Start

Statsstöd - allmänt ekonomiskt intresse

Kan ett uppdrag till en leverantör att utföra uppgifter i syfte att uppnå miljönytta för samhället eller för att restaurera biologisk mångfald anses vara en tjänst av allmän ekonomiskt intresse? Marknaden själv genomför inte dessa uppgifter som är av vikt för Sveriges miljömål.

Anna

Publicerad 01 november 2023

Hej Anna,

Tack för din fråga.

Utöver att ge upphandlingsstöd till upphandlande organisationer och leverantörer, består Upphandlingsmyndighetens uppdrag i att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner.

Vi gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi bistår därför inte i en bedömning i ett enskilt fall när det gäller tillämpningen av reglerna om anförtroende av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Generellt sett gäller däremot följande.

Statsstöd
EU:s statsstödsregler finns i artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Statsstöd innebär att det offentliga, det vill säga staten, kommuner eller regioner, stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden genom att stödet gynnar en viss verksamhet eller produktion. Åtgärden måste också ha en potentiell påverkan på konkurrensen och på handeln mellan EU:s medlemsstater. Med det offentliga avses staten, kommuner eller regioner. Samtliga kriterier i artikel 107.1 måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd.

Kriterierna i statsstödsbegreppet

Tjänster av allmänt intresse
Tjänster av allmänt intresse är sådana tjänster som riktar sig till medborgarna och där offentlig finansiering är nödvändig för att marknaden inte kan erbjuda tjänsten på ett sätt som tillfredsställer samhällets behov.

Tjänster av allmänt intresse delas in i
  • Icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, som inte omfattas av EU-fördragens bestämmelser – exempelvis statsstödsreglerna, och
  • Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, som kan omfattas av såväl statsstöds- och upphandlingsreglerna.
Av detta följer att om de tjänster som din fråga handlar om uppfyller de kriterier som nämns ovan, kan det röra sig om tjänster av allmänt intresse. Om tjänsterna därtill erbjuds av leverantörer på en marknad kan ersättningen till leverantörerna för dessa tjänster omfattas av statsstödsreglerna enligt vad som gäller för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. De kan även omfattas av upphandlingsreglerna, vilket betyder att kontrakten för utförandet av dem kan behöva konkurrensutsättas enligt tillämplig upphandlingslagstiftning.

Altmarkkriterierna
I ett avgörande från EU-domstolen, det så kallade Altmarkmålet (Altmark, C-280/00), klargjorde domstolen att ersättning för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse inte gynnar mottagaren om alla fyra kriterier som domstolen fastställde i målet är uppfyllda, de så kallade Altmarkkriterierna. Gynnandekriteriet i statsstödsbegreppet är då inte uppfyllt vilket innebär att en sådan ersättning inte är ett statsstöd.

Om företaget som anförtros att utföra tjänsten har tilldelats ett kontrakt genom en offentlig upphandling kan det vara fråga om ersättning som ges i enlighet med de upphandlingsrättsliga regelverken. Ersättningen behöver därför inte nödvändigtvis utgöra statsstöd.

Altmarkkriterierna

Vem får definiera en allmännyttig tjänst?
EU-rätten får inte hindra medlemsstaterna från att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Varje medlemsstat definierar själv vad som är en allmännyttig tjänst och därför varierar de mellan medlemsstaterna. Den nationella rätten reglerar vilka möjligheter ansvariga myndigheter har att definiera en allmännyttig tjänst.

Läs mer
Läs mer om statsstöd och om tjänster av allmänt intresse respektive tjänster av allmänt ekonomiskt intresse på vår webbplats.


Christian

Jurist

06 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.