Start

Kan leverantörer med samma ägare förekomma flera gånger i ett rangordnat ramavtal?

Publicerad 31 januari 2019
Kan beställaren ha följande rangordning om företagen som får 5 respektive 2 beställningar är samma företag? Samma bakomliggande ägare har lämnat 2 anbud i från olika bolag som denne äger och får därigenom större del av den totala affären?

Fördelningsnyckel på beställningar:
Följande fördelningsnyckel gäller, första fem (5) beställningar går till XXX AB oavsett vilken kategori som beställs. AAA AB får därefter tre (3) beställningar oavsett vilken kategori som beställs. XXX2 AB får därefter två (2) beställningar oavsett vilken kategori som beställs. När 100 % uppnåtts på beställningar återgår beställningarna enligt fördelningsnyckel med fem (5), tre (3) två (2) för respektive leverantör/entreprenör under avtalsperioden.

AAA

Publicerad 31 januari 2019

Hej,

Anbud från två leverantörer (två olika org.nr) med samma ägare
Huvudregeln är att alla leverantörer som uppfyller de kvalificeringskrav som ställs i en upphandling ska ha möjlighet att delta i upphandlingen. Det finns alltså inte något generellt förbud för leverantörer som har band mellan sig att lämna anbud i samma upphandling. En leverantör får och i vissa fall ska dock uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om det föreligger skäl för uteslutning enligt någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). En frivillig grund för uteslutning är om en leverantör har ingått en överenskommelse med andra leverantörer i syfte att snedvrida konkurrensen.

Läs mer om ett samarbete mellan koncernbolag kan komma att omfattas av denna frivilliga uteslutningsgrund i inlägget Omfattas samarbeten mellan koncernbolag av frivilliga uteslutningsgrunden 13 kap. 3 § punkten 4 LOU i vår Frågeportal.

Anbuden som lämnas i en upphandling ska vara självständiga och oberoende av varandra
Om anbud som lämnas i en upphandling inte är oberoende och självständiga från varandra ska anbuden förkasta. Detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling.

Det finns ingen skyldighet för leverantörer som ingår i samma koncern och som deltar i samma upphandling att på eget initiativ upplysa den upphandlande myndigheten om anknytningen mellan leverantörerna. Om en upphandlande myndighet får kännedom om objektiva omständigheter som medför att det kan ifrågasättas om ett anbud är självständigt och oberoende så har myndigheten dock en utredningsskyldighet. Att två företag har anknytning till varandra är i sig inte skäl nog, utan det bör även finnas omständigheter som ger anledning att anta att kopplingarna mellan anbudsgivarna har påverkat innehållet i deras anbud i samma förfarande.

Får samma leverantör (ett org.nr) lämna flera parallella anbud?
Det finns inga regler i LOU som tyder på att det skulle vara otillåtet för en och samma leverantör att lämna flera parallella anbud i en upphandling, det vill säga fler än ett anbud. Vad vi känner till så finns det heller ingen vägledande praxis där frågan har ställts på sin spets.

Vill den upphandlande myndighet begränsa anbudsgivarens möjlighet att lämna parallella anbud i en upphandling så ska detta anges i något av upphandlingsdokumenten och vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Om det inte anges någon begränsning av antalet parallella anbud och det inte finns skäl för uteslutning ska samtliga anbud som uppfyller kvalificeringskraven utvärderas, vilket följer av likabehandlingsprincipen.
Läs gärna mer om skillnaden mellan parallella anbud och anbud med alternativa utföranden i inlägget Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling i vår Frågeportal.

Fördelningsnyckel vid ramavtal med flera leverantörer
En upphandlande myndighet som sluter ett ramavtal med flera leverantörer ska fastställa villkoren för hur kontrakt kommer att tilldelas, det vill säga vilken fördelningsnyckel som kommer att användas. Fördelningsnyckeln ska vara objektiv och anges i något av upphandlingsdokumenten.

Det finns alltså inget generellt svar på om den angivna fördelningsnyckeln är förenlig med LOU eller inte utan det beror på vad som anges i upphandlingsdokumenten samt omständigheterna i övrigt. För att ta reda på om en fördelningsnyckel går att använda eller inte behöver en bedömning i det enskilda fallet göras.

Upphandlingsmyndigheten gör tyvärr inga bedömningar i enskilda fall och kan därför inte bedöma om fördelningsnyckeln du anger är förenlig med LOU eller inte.

Läs mer
Kammarrätten i Göteborg har i mål nr 4779–19 prövat frågan där två leverantörer med samma ägare hade lämnat anbud i en upphandling. Kammarrätten ansåg inte att det i målet hade visat att leverantörernas anknytning till varandra hade haft en sådan faktisk inverkan på innehållet i leverantörens anbud att dessa inte kan anses som självständiga och oberoende.

Ett ytterligare intressant rättsfall i sammanhanget är Högsta förvaltningsdomstolen dom, HFD 2016. ref 3 I. Frågan i målet avsåg förvisso tillämpningen av bestämmelserna om onormalt låga anbud men omständigheterna i målet var sådana att det fanns anledning att kontrollera om anbuden var självständiga i förhållande till varandra. Bakgrunden var att två leverantörer som ingick i samma koncern hade lämnat korsvis låga priser på olika prispositioner i en upphandling. Den upphandlande myndigheten valde då att förkasta båda anbuden med hänvisning till att de innehöll onormalt låga priser som leverantörerna inte kunnat lämna godtagbara förklaringar till och att det därför fanns anledning att anta att leverantörerna inte skulle fullfölja kontraktet så som det utformats och var förväntat. Leverantörerna bestred detta och menade att anbuden var allvarligt menade och att kontraktet skulle fullgöras enligt villkoren. HFD ansåg att leverantörerna visserligen hade lämnat självständiga anbud men att skillnaden i prissättningen mellan koncernbolagen kunde ge utrymme för leveransstrategiskt handlade från leverantörernas sida i samband med avrop. På grund av att leverantörerna inte kunde lämna godtagbara förklaringar till de låga anbudspriserna i respektive anbud så bedömde domstolen att den upphandlande myndigheten hade gjort rätt som förkastade anbuden.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av leverantör
  • EU-domstolens dom i mål nr C-531/16, Specializuotas transportas punkten 21 – det finns inte något generellt förbud för företag som har band sinsemellan att lämna anbud i en och samma upphandling
  • 13 kap. LOU – grunder för uteslutning av leverantörer
  • 7 kap. 6 § LOU – villkor för tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal
  • 4 kap. 1 § LOU – grundläggande upphandlingsprinciperna
  • EU-domstolens dom i mål nr C-531/16, Specializuotas transportas punkten 26 och 40 – det finns ingen skyldighet för leverantörer som har anknytning till varandra att på eget initiativ upplysa den upphandlande myndigheten om anknytningen. En upphandlande myndighet som förfogar över upplysningar som medför att det kan ifrågasättas om vissa anbudsgivares anbud är oberoende och självständiga har dock en skyldighet att kontroller och i förekommande fall begära kompletterande upplysningar om att deras anbud faktiskt är oberoende och självständiga
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4779–19 – att två företag har anknytning till varandra är inte skäl nog för att det ska föreligga en utredningsskyldighet för den upphandlande myndigheten. För att det ska föreligga en utredningsskyldighet bör det även finnas omständigheter som ger anledning att anta att kopplingen mellan anbudsgivarna har påverkat respektive anbud.
Med vänlig hälsning

Victoria

Jurist

12 februari 2019 (Uppdaterat 30 april 2021)

Hej, önskar förtydligande angående frågan om två företag med olika organisationsnummer fast med samma ägare, eller där det ena bolaget äger det andra, får lämna anbud i samma upphandling. Som jag tolkar ovanstående är detta lagligt såvida företagen inte ingått överenskommelse om att snedvrida konkurrensen på något sätt. Är detta korrekt tolkat och vad mer kring frågan finns det som man bör känna till?

Peter

27 maj 2020

Hej Peter,

Ja, ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv är det korrekt tolkat. Även om det inte finns något upphandlingsrättsligt hinder mot att två företag med olika organisationsnummer fast med samma ägare lämnar anbud i samma upphandling så kan det dock finnas konkurrensrättsliga hinder.

Ett exempel på när det skulle kunna finnas konkurrensrättsliga hinder är om den upphandlande myndigheten använder sig av en relativ utvärderingsmodell, det vill säga en modell som innebär att anbuden utvärderas i relation till övriga anbud, och där företag som tillhör samma koncern lämnar anbud i upphandlingen men endast en av dem gör det i syfte att vinna. Samma resonemang bör även kunna appliceras på en situation där företagen inte ingår i samma koncern men har samma ägare. Läs mer om detta i konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling, se särskilt sidorna 41–44.

Läs även mer om relativa utvärderingsmodeller i inlägget Är det lämpligt att använda sig av relativa utvärderingsmodeller? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

01 juni 2020 (Uppdaterat 17 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.