Start

Går det att använda den egna organisationen som referens?

Publicerad 12 juni 2019
Det finns inte något hinder mot att en upphandlande myndighet eller enhet använder sig själv som referens i en upphandling, så länge referenstagningen sker på ett objektivt sätt.

En sådan referenstagning måste dock framgå av upphandlingsdokumenten och ske på ett objektivt sätt så att de grundläggande upphandlingsprinciperna inte överträds. Exempelvis är det möjligt för en upphandlande organisation att ange att leverantören ska lämna referenser, men att myndigheten kommer att inhämta en egen referens i enlighet med villkoren för referenser om leverantören har utfört uppdrag åt myndigheten.

Notera att användning av egna referenser inte får ske på ett sätt som innebär att bestämmelserna om uteslutning i lagen om offentlig upphandling (LOU) kringgås. Det bör dock vara möjligt att förkasta en leverantörs anbud om det vid lämnande av referenser för kvalificering visar sig att leverantören saknar efterfrågad kompetens vad avser teknisk och yrkesmässig kapacitet, även om bristerna inte är sådana som är hänförliga till vad som anges i en viss uteslutningsgrund.

Om ett referensuppdrag uppfyller den upphandlande myndighetens krav på referenser får avgöras utifrån hur kravet är utformat i upphandlingsdokumenten.

Läs mer
För rättsfall som hanterar egna referenser, se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 788–09, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2504-10 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 862-11 och mål nr 9–18.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 5 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 9–18 och underrättsdomen – angående att uteslutningsgrunderna inte får kringgås.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 12 juni 2019

Jag har en fråga angående referenser i upphandling till en myndighet.
Om vi varit leverantör till denna myndighet tidigare upphandlingsperiod.
Kan man vid ny upphandling ange myndigheten som referens i den nya upphandlingen?

Göran Åkerman

17 augusti 2021

Hej Göran,

Det finns inget hinder i lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att ange den upphandlande organisationen som referens. Däremot kan den upphandlande organisationen ha begränsat en sådan möjlighet utifrån hur kravet i den pågående upphandlingen är formulerat. Finns det ingen sådan begränsning är det alltså enligt upphandlingsreglerna tillåtet att använda den upphandlande organisationen som referens i en pågående upphandling.

Är ni osäkra på vad som gäller i en specifik upphandling rekommenderar vi att ni vänder er till den upphandlande organisationen som genomför upphandlingen och ställer frågan till dem, förslagsvis genom frågor- och svarsfunktionen i upphandlingen.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

17 augusti 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.