Start

Kan man genomföra en direktupphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Kan man i en DIS göra en "direktupphandling". Om värdet på upphandlingen det är under tröskelvärdet, kan jag då vända mig till de leverantörer i min DIS och göra en direktupphandling med alla de fördelar som direktupphandlingen har?

Gun Gustafsson

Publicerad 18 november 2020

Hej Gun,

Svaret på din fråga beror till stor del på om det totala värdet för det dynamiska inköpssystemet över- eller understiger tröskelvärdet. Om det totala värdet beräknas överstiga tröskelvärdet så gäller de direktivstyrda bestämmelserna vid såväl inrättandet som vid de köp som genomförs inom ramen för systemet.

Om det dynamiska inköpssystemets totala värde överstiger tröskelvärdet
Vid köp som omfattas av ett dynamiskt inköpssystem och där köpet ska göras inom ramen för systemet ska den upphandlande organisationen för varje kontrakt som tilldelas bjuda in alla leverantörer som godkänts i systemet eller, om system är indelat i kategorier, alla leverantörer som har godkänts i den kategori som motsvarar berörd upphandling att lämna anbud. Det är därför inte möjligt att inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem endast bjuda in vissa utvalda leverantörer och göra en direktupphandling trots att värdet av upphandlingen, understiger direktupphandlingsgränsen.

Om det dynamiska inköpssystemets totala värde understiger tröskelvärdet
Under tröskelvärdet gäller inte de direktivstyrda reglerna om dynamiska inköpssystem. Det är dock fortfarande möjligt att inrätta ett dynamiskt inköpssystem under tröskelvärdet. Skillnaden är att den upphandlande organisationen själv behöver beskriva hur de köp som sker inom ramen för systemet ska gå till. Den valda metoden måste vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna och den upphandlande organisationen behöver förhålla sig till den föreskrivna metoden under det dynamiska inköpssystemets löptid.

En bedömning av om förfarandet du beskriver är möjligt i ett dynamiskt inköpssystem vars totala värde understiger tröskelvärdet får i första hand göras utifrån den metod som den upphandlande organisationen har angett ska tillämpas inom det dynamiska inköpssystemet. Det kan dock nämnas att ett förfarande som innebär att den upphandlande organisationen godtyckligt kan bjuda in vissa leverantörer i det dynamiska inköpssystemet att lämna anbud skulle kunna stå i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Direktupphandling utanför ett dynamiskt inköpssystem
Avslutningsvis kan det noteras att upphandlingslagstiftningen inte reglerar vilka skyldigheter en upphandlande organisation har att enbart genomföra sina inköp genom ett befintlig dynamiskt inköpssystem. Det innebär att den upphandlande organisationen, under förutsättning att inget annat framgår av villkoren i det dynamiska inköpssystemet, har möjlighet att genomföra upphandlingar utanför systemet. Beroende på exempelvis värdet av upphandlingen kan det vara möjligt att genomföra en direktupphandling och då vända sig till vilken leverantör som helst, oavsett om de är anslutna i systemet sedan tidigare eller inte.

Läs mer
Läs mer om när det är tillåtet att direktupphandla och vilka regler som gäller vid direktupphandling i inlägget Vad gäller vid direktupphandling?.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – över tröskelvärdet ska samtliga godkända leverantörer i systemet eller i berörd kategori, för varje kontrakt som ska tilldelas, bjudas in att lämna anbud
  • Prop. 2021/22:5, s.102 – upphandlande organisationer har möjligheter att använda sig av dynamiska inköpssystem under tröskelvärdet
  • 19 kap. 2 § LOU – de grundläggande upphandlingsprinciperna gäller under tröskelvärdet
  • 20 kap. 13 a § LOU – ett avtal kan förklaras ogiltigt om den föreskrivna metoden för upphandling som innebär löpande tilldelning av kontrakt (till exempel i ett dynamiskt inköpssystem) inte följts av den upphandlande myndigheten
  • 19 a kap. 2 § LOU – direktupphandling under vissa belopp.
Vänliga hälsningar,

 

Victoria

Jurist

20 november 2020 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Tack för svaret. Min fråga var nog inte uttömmande. Det ni svara på har jag full koll på.

Är möjligt att göra en direktupphandling inom DIS:en och utnyttja enkelheten som en direktupphandling ger, med förutsättningen att samtliga leverantörer inom DIS:en får tillgång till min annons och att värdet är under tröskelvärdet?

Gun Gustafsson

23 november 2020

Hej Gun,

Vi ber om ursäkt om vi var otydliga i vårt svar.

Över tröskelvärdet är det inte möjligt att göra en direktupphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. Orsaken till detta är att det vid köp inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem finns regler för hur upphandlingen ska genomföras. Exempelvis finns det reglerat hur lång tid som leverantörerna ska få på sig att svara på en inbjudan att lämna anbud. Dessutom finns det reglerat hur tilldelningen av kontraktet ska ske.

Under tröskelvärdet har den upphandlande organisationen utrymme att själv bestämma hur metoden för tilldelning av kontrakt inom ramen för det dynamiska inköpssystemet ska se ut. Metoden måste vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna och ska följas av den upphandlande organisationen vid de köp som sker inom ramen för systemet. En bedömning av om förfarandet du beskriver är möjligt behöver därför i första hand göras utifrån den metod som den upphandlande organisationen har angett ska tillämpas i det dynamiska inköpssystemet.

Precis som vi skriver i det första svaret så kan det dock vara möjligt att genomföra en direktupphandling utanför det dynamiska inköpssystemet och bjuda in alla anslutna leverantörer, eller bara vissa utvalda, till att lämna anbud. Notera att eftersom upphandlingen då genomförs utanför systemet så ska de allmänna bestämmelserna i kap. 5 i lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas vid uppskattningen av upphandlingens värde. Om det, efter beräkningen, visar sig att den enskilda upphandlingens värde överstiger direktupphandlingsgränsen så är det som huvudregel inte tillåtet att genomföra en direktupphandling. Upphandlingen ska då genomföras utifrån det förfarande som är tillämpligt utifrån det beräknade värdet.

Läs mer
Läs mer om hur man beräknar värdet av en direktupphandling i inlägget Hur ska värdet av en direktupphandling beräknas? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrist för att lämna in anbud i ett dynamiskt inköpssystem som inrättats enligt de direktivstyrda bestämmelserna
  • 8 kap. 12 § LOU – tilldelning av kontrakt i ett dynamiskt inköpssystem som inrättats enligt de direktivstyrda bestämmelserna
  • 19 a kap. 2 § andra stycket LOU – vid direktupphandling gäller även bestämmelserna i 5 kap. (hur värdet av en upphandling ska beräknas).
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

23 november 2020 (Uppdaterat 28 november 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.