Start

Hur preciseras begreppet leverantör i ett krav?

Hur preciserar ni begreppet leverantör när ni ställer krav på deras hållbarhetsarbete till exempel? Vem räknas som leverantör och vilka omfattas av kraven? Anställda hos leverantör, underleverantör och så vidare?

Kerstin Lundell

Publicerad 30 oktober 2019

Hej Kerstin,

Vi är osäkra på om du syftar på våra hållbarhetskriterier i Kriterietjänst eller om du syftar på krav i våra egna upphandlingar. Vi svarar därför utifrån båda alternativen.

Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier
I vårt Kriteriebibliotek finns ett antal hållbarhetskriterier att välja mellan. Omfattningen av kriterierna sett till vilka som omfattas och i vilken utsträckning varierar mellan kraven. Exempelvis våra hållbarhetskriterier Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal (KravID: 11244) och Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner (kravID: 11238) omfattas underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet, oavsett antal mellanled. Läs mer om villkor för underleverantörer på vår webbplats. Jämför detta med hållbarhetskriteriet Hållbara leveranskedjor (KravID: 11239) där alla led i leveranskedjan omfattas. Läs om inköpsprocessen för ansvarsfulla leveranskedjor på vår webbplats.

Hur preciserar Upphandlingsmyndigheten sina krav i upphandlingar?
När Upphandlingsmyndigheten ställer krav eftersträvar vi att vara helt öppna med vad som gäller. Vi formulerar kraven klart och tydligt så att det är förutsebart för leverantörerna vad som förväntas såväl vid anbudslämning som under tiden uppdraget ska fullgöras.

Vi kan inte svara generellt på hur vi preciserar begreppet leverantör i våra upphandlingar, eftersom vi anpassar utformningen av kravställningen i varje enskild upphandling utifrån våra behov och vilka möjligheter som finns eller kan utvecklas på marknaden.

Begreppen leverantör och underleverantör och krav på hållbarhetsarbete
Med begreppet leverantör avses enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Förekommer begreppet i upphandlingsdokument syftar den upphandlande myndigheten normalt sett enbart på leverantören som ansöker om att få lämna anbud eller lämnar anbud.

Om ett krav även riktas till leverantörens underleverantörer är det nödvändigt att klart och tydligt redogöra för vilka underleverantörer som åsyftas. Det finns ett antal kategorier av underleverantörer i upphandlingssammanhang. Till dessa hör:
  • underleverantörer vars kapacitet åberopas för att visa att upphandlingens kvalificeringskrav uppfylls
  • underleverantörer som anbudsgivaren anlitar för att genomföra hela eller delar av uppdraget
  • underleverantörer som endast utför olika tjänster för anbudsgivaren
  • underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.
Notera att den upphandlande myndigheten inte på något sätt är begränsad till dessa fyra alternativ, utan den har stor frihet att själv utforma sin upphandling utifrån de aktuella behoven. Krav och villkor måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Ställs ett krav på leverantörens hållbarhetsarbete i något avseende bör myndigheten som utgångspunkt omfatta leverantörens eventuella underleverantörer och tydligt ange kretsen av underleverantörer som omfattas. Exempelvis vid arbetsrättsliga villkor är det nödvändigt att inkludera eventuella underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.

Läs mer
Läs mer om underleverantörer i inlägget Vem anses som underleverantör, och när åberopas annans kapacitet? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

31 oktober 2019 (Uppdaterat 21 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.