Start

Går det att ha längre ramavtal än fyra år för tjänster enligt bilaga 2?

Finns det möjlighet att tillämpa längre avtalstid än 4 år vid upphandling av tjänster som omfattas av bilaga 2 (hemtjänst)?

Lotta

Publicerad 20 januari 2020

Hej Lotta,


Nya förenklade regler gäller för icke-direktivstyrda upphandlingar som har påbörjats den 1 februari 2022 eller senare. För upphandlingar som påbörjats innan dess gäller äldre regler om välfärdstjänster i lagen om offentlig upphandling (LOU). Beroende på när en upphandling har påbörjats kan alltså olika regler gälla för upphandlingen.

Om upphandlingen påbörjats innan den 1 februari 2022
Om upphandlingen påbörjats innan den 1 februari gäller vissa särskilda regler för välfärdstjänster i LOU. Vid upphandling av välfärdstjänster som omfattas av bilaga 2 a till lagen om offentlig upphandling (LOU) vars värde beräknas överstiga tröskelvärdet ska bland annat de bestämmelser som räknas upp i 19 kap. 2 § tillämpas. Det innebär att bestämmelsen i 7 kap. 2 § LOU om ramavtals maximala tillåtna löptid gäller vid sådan upphandling. Det betyder att ramavtalets löptid som huvudregel inte får överstiga 4 år.

Vid upphandling av välfärdstjänster vars värde beräknas understiga tröskelvärdet gäller endast bestämmelserna i 19 kap. 35–39 §§ LOU. Det innebär att bestämmelsen i 7 kap. 2 § LOU om ramavtals maximala tillåtna löptid inte är tillämplig. Om upphandlingen dessutom saknar bestämt gränsöverskridande intresse gäller inte eller de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Om upphandlingen påbörjats den 1 februari 2022 eller senare
Från och med den 1 februari 2022 omfattas inte längre välfärdstjänster av ett eget regelverk, utan samma regler gäller för samtliga sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster. Ändringarna innebär att bilaga 2 a har utgått och att de tjänster som benämns ”välfärdstjänster” har återinförts i bilaga 2.

De förenklade reglerna innebär bland annat att reglerna om ramavtals maximala löptid inte är tillämpliga under tröskelvärdet eller vid upphandling av tjänster i bilaga 2. Det finns därför ingen uttrycklig regel om maximal löptid för ramavtal vid denna typ av upphandling. Upphandlande organisationer behöver dock fortfarande förhålla sig till de grundläggande upphandlingsprinciperna och göra en bedömning av vilken löptid som är lämplig i varje enskild upphandling. Den upphandlande organisationen kan självklart ta vägledning från de direktivstyrda bestämmelserna om ramavtal.

Läs mer om vad de nya upphandlingsreglerna innebär på vår webbplats.Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

21 januari 2020 (Uppdaterat 01 februari 2022)

https://frageportalen.upphandlingsmyndigheten.se/org/upphandlingsmyndigheten/d/avtalstid-lov-apbv/

I svaret på ovan fråga anges bland annat:

"Frågan om avtalstidernas längd har varit föremål för domstolsprövning enligt LOU. I dessa fall har avtalstider för ramavtal på fem till åtta år ansetts motiverade inom hälso- och sjukvårdsområdet sett till investeringsbehov och med hänsyn till kontinuitet i vården."

Så, ramavtal för välfärdstjänster bör kunna vara maximalt åtta år? Givetvis beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Har ni något rättsfall som behandlar denna fråga?

Lotta

22 januari 2020

Hej Lotta,

Det går inte att ge något kategoriskt svar på frågan om ett ramavtals maximala löptid, eftersom det, precis som du skriver, beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Möjligen skulle en avtalstid på längre tid än åtta år kunna vara motiverat i vissa fall, men rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.
 
Frågan har behandlats i ett flertal rättsfall med olika utgång. Se nedan för information kring de rättsfall som behandlar frågan om när särskilda skäl för längre ramavtal än 4 år kan föreligga.
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5609-5629-10
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1583-13
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 4656-14.
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1054-16
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2573-18
Med vänlig hälsning,

Josefine

Jurist

24 januari 2020 (Uppdaterat 30 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.