Start

Hur ska man efterannonsera när anbudsgivarna har begärt sekretess för prisuppgifter?

Hej,
Hur bör man förhålla sig vid efterannonsering i de fall anbudsgivarna (inkl. vinnande anbud) har begärt sekretess på prisuppgifter? Får man ange kontraktsvärde och värde på optioner på ett sådant sätt att dessa inte går att utläsa, t ex ange ett intervall?

Jan

Publicerad 16 oktober 2020

Hej Jan,

Vi har brutit ut din fråga från det ursprungliga inlägget Tidsfrister för ansökan om överprövning av ett avtals giltighet i vår Frågeportal.

Sekretessprövningen ska göras självständigt av den upphandlande organisationen
En anbudsgivare kan aldrig själv sekretessbelägga information utan den upphandlande organisationen är alltid skyldighet att självständigt genomföra en sekretessprövning oavsett det finns en begäran om sekretess eller inte.
Läs mer om detta i inlägget Kan anbudsgivare sekretessbelägga sitt anbud genom att begära sekretess? i vår Frågeportal.

Allmänt om sekretess för prisuppgifter i anbud
Prisuppgifter är exempel på sådana uppgifter som kan omfattas av sekretess. Det finns ett antal domstolsavgöranden där enskilda prisuppgifter ansetts omfattade av sekretess, men där totalpriset kunnat lämnas ut. Det förekommer även exempel på domstolsavgöranden där anbudspriset i sin helhet bedömts omfattas av sekretess. En bedömning måste göras i det enskilda fallet om ett offentliggörande av en prisuppgift kan innebära skada för anbudsgivaren.

För ett mer utförligt resonemang om sekretessbeläggning av prisuppgifter, se inlägget Kan samtliga prisuppgifter i ett anbud sekretessbeläggas? i vår Frågeportal.

Efterannonsera kontraktets totala värde
En efterannons ska innehålla uppgift om det uppskattade värdet av kontraktet eller ramavtalet vid tidpunkten för efterannonsen.

Notera att en uppgift om det uppskattade värdet av kontraktet inte behöver vara en uppgift som omfattas av sekretess, även om styckpriser bedöms göra det. Även vid köp av enstaka varor eller tjänster omfattas dessa i regel av kringkostnader som innebär att prisuppgifter inte behöver vara detsamma som kontraktets totala värde.

I kontraktets totala värde ingår även värdet av eventuella optioner. Det innebär att även för det fall det skulle föreligga sekretess för prisuppgifter som motsvarar huvuddelen av kontraktet och för prisuppgifter hänförliga till optionerna skulle en sammanslagning av dessa två värden kunna leda till att det totala kontraktsvärdet inte omfattas av sekretess. Det skulle behöva vara möjligt att utläsa prisuppgifterna från det totala värdet av kontraktet för att det skulle innebära en risk för skada för den enskilde. Detta kan anses tala för att det inte finns något behov av att ange det uppskattade kontraktsvärdet som ett intervall. Det saknas dock ytterligare vägledning eftersom frågan såvitt vi känner till inte blivit föremål för domstolsprövning.

Källhänvisningar
EU-kommissionens standardformulär 3 för meddelande om tilldelning av kontrakt, bilaga V del D i LOU-direktivet och nya 14 c § i upphandlingsförordningen (2016:1162) – vilka uppgifter som ska ingå i en efterannons.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

23 oktober 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.