Start

Beställaren är chef och samtidigt anställd hos leverantören, är det jäv eller inte?

Publicerad 30 mars 2019
Hej,

Jag arbetar med kommunikation på en svensk myndighet. Myndigheten har sedan två år en upphandlad kommunikationsbyrå. Byrån har sedan ett år tillbaka en konsult verksam på myndigheten och denna konsult är utsedd till min chef. Jag kan beställa kommunikationsuppdrag av kommunikationsbyrån och min chef kan avkräva mig sådana beställningar även om detta inte ännu har hänt.

Är detta upplägg lämpligt? 

Mvh /Micke

Micke

Publicerad 30 mars 2019

Hej Micke,

Upphandlingsmyndigheten gör inga bedömningar i enskilda fall. Däremot ger vi gärna generell rådgivning, bland annat om vilka ageranden som kan anses korrupta eller olämpliga på annat vis i samband med offentlig upphandling.

Vad är korruption?
Det finns ingen lagstadgad definition av korruption. Enligt Transparency International är korruption ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen annan annans vinning”. För svenska förhållanden ryms typiskt sett mutbrotten i brottsbalken (BrB). Därutöver ryms typiskt sett även bestämmelserna om jäv i begreppet.

Vad är jäv?
Bestämmelser om jäv för förvaltningsmyndigheter finns i förvaltningslagen. Att vara jävig innebär att enkelt uttryckt att en persons opartiskhet kan ifrågasättas. I en upphandlingssituation kan det exempelvis vara då en person från den upphandlande myndighetens sida på något sätt deltar i arbetet med upphandlingen samtidigt som denne har personliga intressen i upphandlingen. Sådana personliga intressen kan till exempel vara att denne har ett ekonomiskt intresse i ett företag som lägger anbud i upphandlingen. Om en person kan anses jävig måste dock avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Vad bör man göra om jäv föreligger?
Om det kan konstateras att en person kan anses jävig ska denne som utgångspunkt inte delta i upphandlingen, varken i förberedelserna eller utvärderingen. Annars finns det exempelvis risk att andra leverantörer anser att likabehandlingsprincipen inte respekteras och kan då överpröva upphandlingen.

Vid jäv finns det vidare en risk att myndighetens, och ytterst statens, förtroende skadas. Detta gäller även i de fall en intressekonflikt i lagens mening inte är jäv, men då det kan misstänkas att något annat än objektiva och sakliga skäl ligger bakom den upphandlande organisationens inköp. Det kan därför vara lämpligt att vid tveksamhet, om det är möjligt, lämna över beslutet om avropet till någon vars opartiskhet och saklighet inte kan ifrågasättas.

För individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Har leverantören deltagit i förberedelserna av upphandlingen? 
Har en leverantör medverkat i förberedelserna till en upphandling och därefter även vill delta som anbudsgivare i samma upphandling kan bestämmelserna om så kallat konsultjäv aktualiseras. Läs mer om det i inlägget Kan en konsult hjälpa till att upprätta en kravspecifikation för att sedan delta i upphandlingen? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om jäv och hur korruption i samband med offentlig upphandling kan förebyggas i vår vägledning Korruption i offentlig upphandling – vad är det och hur kan det förebyggas?. Se även inlägget Hur förebyggs jäv i offentlig upphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 5 - 5e §§ brottsbalk (1962:700) (BrB) - om mutbrotten
  • 16 - 18 §§ förvaltningslag (2017:900) (FL) - om jävsbestämmelserna

Med vänliga hälsningar,

Gustav

05 april 2019 (Uppdaterat 08 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.