Start

Kan man genomföra en direktupphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Kan man i en DIS göra en "direktupphandling". Om värdet på upphandlingen det är under tröskelvärdet, kan jag då vända mig till de leverantörer i min DIS och göra en direktupphandling med alla de fördelar som direktupphandlingen har?

Gun Gustafsson

Publicerad 18 november 2020

Hej Gun,

Vid köp som omfattas av ett dynamiskt inköpssystem och där köpet ska göras inom ramen för systemet så ska den upphandlande organisationen för varje kontrakt som tilldelas bjuda in alla leverantörer som godkänts i systemet, eller om system är indelat i kategorier, alla leverantörer som har godkänts i den kategori som motsvarar berörd upphandling att lämna anbud. Det är med andra ord inte möjligt att inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem endast bjuda in vissa utvalda leverantörer och göra en direktupphandling trots att värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen. Detta gäller även när värdet av det dynamiska inköpssystemet understiger tröskelvärdet och har inrättats enligt bestämmelserna i 19 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingslagstiftningen reglerar dock inte vilka skyldigheter en upphandlande organisation har att enbart genomföra sina inköp genom ett befintlig dynamiskt inköpssystem. Det innebär att den upphandlande organisationen, under förutsättning att inget annat framgår av villkoren i det dynamiska inköpssystemet, har möjlighet att genomföra upphandlingar utanför systemet. Beroende på exempelvis värdet av upphandlingen kan det vara möjligt att genomföra en direktupphandling och då vända sig till vilken leverantör som helst, oavsett om de är anslutna i systemet sedan tidigare eller inte.

Läs mer
Läs mer om när det är tillåtet att direktupphandla och vilka regler som gäller vid direktupphandling samt hur man beräknar värdet av en direktupphandling i inlägget Vad gäller vid direktupphandling? och Hur beräknar man värdet av en upphandling vid återkommande behov? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – samtliga godkända leverantörer i systemet eller i berörd kategori ska, för varje kontrakt som ska tilldelas, bjudas in att lämna anbud
  • 19 kap. 2 § LOU – vid upphandling enligt 19 kap. LOU ska 8 kap. 10 § tillämpas.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

20 november 2020

Tack för svaret. Min fråga var nog inte uttömmande. Det ni svara på har jag full koll på.

Är möjligt att göra en direktupphandling inom DIS:en och utnyttja enkelheten som en direktupphandling ger, med förutsättningen att samtliga leverantörer inom DIS:en får tillgång till min annons och att värdet är under tröskelvärdet?

Gun Gustafsson

23 november 2020

Hej Gun,

Vi ber om ursäkt om vi var otydliga i vårt svar.

Nej det är inte möjligt att göra en direktupphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem. Orsaken till detta är att det vid köp inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem finns regler för hur upphandlingen ska genomföras. Exempelvis finns det reglerat hur lång tid som leverantörerna ska få på sig att svara på en inbjudan att lämna anbud. Dessutom finns det reglerat hur tilldelningen av kontraktet ska ske. En ytterligare aspekt till varför det inte är möjligt att genomföra en direktupphandling inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem är att de rättsliga ramarna som kan ligga till grund för en överprövning ser olika ut beroende på om upphandlingen avser en direktupphandling eller en upphandling i ett dynamiskt inköpssystem.

Precis som vi skriver i det första svaret så kan det dock vara möjligt att genomföra en direktupphandling utanför det dynamiska inköpssystemet och bjuda in alla anslutna leverantörer, eller bara vissa utvalda, till att lämna anbud. Notera att eftersom upphandlingen då genomförs utanför systemet så ska värdet av andra direktupphandlingar av varor och tjänster av samma slag och som har genomförts under räkenskapsåret räknas in i värdeberäkningen.

Om det, efter beräkningen, visar sig att den enskilda upphandlingens värde överstiger direktupphandlingsgränsen så är det som huvudregel inte tillåtet att genomföra en direktupphandling. Upphandlingen ska då genomföras utifrån det förfarande som är tillämpligt utifrån det beräknade värdet.

Läs mer
Läs mer om vilka rättsliga ramar som kan ligga till grund för en överprövning av en direktupphandling i Högsta förvaltningsdomstolens dom, HFD 2018 ref. 60.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 11 § LOU – tidsfrist för att lämna in anbud i ett dynamiskt inköpssystem som inrättats enligt de direktivstyrda bestämmelserna
  • 8 kap. 12 § LOU – tilldelning av kontrakt i ett dynamiskt inköpssystem som inrättats enligt de direktivstyrda bestämmelserna
  • 19 kap. 15 § LOU – anbudsgivare ska ges skälig tid att komma in med anbud i ett dynamiskt inköpssystem som inrättats enligt de nationella bestämmelserna i 19 kap. LOU
  • 19 kap. 24 § LOU – tilldelning av kontrakt i ett dynamiskt inköpssystem som inrättats enligt de nationella bestämmelserna i 19 kap. LOU.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

23 november 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.