Start

Hållbar upphandling av leksaker och material för kreativt skapande

Publicerad 29 mars 2022

Barn växer och deras organ är inte fullt utvecklade. Barn är därför känsligare för hälsoskadliga ämnen än vuxna. Hälsoskadliga ämnen kan finnas i leksaker och skapandematerial som barn kommer i kontakt med. Vi har nu uppdaterat och skärpt kraven på sådana ämnen samt utvecklat nya krav för allergiframkallande konserveringsmedel.

Att som barn utsättas för skadliga ämnen kan ge effekter långt senare i livet. Barn är känsligare än vuxna, bland annat eftersom de fortfarande växer och deras organ inte är fullt utvecklade. Några exempel på effekter är eksem, allergi och astma samt hormonstörningar som på längre sikt kan leda till fetma, cancer, diabetes, koncentrationsstörningar, för tidig pubertet samt svårigheter att själv få barn. 

– Att ställa krav i offentlig upphandling är ett sätt att minska risken för hälsoskadliga ämnen i leksaker. Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att till barn upphandla produkter med begränsat innehåll av hälsoskadliga ämnen och säkerställa att de levereras i mer cirkulära plastförpackningar, säger Anette Svensson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Leksaker som tillverkas mer giftfritt från början bidrar även till mer giftfria kretslopp och en cirkulär ekonomi. Kriterierna omfattar leksaker, skapandematerial och idrottsmateriel avgränsat till bollar och yogamattor/lekmattor. 

Kriterier i tre undergrupper

  • Produkter CE-märkta som leksaker   
    Uppfyller specifika säkerhetskrav för leksaker.    
  • Skapandematerial eller material för kreativt skapande
    Ändrat från tidigare hobbymaterial.  Omfattar produkter för den pedagogiska verksamheten som inte är CE-märkta leksaker, till exempel lim, vissa färger och tyger.   
  • Idrottsmateriel
    Nytt, har inte tidigare funnits med i omfattningen. Kriterierna omfattar bara bollar och yogamattor/träningsmattor. 

Nya och uppdaterade kriterier 

Hållbarhetskriterierna har uppdaterats och skärpts och två nya hållbarhetskriterier har lagts till. Det ena ställer krav på innehåll av vissa sensibiliserande (allergiframkallande) konserveringsmedel i vattenbaserade produkter. Det andra ställer krav på mer cirkulära plastförpackningar. 

Kriterierna är indelade i tre undergrupper, en för CE-märkta leksaker, en för skapandematerial som inte är CE-märkt samt en för idrottsmateriel (bollar och yogamattor/lekmattor) som inte är CE-märkt. Anledningen är att leksaker regleras genom och testas enligt direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet (leksaksdirektivet). Därför kan man ställa striktare krav på leksaker än på de andra de andra undergrupperna. Idrottsmateriel är ett nytt område för hållbarhetskriterier, där vi valt att börja med några få krav.  

Hållbarhetskriterier för leksaker, skapandematerial och idrottsmateriel

Webbstöd kompletterar kriterierna 

Beslut som fattas innan upphandlingsdokumenten utformas har stor betydelse för vilka hållbarhetskrav som kan ställas i upphandlingen. Kriterierna har därför kompletterats med ett webbstöd som bland annat belyser detta. Webbstödet tar upp vikten av ett genomtänkt sortiment samt hur frågor om barns rättigheter, jämställdhet och tillgänglighet kan hanteras i behovsanalysen. 

Webbstödet tar även upp vikten av att avtalet implementeras i alla berörda delar av organisationen för att de krav som ställts i upphandlingen verkligen ska få effekt på de produkter som köps in.  

Upphandla leksaker, skapandematerial och idrottsmateriel

Giftfri förskola

Revideringen av hållbarhetskriterierna för leksaker innebär att samtliga produktgrupper inom området giftfri förskola nu är reviderade. Kriterierna för textil och för möbler reviderades under 2021. Informationen om giftfri miljö och giftfri förskola på vår webbplats har också uppdaterats.