Start

Får man annonsera en ny upphandling under en pågående överprövning?

Publicerad 01 februari 2019
Hej

Företaget A har tilldelats ett entreprenadkontrakt avseende beläggningsarbeten på 4 år (2+1+1) av Kommunen (öppet förfarande). Företaget B överprövar tilldelningsbeslutet. Eftersom överprövningsprocessen drar ut på tiden bestämmer sig Kommunen för att gå ut med en ny upphandling (öppet förfarande) avseende samma upphandlingsföremål som Företaget A redan tilldelats, dock endast år ett av de fyra åren.

Finns det något hinder i LOU för Kommunen att agera på detta sätt, eller är den enda konsekvensen att Kommunen kan komma att ha två pågående upphandlingar som båda rör samma upphandlingsföremål?

Gustav

Publicerad 01 februari 2019

Hej,
 
Det finns inte några hinder mot att en upphandlande myndighet annonserar en ny upphandling på det viset du beskriver i ditt exempel. Dock riskerar den upphandlande myndigheten i ett sådant läge att stå med dubbla avtal avseende samma upphandlingsföremål då överprövningsprocessen är över. Det kan givetvis vara problematiskt ur ett affärsmässigt perspektiv och därför vara olämpligt. Sådana problem skulle sannolikt dock kunna mildras av den upphandlande myndigheten genom att klart och tydligt uppge förutsättningarna för den nya upphandlingen i upphandlingsdokumenten. Exempelvis villkora att tilldelning i nya upphandlingen endast kommer att ske om domstolen beslutar att ursprungliga upphandlingen ska göras om. Frågan har emellertid inte blivit prövad av domstol.
 
Det kan i detta sammanhang nämnas att om en överprövning har pågått under mycket lång tid, kan det i vissa fall vara möjligt för den upphandlande myndighet att tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering eller direktupphandla. Det är bland annat möjligt att göra vid synnerlig brådska. Det kan även vara möjligt att direktupphandla om det finns synnerliga skäl eller i samband med en överprövning.

Läs gärna mer om synnerlig brådska vid överprövning i inlägget Kan vi upphandla på grund av synnerlig brådska? i vår Frågeportal. Läs även mer om Direktupphandling vid överprövning på vår webbplats.
Källhänvisningar
  • 20 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – överprövning av avtals giltighet
  • 6 kap. 12–19 §§ LOU – förhandlat förfarande utan föregående annonsering
  • 19 a kap. 5 § LOU – direktupphandling vid synnerlig brådska och om det finns synnerliga skäl
  • 19 a kap. 6 - 7 §§ LOU – direktupphandling i samband med överprövning
  • prop. 2006/07:128  s. 428 – vad som kan utgöra synnerliga skäl.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

04 februari 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.