Start

Vad gäller avseende takvolym i upphandlingar innan Coopservice-domen?

Publicerad 08 februari 2023
Vad gäller för äldre avtal som tecknats före takvolym trädde i laga kraft?
Hur ska man resonera, anses då upphandlingens uppskattade värde vara takvolym? Eller gäller då inte takvolyms regleringen för äldre upphandlingar/avtal?

Nathalie

Publicerad 08 februari 2023

Hej Nathalie,

Att takvolym ska anges vid upphandling av ramavtal har preciserats i EU-domstolens Coopservice-dom. Domen kom i december år 2018 och den klargjorde att det föreligger ett krav på att ange takvolym vid upphandling av ramavtal.

Eftersom EU-domstolen tolkade det äldre LOU-direktivet i Coopservice-domen, vilket låg till grund för den upphandlingslag som gällde innan nu gällande lag om offentlig upphandling (LOU), kan kravet anses ha funnits även innan domen. En uppfattning som delades av många före domen i Coopservice var att det finns en bortre gräns för hur mycket som kan avropas från ett ramavtal, men att det inte var tydligt exakt när denna gräns nåddes. Genom Coopservice-domen tydliggjordes vad kravet på takvolym faktiskt innebär. Det kan tilläggas att de flesta av de bestämmelser som aktualiseras i domen är oförändrade i nu gällande LOU-direktiv.

Som utgångspunkt ska två värden anges vid upphandlingar av ramavtal. Dels ett uppskattat värde, dels en takvolym. Takvolymen behöver inte vara samma som det uppskattade värdet. Om ett uppskattat värde kan anses utgöra en takvolym har så vitt vi känner till inte prövats i domstol och vad som gäller får ytterst avgöras av rättstillämpningen. Domstolar har dock konstaterat att det saknas takvolym när upphandlande organisationer enbart har angett ett uppskattat värde, vilket talar för att det uppskattade värdet inte per automatik bör anses utgöra en takvolym om takvolym saknas.

Sammantaget kan sägas att om en upphandling har genomförts och ramavtal ingåtts innan Coopservice-domen bör inte upphandlingens uppskattade värde betraktas som en takvolym, om det inte uttryckligen framgår av upphandlingsdokumenten att det uppskattade värdet även är en takvolym. Detsamma bör även gälla för upphandlingar som genomförs efter Coopservice-domen. Rättsläget får dock betraktas som oklart.

Läs mer
Läs mer om takvolym i vår vägledning Takvolym i ramavtal som finns publicerad på vår webbplats. Notera att vägledningen publicerades innan EU-domstolens i mål C-23/20 Simonsen & Weel som meddelades i juni 2021.

Källhänvisningar
  • EU-domstolens avgörande i mål C-216/17 Coopservice punkt 61 – den upphandlande organisationen kan endast handla inom gränsen för en viss kvantitet och när denna gräns har nåtts har avtalet inte längre någon verkan
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (äldre LOU-direktivet)
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet).
Med vänlig hälsning,

Nathalie

Jurist

09 februari 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.