publicerad 09 oktober 2018

Hej!

Även intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande parten (kommunen i ditt fall) kan i vissa fall betraktas som intern omsättning vid beräkningen av verksamhetskriteriet.

Enligt EU-domstolens praxis kan all den omsättning som härrör från den verksamhet som den kontrollerade parten (det kommunala energibolaget i ditt fall) bedrivit inom ramen för ett tänkt ”tilldelningsbeslut” från den kontrollerande parten anses vara intern. Med ett tänkt ”tilldelningsbeslut” menas här de uppgifter som den kontrollerande parten (genom till exempel en bolagsordning) gett den kontrollerade parten i uppdrag att utföra.

Detta innebär att även intäkter som härrör från verksamhet som bedrivs mot slutanvändare (privatkunder inom kommunen i ditt fall) kan tas med vid beräkningen av omsättningen så länge som en sådan verksamhet anses falla inom det tänkta ”tilldelningsbeslutet”.

Läs mer
Se vidare Konkurrensverkets beslut Alvesta kommun – köp från eget bolag, dnr 322/2015. Se även punkterna 65-67 i EU-domstolens dom C-340/04 Carbotermo.

Vänliga hälsningar,

Robin

12 oktober 2018 (Uppdaterat 21 oktober 2020)

Ett kommunalt bostadsföretag (allmännyttigt) har som regel ett kommunalt uppdrag att erbjuda kommuninvånare goda hyresbostäder. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar för att erbjuda.bostäder för alla oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp

Kan uppdraget som bostadsföretagen ålagts utgöra ett  "tilldelningsbeslut" i lagens mening?

Amar Al-Djaber

04 december 2020

Hej Amar,

Upphandlingsmyndigheten kan inte bedöma om det uppdrag som kommunen gett till bostadsföretaget utgör ett sådant tilldelningsbeslut som innebär att företagets omsättning kan räknas in i beräkningen av verksamhetskriteriet.

Gällande just allmännyttiga bostadsbolag har vi i samband med vägledningen för kommunal finansiering av svaga bostadsmarknader bedömt att intern upphandling sannolikt kan tillämpas mellan kommunen och kommunala bostadsbolag under vissa förutsättningar. Du kan läsa mer om teckalundantaget och kommunala bostadsbolag, samt ta del av vägledningen i sin helhet, på vår webbplats.

Det ska tilläggas av frågan inte avgjorts av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, vilket innebär att rättstillämpningen slutligen får avgöra vad som gäller i frågan.

Med vänlig hälsning,

Erika

Jurist

09 december 2020 (Uppdaterat 07 november 2022)

Notera att bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål 4018–22 talar emot Upphandlingsmyndighetens bedömning och tidigare svar i denna tråd. Kammarrätten konstaterar att det så kallade verksamhetskriteriet inte var uppfyllt, eftersom det kommunala bostadsbolaget inte huvudsakligen utfört sin verksamhet åt kommunen. Skälet till det är enligt kammarrätten att det kommunala bostadsbolaget bedriver verksamhet mot den privata marknaden och i konkurrens med andra bostadsbolag. En sådan restriktiv bedömning snävar in möjligheten att tillämpa undantaget för intern upphandling.

Rättsläget får dock anses vara oklart, eftersom frågan inte har prövats i högsta instans. Upphandlingsmyndigheten bevakar rättsutvecklingen på området.

Sofia

Jurist

06 oktober 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.