Start

Hur ska takvolymen i ramavtal beräknas?

Publicerad 20 juni 2022
Hej
Finns det några bestämmelser hur man ska räkna ut takvolym? Te x har jag varit på två olika upphandlande myndigheter varav den ena alltid la dubbla värdet som takvolym medan den andra tog värdet *1.2...

M.O

Publicerad 20 juni 2022

Hej,

Med takvolym avses en bestämd gräns för hur mycket som är tillåtet att köpa från ett upphandlat ramavtal. EU-domstolen tydliggör i sin dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel att takvolymen kan anges i form av antingen en kvantitet (mängd) eller ett värde. Skyldigheten att ange takvolym i samband med upphandling av ett ramavtal kommer från rättspraxis, vilket innebär att det inte finns några uttryckliga bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) om hur takvolymen ska beräknas.

Syftet med att ange takvolym är för att säkerställa att upphandlingen präglas av den öppenhet som de grundläggande upphandlingsprinciperna kräver. Av den anledningen ska den angivna takvolymen vara realistisk. Upphandlingsmyndighetens bedömning är dock att det ligger i sakens natur att vissa marginaler i takvolymen måste vara tillåtet. Vilka marginaler som kan godtas måste avgöras i det enskilda fallet. Den upphandlande organisationen bör bland annat väga riskerna för ökade behov mot sannolikheten för att dessa behov kan uppstå.

Konkurrensverkets har i sitt ställningstagande om maximal omfattning av ramavtal och öppenhetsprincipen (2021:625) angett att den upphandlande organisationen är skyldig att göra en rimlig uppskattning av takvolymen. En sådan bedömning ska vara välgrundad och objektiv. Det är inte tillåtet att ange en maximal omfattning som med oproportionerlig marginal överstiger det egentliga behovet som kan förutses. Ett sådant förfarande, som skulle kunna ha påverkan på potentiella leverantörers beslut att delta i upphandlingen, skulle stå i strid med öppenhetsprincipen.

Läs mer
Läs mer om takvolym i vår vägledning Takvolym i ramavtal som finns publicerad på vår webbplats. Notera att vägledningen publicerades innan EU-domstolen den i juni 2021 meddelade dom i mål C-23/20 Simonsen & Weel. Läs även mer om hur man anger en takvolym i inlägget Vilken volym ska anges vid upphandling för att ingå ramavtal? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Sofia

Jurist

28 juni 2022 (Uppdaterat 09 december 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.