Start

Måste vi acceptera alternativa anbud vid ett förenklat förfarande?

Publicerad 22 september 2020
Måste man acceptera alternativa anbud vid förenklat förfarande?

Upphandlingssektionen

Publicerad 22 september 2020

Hej,

Vid förfarande över tröskelvärdet, det vill säga de direktivstyrda reglerna, finns det bestämmelser kring alternativa anbud. När det gäller upphandling under tröskelvärdet eller vid upphandling som omfattas av bilaga 2 och bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga de nationella reglerna i 19 kap., så saknas det bestämmelser kring alternativa anbud. Vid upphandling över tröskelvärdet så får en upphandlande myndighet tillåta eller kräva att anbudsgivare lämnar anbud med utföranden som avviker från dem som myndigheten angett. En förutsättning för att myndigheten ska få beakta ett anbud med alternativt utförande är dock att myndigheten, i annonsen, har angett att den tillåter eller kräver ett sådant anbud. Regleringen av de nationella förfaranden är normalt mindre detaljerade än vad som gäller för förfarandena över tröskelvärdena.

Enligt de nationella bestämmelserna ska en upphandlande myndighet pröva alla anbud som har kommit in i rätt tid som inte omfattas av någon uteslutningsgrund. Bestämmelsen ger uttryck för likabehandlingsprincipen. Därav har en upphandlande myndighet som utgångspunkt en skyldighet att pröva ett alternativt anbud som inkommit. Om det vid prövningen visar sig att anbudet inte uppfyller ett obligatoriskt krav, exempelvis de minimikrav som den upphandlande myndigheten har ställt på varan, tjänsten eller byggentreprenaden så ska anbudet förkastas.

Möjligheterna att förhandla vid upphandlingar under tröskelvärdet
Det är tillåtet att förhandla vid en upphandling under tröskelvärdet, exempelvis vid ett förenklat förfarande vilket ger en upphandlande myndighet en möjlighet att förhandla med en eller flera anbudsgivare i det fallet det skulle inkomma ett alternativt anbud. Den upphandlande myndigheten är skyldig att iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna genom hela upphandlingsprocessen vilket kan påverka bedömningen om förhandling ska ske med en eller flera av anbudsgivarna. Förhandlingarna kan avse alla avtalsvillkor, mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten. En förhandling får dock inte medföra väsentliga förändringar i upphandlingsunderlaget.

Läs mer
I inlägget Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling? i vår Frågeportal förklarar vi skillnaden mellan parallella och alternativa anbud.
Se även inlägget Vad får man förhandla om vid förenklat förfarande i vår Frågeportal för utförligare information om vad som gäller vid förhandling då värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet.
 
Källhänvisningar
  • 9 kap. 16–17 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbud med alternativa utföranden
  • 19 kap. 22 § - prövning av anbudsansökningar och anbud
  • 19 kap. 18 § - uteslutning av leverantör
  • prop. 2015/16:195  s.1147 – 19 kap. 22 § ger uttryck för likabehandlingsprincipen.
  • 19 kap. 5 § LOU – förhandling är tillåten vid ett förenklat förfarande
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3362–15 – förhandlingar får inte sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 926–09 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1583–13 – förhandlingarna får inte innebära för stora ändringar.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Upphandlingsjurist

24 september 2020

Tacksam om du kan förtydliga svaret gällande upphandlingar under tröskelvärdet: Har vi rätt att ange i annonsen för en upphandling under tröskelvärdet att vi inte accepterar alternativa anbud?

Upphandlingsavdelningen

25 september 2020

Hej,

Vi har svårt att se att en upphandlande myndighet inte skulle kunna ställa ett sådant krav. Ett alternativt anbud, det vill säga ett anbud med alternativt utförande, uppfyller dock med största sannolikhet inte de övriga obligatoriska kraven i upphandlingen. Ett krav på att man inte accepterar alternativa anbud borde därför sällan vara nödvändigt.

Med vänlig hälsning,

Josefine

Upphandlingsjurist

29 september 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.