Start

Kan man avbryta en förnyad konkurrensutsättning inom ett ramavtal?

Jag undrar om en upphandlande myndighet eller enhet har rätt att avsluta ett avrop med en leverantör?

Vi vill avsluta avropet eftersom den vinnande leverantören dels inte kan leverera ett acceptabelt avtal och dels vill lägga till nya leverantörer som avviker från ramavtalet. Det är inte vi som har ansvarat för upphandlingen av ramavtalet och avropet har skett genom en förnyad konkurrensutsättning.

Gunilla

Publicerad 20 maj 2019

Hej Gunilla,

Inledningsvis vill vi upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bedöma hur ni ska agera i den beskrivna situationen.

Eftersom din fråga till stor del rör tillämpningen av ett ramavtal hänvisar vi i första hand till den som har ansvarat för upphandlingen för att få stöd i hur avtalet ska tolkas och tillämpas.

Vad gäller vid tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal?
Oavsett hur avropet sker så får ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal endast ingås med en leverantör som är part i ramavtalet. Villkoren i det enskilda kontraktet får dessutom inte avvika väsentligt från de ursprungliga villkoren i ramavtalet. Vid en förnyad konkurrensutsättning får dock villkoren preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor.

Ett ramavtal är med andra ord ett slutet system där det inte är tillåtet att i efterhand ”lägga till” nya leverantörer. Om vinnande leverantör vill blanda in andra leverantörer för att fullgöra kontraktet kan detta endast ske som underleverantör och i det fall detta är tillåtet i de ursprungliga villkoren.
 
Kan man avbryta en förnyad konkurrensutsättning? 
Ja, en upphandlande myndighet eller enhet kan, när som helst under processen, avbryta en förnyad konkurrensutsättning om det finns sakligt godtagbara skäl och det inte är godtyckligt. Ett godtagbart skäl att avbryta en förnyad konkurrensutsättning är exempelvis om den upphandlande organisationen endast fått in ett lämpligt anbud, förutsatt att beslutet att avbryta inte är godtyckligt. Om ett beslut om avbrytande är godtyckligt är det inte är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.
 
Hur går beslutet att avbryta till rent praktiskt?
Om den upphandlande organisationen beslutar att avbryta processen ska en skriftlig underrättelse, innehållande skälen till beslutet, lämnas till anbudsgivarna. En anbudsgivare har därefter 10–15 dagar (beroende på om underrättelsen skickades med ett elektroniskt medel eller inte) på sig att överpröva beslutet om avbrytandet. Observera att denna tidsgräns endast gäller om skälen för beslutet är tydligt angivna i underrättelsen. Saknas skälen till beslutet i den underrättelse som skickats ut så finns det ingen bortre tidsgräns för när en överprövning ska ha kommit in till förvaltningsrätten.

Läs mer
Om upphandlingen inte ska avbrytas så kan det finnas en möjlighet att återkalla och ändra ett tilldelningsbeslut, vilket du kan läsa om i vårt inlägg Kan ett tilldelningsbeslut återkallas? i vår Frågeportal.

Källhänvisning
  • 7 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal
  • 7 kap. 9 § LOU – bestämmelser för hur en förnyad konkurrensutsättning ska genomföras
  • Kammarrätten i Stockholm den 11 maj 2018, mål nr 6164–17 – beslut att avbryta en förnyad konkurrensutsättning med hänvisning till bristande konkurrens
  • 12 kap. 12 § LOU – vid avbrytande ska en underrättelse innehållande skälen för avbrytandet skickas till anbudsgivarna
  • 20 kap. 12 § LOU – tidsfrist för överprövning av ett beslut att avbryta.
Med vänliga hälsningar,

Klara

20 maj 2019 (Uppdaterat 28 augusti 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.