Start

Måste vi acceptera alternativa anbud vid upphandling under tröskelvärdet?

Måste vi acceptera alternativa anbud vid upphandling under tröskelvärdet?

Uppdaterad av upphandlingsmyndigheten den 1:a februari

Upphandlingssektionen

Publicerad 22 september 2020

Hej,

Vid förfaranden över tröskelvärdet, det vill säga de direktivstyrda reglerna, finns det bestämmelser om alternativa anbud. När det gäller upphandling under tröskelvärdet eller vid upphandling som omfattas av bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU), det vill säga reglerna i 19 kap. LOU, så saknas det bestämmelser om alternativa anbud. Vid upphandling över tröskelvärdet så får en upphandlande organisation tillåta eller kräva att anbudsgivare lämnar anbud med utföranden som avviker från dem som organisationen angett. En förutsättning för att organisationen ska få beakta ett anbud med alternativt utförande är dock att organisationen, i annonsen, har angett att den tillåter eller kräver ett sådant anbud. Vid upphandling enligt 19 kap. LOU saknas detaljerade regler för hur upphandlingen ska genomföras. Det är upp till den upphandlande organisationen, som genomför upphandlingen, att beskriva hur upphandlingen ska genomföras. Det går bra att inspireras av de direktivstyrda reglerna. Vad som gäller i den enskilda upphandlingen måste tydligt framgå av upphandlingsdokumenten.

Av likabehandlingsprincipen har en upphandlande organisation som utgångspunkt en skyldighet att pröva ett alternativt anbud som inkommit, om inget annat framgår av upphandlingsdokumenten. Om det vid prövningen visar sig att anbudet inte uppfyller ett obligatoriskt krav, exempelvis de minimikrav som den upphandlande organisationen har ställt på varan, tjänsten eller byggentreprenaden så ska anbudet förkastas.

Möjligheterna att förhandla vid upphandlingar under tröskelvärdet
Det är tillåtet att förhandla vid en upphandling under tröskelvärdet om detta framgår av upphandlingsdokumenten. Den upphandlande organisationen är skyldig att iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna genom hela upphandlingsprocessen vilket kan påverka bedömningen om förhandling ska ske med en eller flera av anbudsgivarna. Förhandlingarna kan avse alla avtalsvillkor, mindre ändringar och anpassningar av upphandlingsdokumenten. En förhandling får dock inte medföra väsentliga förändringar i upphandlingsunderlaget.

Läs mer
I inlägget Får en leverantör lämna flera anbud i samma upphandling? i vår Frågeportal förklarar vi skillnaden mellan parallella och alternativa anbud.

Se även inlägget Vad får man förhandla om vid förenklat förfarande i vår Frågeportal för utförligare information om vad som gäller vid förhandling då värdet av upphandlingen understiger tröskelvärdet.

Källhänvisningar
  • 9 kap. 16–17 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anbud med alternativa utföranden
  • 19 kap. 17 § LOU - uteslutning av leverantör
  • 19 kap. 16 § LOU – förhandling vid upphandling enligt 19 kap. LOU
  • prop. 2021/22:5 – med hänsyn till öppenhetsprincipen måste det som regel framgå av upphandlingsdokumenten om förhandling kan komma att användas i en upphandling.
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3362–15 – förhandlingar får inte sträcka sig så långt att de ändrar de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 926–09 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1583–13 – förhandlingarna får inte innebära för stora ändringar.
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

24 september 2020 (Uppdaterat 31 oktober 2022)

Tacksam om du kan förtydliga svaret gällande upphandlingar under tröskelvärdet: Har vi rätt att ange i annonsen för en upphandling under tröskelvärdet att vi inte accepterar alternativa anbud?

Upphandlingsavdelningen

25 september 2020

Hej,

Vi har svårt att se att en upphandlande organisation inte skulle kunna ställa ett sådant krav. Ett alternativt anbud, det vill säga ett anbud med alternativt utförande, uppfyller dock med största sannolikhet inte de övriga obligatoriska kraven i upphandlingen. Ett krav på att man inte accepterar alternativa anbud borde därför sällan vara nödvändigt.

Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

29 september 2020 (Uppdaterat 31 oktober 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.