Start

Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling?

Publicerad 06 februari 2019
Hej,

Jag undrar om det är tillåtet att lämna flera anbud i en och samma upphandling?

Tacksam för svar.

Anna

Publicerad 06 februari 2019

Hej Anna,

Skillnad mellan parallella anbud och anbud med alternativa utföranden (alternativa anbud) 
Det råder en begreppsförvirring mellan parallella anbud och anbud med alternativa utföranden (alternativa anbud). Bestämmelsen om anbud med alternativa utförande finns i 9 kap. 16 § lagen om offentlig upphandling (LOU) och syftar till att främja innovation i samband med offentlig upphandling. Det finns ingen motsvarande bestämmelse i lagen om vad som gäller avseende parallella anbud.

Skillnaden mellan parallella anbud och anbud med alternativa utföranden är att den sistnämnda tar sikte på att få in alternativa utförandet av tjänsten, varan eller byggentreprenaden. Vad gäller parallella anbud så behöver dessa inte skilja sig åt alls men skiljer de sig åt så ska utförandet som utgångspunkt vara detsamma och skillnaderna vara kopplade till exempelvis uppgifter om hur de obligatoriska kraven kommer att uppfyllas, administrativa uppgifter om anbudsgivaren, priset och/eller i vilken grad leverantören utlovar att den uppfyller övriga tilldelningskriterier.

Oavsett om det är rör sig om parallella anbud eller anbud med alternativa utföranden så ska respektive anbud kontrolleras och utvärderas var för sig. Har det parallella anbudet ett förslag på ett alternativt utförande så är detta anbud att ses som ett anbud med alternativt utförande och ska förkastas, om inte upphandlande organisation i upphandlingsdokumenten har angett att anbud med alternativa utföranden är tillåtet. På samma sätt ska parallella och alternativa anbud förkastas om inte dessa uppfyller alla obligatoriska krav.

Får en leverantör lämna anbud med alternativa utföranden?
För att en leverantör ska ha möjlighet att lämna anbud med alternativa utförande så ska detta framgå i något av upphandlingsdokumenten i upphandlingen. Den upphandlande organisationen ska ange vilka minimikrav som gäller för sådana anbud, särskilda villkor för redovisning av anbuden och om ett alternativt anbud endast kan lämnas tillsammans med ett anbud som utgår från det utförande som den upphandlande myndigheten har angett eller om det kan lämnas enskilt. Framgår det inte av upphandlingsdokumenten att anbud med alternativa utföranden är tillåtna ska ett sådant anbud inte beaktas vid utvärderingen.

Får samma leverantör lämna flera parallella anbud?
Det finns inget som tyder på att det skulle vara otillåtet för en och samma anbudsgivare att lämna flera anbud i en upphandling, det vill säga att lämna flera parallella fristående anbud, om inget annat har föreskrivits i upphandlingsdokumenten. Av allt att döma har därför en upphandlande organisation som utgångspunkt en skyldighet att pröva samtliga anbud.

Får en upphandlande organisation förbjuda leverantörerna från att lämna flera parallella anbud?
Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet om en upphandlande organisation i upphandlingsdokumenten får begränsa leverantörernas möjlighet att lämna flera parallella anbud. För att en begränsning i rätten att lämna anbud ska godtas krävs att begränsningen är i överensstämmelse med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Begränsning av anbud på ett kontrakt som ska tilldelas i delar
När ett kontrakt ska tilldelas i delar så ska den upphandlande organisationen bestämma om en leverantör får lämna anbud på en, flera eller alla delar av kontraktet. Den upphandlande organisationen får då även begränsa hur många delkontrakt som kan tilldelas till en och samma leverantör.

Även om en upphandlande organisation har rätt att begränsa till exempel det antal delkontrakt en anbudsgivare kan lämna anbud på, så får den inte använda denna möjlighet på ett sätt som försämrar villkoren för en rättvis konkurrens. Att potentiella leverantörer utesluts från möjligheten att lämna flera anbud kan leda till att de leverantörer som är bäst lämpade att utföra uppdraget inte får den möjligheten, vilket innebär en begränsning av konkurrensen. En proportionalitetsbedömning måste därför göras i det enskilda fallet.

Enligt en dom från Kammarrätten i Stockholm så ska den upphandlande organisationen kunna visa att villkoren är lämpliga, effektiva och nödvändiga för att uppnå det eftersträvade syftet, på det sättet att det inte finns något mindre ingripande alternativ. Den negativa effekt som villkoren får på det intresse som villkoren inskränker får inte vara oproportionerliga jämfört med det eftersträvade syftet man vill uppnå med en sådan begränsning.

Källhänvisningar
  • 9 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbud med alternativa utföranden
  • LOU-direktivet beaktandesats 48 – syftet med anbud med alternativa utföranden (alternativa anbud)
  • 16 kap. 1 § LOU – tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering vid upphandling över tröskelvärdena
  • 4 kap. 15 § LOU – begränsningar av anbud på kontrakt som tilldelas i delar
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4283–08 – proportionalitetsprincipens betydelse när ett kontrakt tilldelas i delar och där det angetts en begränsning av antalet delkontrakt som en leverantör kan lämna anbud på.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Jurist

11 februari 2019 (Uppdaterat 03 maj 2024)

Följdfråga. Vi är i en sådan situation nu där en leverantör lämnat tre varianter på anbudet. Olika materialval på en utställning. Vi har inte skrivit att det är ok att lämna alternativa anbud men inte heller sagt att de inte får det. Vad gäller här? Ska de utvärderas var för sig eller är det senaste anbudet som gäller? Är det giltigt eller ska alla tre anbud från leverantören förkastas?

Evelina

16 juni 2020

Hej Evelina,

Om det är så att ni inte har ställt specifika krav på vilket material som ska användas på utställningen så kan man inte säga att något av anbuden är ett anbud med alternativt utförande. I det fallet är de tre olika alternativen som kom från en och samma leverantör tre parallella anbud som ska utvärderas var för sig.

Är det så att ni har ställt specifika krav eller villkor på vilket material som ska användas vid uppdragets utförande så är de anbud som inte uppfyller de specifika kraven eller villkoren att ses som anbud med alternativa utföranden. För att det ska vara tillåtet att lämna anbud med alternativa utförande så ska detta framgå i något av upphandlingsdokumenten. Om det inte står något alls om möjligheten att lämna anbud med alternativa utförande så är det alltså inte heller tillåtet. De anbud som har lämnats med alternativa utförande ska då förkastas. Har samma anbudsgivare även lämnat ett anbud som följer de specifika kraven som ni har ställt så är just det anbudet inte ett anbud med alternativt utförande och det anbudet ska då inte heller förkastas.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

18 juni 2020 (Uppdaterat 03 maj 2024)

Hej,

Fortsätter på frågan kring om UM får lov att förbjuda leverantörer att lämna parallella anbud och utifrån, idag, gällande upphandlingslag.

Kan UM i upphandlingsdokumenten ange att parallella anbud inte får lämnas om UM gjort bedömningen att parallella anbud inte är en bra lösning för projektet?

Alternativt, vid förhandlat förfarande med föregående annonsering där kvalificering och urval av leverantörer görs som ett steg 1. Kan UM ange som regel/förutsättning till steg två att respektive anbudsgivare endast kan gå vidare med ett anbud? Vid ett sådant scenario tänker jag att urvalet mellan eventuellt parallella anbud resulterar i att det anbud som bäst uppfyller urvalskriterierna går vidare.

Alternativt, UM upphandlar en entreprenad som omfattar tjänster som troligtvis inte kan utföras av en entreprenör ensam utan innebär att anbudsgivaren behöver knyta kompetenser/UE till sig för betydande delar av uppdraget. UM anar risk att anbudsgivare lämnar parallella anbud med olika UE/kompetenser för att höja oddsen att vinna. Kan jag ange i upphandlingsdokumenten att respektive anbudsgivare/organisationsnummer endast får inkomma med ett anbud och att parallella anbud inte tillåts. Att "nyckelrollerna" för uppdraget (representerade av anbudsgivare och en UE) endast får delta i ett anbud.

Samtliga alternativ med förutsättning att UM angett i upphandlingsdokumenten villkoren kring inlämnande av parallella anbud.

Upphandlare

01 november 2022

Hej,

Kan man i upphandlingsdokumenten begränsa möjligheten att lämna flera parallella anbud?
Precis som vi skriver i vårt första svar så kan det vara möjligt för den upphandlande organisationen att, i upphandlingsdokumenten, begränsa antalet anbud som en leverantör får lämna in i en och samma upphandling. En grundläggande förutsättning skulle i så fall vara att begränsningen stämmer överens med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

En risk som vi ser om den upphandlande organisationen väljer att begränsa antalet anbud som en leverantör får lämna är vad som händer om en leverantör ändå väljer att skicka in flera parallella anbud. Kommer alla anbud från samma leverantör då att förkastas eller kommer alla anbud förutom ett att förkastas och hur avgör man då vilket anbud det är som ska kvarstå? Om möjligt bör därför av transparensskäl regler för hur en sådan situation hanteras framgå av upphandlingsdokumenten. Så vitt vi känner till har detta dock aldrig blivit prövat i domstol och rättsläget för om det är möjligt för en upphandlande organisation att begränsa antalet parallella anbud i en upphandling får därför betraktas som oklar.

En personlig reflektion är att en sådan begränsning sällan bör vara nödvändig. Att en leverantör lämnar flera parallella anbud i en upphandling innebär i praktiken att den upphandlande organisationen får in fler anbud och därmed ökar även konkurrensen mellan anbuden. Eftersom den upphandlande organisationen ska tilldela kontraktet till den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån den valda utvärderingsgrunden samt eventuella tilldelningskriterier så har vi svårt att se att oddsen för att vinna upphandlingen per automatik skulle bli bättre om en leverantör lämnar in flera parallella anbud med exempelvis olika UE eller kompetenser angivna. Däremot har en leverantör som lämnar in flera parallella anbud med olika innehåll ökat sina chanser att något av anbuden, efter anbudskontroll och utvärdering, bedöms vara det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet och som därmed ska tilldelas kontraktet. Notera att det finns en skillnad mellan parallella anbud och anbud med alternativa utförande. Läs mer om det i vårt tidigare svar i denna tråd.

Det finns dock några situationer där flera parallella anbud från en och samma leverantör skulle kunna öka sannolikheten för att vinna och där det eventuellt kan vara nödvändigt med en begränsning. Dessa situationer är exempelvis om den upphandlande organisationen tillämpar en relativ utvärderingsmodell eller i de fall utvärderingsmodellens utformning troligen kommer att leda till att flera anbud hamnar på samma utvärderingspoäng och måste särskiljas med hjälp av lottning.

Kan man i ett tvåstegsförfarande ange som begränsningskriterium att endast ett anbud per leverantör går vidare till steg 2?
I det första steget i ett tvåstegsförfarande ansöker leverantörer om att delta i upphandlingen och det är inte förrän i det andra steget som utvalda anbudssökande lämnar in anbud. Begränsningskriterierna syftar alltså till att begränsa antalet anbudssökande som ska få lämna anbud i steg 2 och det finns i det här skedet av upphandlingen inga anbud.

Läs mer om syftet med begränsningskriterierna i inlägget Vad får begränsningskriterier i ett flerstegsförfarande innehålla? i vår Frågeportal.

Kan man begränsa möjligheterna för en leverantör att lämna parallella anbud med olika UE/kompetenser?
Vad gäller möjligheten att begränsa parallella anbud från en leverantör med olika UE/kompetenser angivna i anbuden så gör vi ingen annan bedömning än vad som generellt gäller möjligheten att begränsa parallella anbud och som besvaras under rubriken ”Kan man i upphandlingsdokumenten begränsa möjligheten att lämna flera parallella anbud?”.

Notera att leverantörens rätt att själv bestämma om uppdraget ska utföras med hjälp av underleverantörer samt vilka underleverantörer som då ska användas är omfattande och får endast begränsas i undantagsfall. Det innebär att samma underleverantör som regel bör kunna förekomma i flera olika anbud i en och samma upphandling och får enbart begränsas om det är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Läs mer
Läs mer om relativa utvärderingsmodeller samt vad som gäller vid lottning i inläggen Är det lämpligt att använda sig av relativa utvärderingsmodeller? och Lottning, hur går man tillväga när det är lika mellan anbudsgivarna? i vår Frågeportal.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 november 2022 (Uppdaterat 03 maj 2024)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.