Start

När behöver en upphandling inte annonseras?

Utgångspunkten är att upphandlande myndigheter och enheter ska informera om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal genom en annons eller förhandsannons. Vad annonsen ska innehålla och hur annonsen ska publiceras beror på vilket förfarande upphandlingen genomförs.

Det finns dock undantag då upphandlande myndigheters avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal inte behöver annonseras. Exempel på sådana undantag är direktupphandling och förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Direktupphandling
Direktupphandling får användas i följande tre situationer:
  • när upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen (för närvarande
    615 312 kronor vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling [LOU]),
  • i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering, samt
  • om det finns synnerliga skäl.
Vid beräkning av upphandlingens värde ska den upphandlande myndigheten inte enbart räkna med det aktuella köpet, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret. För att läsa mer om detta se vår vägledning Är inköpen av samma slag?. Av punktlistan ovan går att utläsa att direktupphandling i vissa fall kan användas även om upphandling överstiger direktupphandlingsgränsen.

En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt genom direktupphandling r informera om sin avsikt genom en annons, men är inte skyldig att göra detta.

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
Vid upphandlingar över tröskelvärdena som inte framgår av bilaga 2 eller bilaga 2 a till LOU (sociala tjänster och andra särskilda tjänster respektive välfärdstjänster) kan inte direktupphandling ske. Då behöver upphandlingen inte annonseras om upphandlingen genomförs enligt ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (kallas ibland direktivstyrd direktupphandling). Förhandlat förfarande utan föregående annonsering får bara användas i vissa situationen. På vår webbplats kan du läsa om vilka situationer det rör sig om.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när direktupphandling får användas
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet av en upphandling under tröskelvärdet
  • 19 kap. 13 § samt 20 kap. 15 § punkten 3 LOU – annonsering om tilldelning av kontrakt genom direktupphandling
  • 6 kap. 12–19 §§ LOU – när förhandlat förfarande utan föregående annonsering får användas.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 17 juni 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.