Start

Hur mycket kostar det att överpröva en upphandling?

Publicerad 09 maj 2019
Hej!
Vår konkurrent har lämnat in ett anbud på en direktupphandling med ett nollbud. Man har motiverat ett nollbud på ett sätt som vi bedömer inte håller och vi skulle vilja få det prövat. Jag förstår att den upphandlande enheten bedömt att det är tillräckligt, men vi tycker att det går emot de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Om vi påbörjar en process i förvaltningsrätten och förlorar, betalar vi motpartens kostnader eller andra kostnader? Jag undrar med andra ord om vi riskerar att få betala för att driva detta ärende vidare?
Med vänlig hälsning
Mikael

Mikael

Publicerad 09 maj 2019

Hej Mikael,

Att lämna in en ansökan om överprövning i ett upphandlingsmål är kostnadsfritt oavsett eventuell utgång i målet. Vidare står parterna för sina egna kostnader i samband med en överprövningsprocess. Sammantaget innebär detta att den enda kostnaden som en leverantör riskerar att få betala i samband med en överprövning av en upphandling är leverantörens egen, exempelvis anlitande av ett juridiskt ombud.

Grund för överprövning
Av upphandlingsregelverken följer en möjlighet för en leverantör att överpröva en upphandling, om den upphandlande organisationen har brutit mot någon av de grundläggande principerna eller mot vad som anges i lagen. Denna möjlighet gäller fram till dess att den upphandlande myndigheten har tecknat avtal med vinnande anbudsgivare, därefter kan det finnas möjlighet att överpröva avtalets giltighet.

För att domstolen ska kunna besluta att upphandlingen ska göras om eller rättas krävs att den leverantör som ansöker om överprövning har lidit eller kan komma att lida skada av den överträdelse som skett.

En utredning om det finns grund för överprövning ska därmed ske i två steg:
  • Har upphandlande myndighet brutit mot de grundläggande principerna eller någon bestämmelse i det aktuella regelverket?
  • Har överträdelsen mot de grundläggande principerna eller det aktuella regelverket inneburit att den drabbade leverantören har lidit eller riskerar att lida skada?
Är svaret ja på båda punkterna så kan det finnas grund för en överprövning. En rekommendation är dock att leverantören i första hand kontaktar den upphandlande organisationen för att uppmärksamma dem om de delar som leverantören anser inte har gått rätt till och ber att organisationen självständigt gör en rättelse.
 
Läs mer
Läs gärna mer om överprövning på vår webbplats.
 
Källhänvisningar
  • 20 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – överprövning av upphandling genomförd inom ramen för LOU
  • 20 kap. 6 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - överprövning av upphandling genomförd inom ramen för LUF
  • 16 kap. 6 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) - överprövning av upphandling genomförd inom ramen för LUK
  • 16 kap. 6 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) - överprövning av upphandling genomförd inom ramen för LUFS.
Uppdaterad: den 20 maj 2019

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

10 maj 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.