Start

Ska takvolym anges för varje del om ett ramavtal består av flera separata delar?

Publicerad 28 maj 2020
Krävs det i det fall ett ramavtal delas upp i separata delar att en takvolym anges för varje del eller är det tillåtet att ange en total takvolym för samtliga delar?  

Om en takvolym krävs för varje del - vad händer då när takvolymen för den delen uppnåtts? Kan avrop fortsätta ske på övriga delar, eller upphör ramavtalet att gälla för samtliga delar?

Anna

Publicerad 28 maj 2020

Hej Anna,

I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns bestämmelser om tilldelning av kontrakt i separata delar. Av annonseringsbilagan till LOU-direktivet och av annonseringsförordningen framgår att kvantiteten i sådana ramavtal ska anges per del.

Det betyder att om en ramavtalsupphandling innehåller flera anbudsområden, eller delar, som är fristående från varandra kan dessa betraktas som separata ramavtal. Om varje anbudsområde kommer resultera i ett eget ramavtal med en leverantör ska takvolymen anges för respektive del. Att inte ange takvolymen för varje del skulle kunna strida mot öppenhetsprincipen mot bakgrund av bland annat EU-domstolens dom i mål C-216/17 Coopservice.

Det innebär att om takvolymen för en del överskrids kan det ramavtalet som avser den delen inte längre användas.

Läs mer
Läs mer om takvolym vid tilldelning av kontrakt i separata delar i vår vägledning Takvolym i ramavtal på sida 20.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 13–16 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om tilldelning av kontrakt i separata delar
  • artikel 46 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – bestämmelser om tilldelning av kontrakt i separata delar
  • bilaga 5 del C punkt 7–8 i LOU-direktivet – i annonsen ska information om kontraktens storlek anges för varje del om kontraktet är uppdelat i flera delar.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

01 juni 2020 (Uppdaterat 22 februari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.