Start

Omfattas kommunala bolag av offentlighetsprincipen?

Publicerad 01 april 2019
Hej,
Ett kommunägt bolag har ett befintligt ramavtal med tre leverantörer. För sådana gäller OSL, eller hur? De ger ut en kundtidning och erbjöd de upphandlade leverantörerna att tävla om uppdraget att formge tidningen genom att ta fram skisser på ny design. Jag gissar att det kallas förnyad konkurrensutsättning. Vi valde att vara med i tävlingen och lämnade in efterfrågade skisser. Genom mejl fick vi (en vecka efter utsatt tid) veta att de valt ett annat förslag. Eftersom vi vill lära oss något av den nedlagda tiden mejlade vi dem och bad att få se det vinnande förslaget. Två veckor utan svar gick och till slut påminde vi dem. Nu fick vi svaret att de hade bestämt att inte skicka ut det vinnande förslaget med motiveringen att det inte var helt klart och för att det var utskrivet på papper. Kan de vägra lämna ut det? Är det inte en offentlig handling?

Heli Björkman

Publicerad 01 april 2019

Hej Heli,

Kommunalägda bolag och offentlighetsprincipen
De flesta kommunala bolag omfattas av bestämmelserna om allmänna handlingar. För att läsa mer om ett kommunalt bolag omfattas av offentlighetsprincipen, se inlägget Är ett avtal mellan ett kommunalt bolag och en leverantör en allmän handling? i vår Frågeportal.

Ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller stiftelse som en kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över lyder under de regler som styr över att det är möjligt att ta del av allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Med ett rättsligt inflytande menas till exempel om en kommun äger aktier eller andelar i verksamheten med mer än hälften av samtliga röster i bolaget.

Ta del av en allmän handling 
Vad som är en allmän handling framgår av TF. I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Det spelar alltså i sammanhanget ingen roll om handling är i fysisk eller i digital form.

Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska:
  1. förvaras hos myndigheten, och
  2. ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos myndigheten.
Med offentlig handling avses en allmän handling som inte omfattas av sekretess. Det betyder att myndigheten ifråga har bedömt att handlingen kan lämnas ut. En sådan prövning ska alltid göras vid en begäran om att få ut handlingar, oavsett vilken typ av handling som efterfrågas.

Den som begär att få ta del av en offentlig handling ska genast eller så snart det är möjligt få ta del av handlingen hos myndigheten utan kostnad. Om delar av handlingen omfattas av sekretess ska de delar av handlingen som är offentliga göras tillgängliga i en avskrift eller en kopia.

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att få en avskrift eller kopia av handlingen mot en fastställd avgift. En begäran om att få ta del av en avskrift eller kopia ska behandlas skyndsamt.

Om bolaget anger att en viss uppgift inte kommer att lämnas ut har man rätt att begära ett skriftligt beslut från bolaget om att uppgiften inte kommer att lämnas ut. Detta beslut kan överklagas till domstol, som vanligtvis är kammarrätten.

En bedömning måste göras i det enskilda fallet om handlingen är att bedöma som en allmän handling, och i så fall om handlingen är offentlig eller omfattas av sekretess.

Läs mer
För ytterligare information om offentlighet och sekretess, se vår webbplats.

Källhänvisningar 
  • 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) – vilka organisationer som omfattas av offentlighetsprincipen
  • 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) – handling som förvaras på en myndighet
  • 2 kap. 9–10 §§ TF – inkommen eller upprättad handling
  • 2 kap. 15–16 §§ TF – rätten att ta del av allmän handling
  • 6 kap. 3 § OSL – prövning om en allmän handling kan lämnas ut
  • 6 kap. 7 § OSL – överklagbart beslut.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

09 april 2019 (Uppdaterat 03 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.