Start

Upphandling i ett leaderområde som är godkänt av Jordbruksverket

Hej,

Vi är ett så kallat Leaderområde som nu ska starta upp vår verksamhet. Leader är ett samarbete mellan offentlig, privat och ideell sektor och finansieras via stöd av EU, staten, Länsstyrelse och medverkande kommuner. Verksamheten drivs av en ideell förening och vi lyder under regeln om LOU enligt Jordbruksverkets direktiv. Läs mer om leadermetoden på Jordbruksverkets webbplats.

Vi ska upphandla en halvtidstjänst som administratör som ihop med verksamhetsledaren ska driva kansliet. Vår organisation lyder under LOU men då vi har hört med ett antal upphandlare så menar dessa att vi inte behöver upphandla denna tjänst enligt LOU om vi köper den av någon av de kommunerna som medfinansierar Leaderområdet. Stämmer detta med era tolkningar?

Kalle

Publicerad 27 maj 2019

Hej Kalle,

Upphandlingsmyndigheten har inte gjort någon särskild utredning av förutsättningarna för upphandlingar som genomförs av leaderområden utan kan främst hänvisa till de allmänna reglerna som följer av upphandlingsreglerna.

Intern upphandling 
Vissa inköp mellan upphandlande myndigheter kan vara undantagna genom intern upphandling (kallas ibland Teckal-undantaget). Den situation du beskriver regleras i 3 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Undantaget är endast tillämpligt om den kontrollerande motparten är den enda kontrollerande myndigheten. Kontrollen kan således inte utövas tillsammans med andra upphandlande myndigheter. Undantaget kan till exempel vara tillämpligt i vissa fall vid interna inköp mellan en kommun och ett av kommunen helägt bolag.

Att en upphandlande myndighet finansieras av en annan innebär dock inte automatiskt att undantaget är tillämpligt. Om något av villkoren inte är uppfyllda kan undantaget inte tillämpas.

Du kan läsa mer om förutsättningarna för att tillämpa intern upphandling på vår webbplats.

Samarbetsavtal
Vissa former av samarbetsavtal inom offentlig sektor är undantagna upphandlingsreglerna, så kallad upphandling mellan upphandlande myndigheter (kallas ibland även för Hamburgundantaget). För att undantaget ska gälla ska flera villkor vara uppfyllda.

Läs mer om samarbetsavtal och vilka villkor som ska vara uppfyllda på vår webbplats och i vår uppdragsrapport Samarbetsavtal - om s.k. Hamburgsamarbeten.

Övrigt
Anställningar (det vill säga anställningsavtal, och inte konsultavtal) är undantagna från LOU:s tillämpningsområde.

I det fall inköp mellan två upphandlande myndigheter inte är undantagna från upphandlingslagstiftningen kan det vara möjligt att använda direktupphandling om förutsättningarna för direktupphandling är uppfyllda. Du kan läsa mer om direktupphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 11–16 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – intern upphandling.
  • prop. 2015/16:195 s. 962–963 – kontrollen kan således inte utövas tillsammans med andra upphandlande myndigheter
  • 3 kap. 17–18 §§ LOU – upphandling mellan upphandlande myndigheter
  • 3 kap. 25 § LOU – anställningar omfattas inte av LOU
  • 19 a kap. 2 – 7 §§ – förutsättningar för när det är tillåtet att genomföra en direktupphandling.
Med vänlig hälsning,

Gustav

27 maj 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.