Start

Går det att ställa krav på hur transport ska ske vid upphandling av varor?

Publicerad 16 april 2019
Kan man ställa krav på hur transporten ska utföras när transporten inte upphandlas separat utan ingår i priset för varan?

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 16 april 2019

Går det att ställa krav på hur transport ska ske vid upphandling av varor?
Krav får ställas på den vara och i förekommande fall tjänst som upphandlas. Det finns alltså inga hinder mot att ställa specifika krav på transporttjänsten när denna ingår i upphandlingen av varan, eftersom den då utgör en del av upphandlingsföremålet.

Notera dock att detta krav inte får riktas mot någon annan transport än den som omfattas av upphandlingen. Ett sådant krav skulle sakna koppling till upphandlingsföremålet och därför vara otillåten. Det ska tilläggas att det inte finns något som hindrar en leverantör från att transportera andra varor i den aktuella transporten, om inte annat framgår av avtalet. Har en upphandlande myndighet exempelvis ställt miljökrav avseende transporter i en upphandling finns alltså en möjlighet att andra transporter som inte omfattas av uppdraget får en reducerad miljöbelastning. Ett sådant agerande från leverantörens sida strider förstås inte mot upphandlingslagstiftningen.

I princip finns inga hinder mot att en upphandlande myndighet exempelvis ställer krav på att transporterna av varan som upphandlas ska ske i fordon som lever upp till en specifik miljöprestanda eller att förarna ska vara utbildade i sparsam körning enligt Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

Krav och villkor ska vara förenliga med proportionalitetsprincipen
Alla krav och villkor i en upphandling ska vara förenliga med proportionalitetsprincipen. Det innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. Upphandlande myndigheter bör därför bara ställa krav på något som har betydande miljöpåverkan kopplat till den tjänst eller vara organisationen upphandlar. Om transporterna har stor del i den totala tjänsten kan organisationen mycket väl ställa krav på dessa, men det beror på tjänstens art.

Miljöpåverkan är betydande i transporttjänster, exempelvis persontransporter (exempelvis färdtjänst, skolskjuts) och godstransporter (exempelvis paket, flyttjänster och avfallstjänster). Och därmed bör det vara motiverat att ställa miljökrav avseende transporter i sådana situationer.

När det gäller varor där transporten ingår brukar transportens del i varans totala miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv (livscykelanalys (LCA) och Livscykelkostnader (LCC)) i regel inte vara särskilt stor. Transporter kan i vissa fall ändå utgöra en betydande del av uppdraget och då ha en så pass stor miljöpåverkan att organisationen då kan ställa miljökrav på transporten. Det är vanligt och kan vara motiverat att ställa krav på transporter för till exempel livsmedelsdistribution i en grossistlösning. Andra tjänster där det är relativt vanligt att upphandlande myndigheter ställer miljökrav på transporter är till exempel städtjänster.

När en upphandlande myndighet upphandlar transport separat har en upphandlande myndighet i regel större möjligheter att styra över transportplaneringen än när transporten ingår i upphandlingen av en specifik vara.

Det är den upphandlande myndigheten som ska göra en bedömning från fall till fall om miljökrav avseende transporter kan ställas i upphandlingen.

Upphandlingsmyndigheten

16 april 2019 (Uppdaterat 24 juli 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.