Startsida

Beställa varor till förskolan

Förskole- och skolpersonal är viktiga för att nå målet en giftfri miljö. Om medarbetarna har grundläggande kunskaper om kommunens avtal kan de lättare reagera om leveransen avviker från avtalet.

Målet är en giftfri miljö 

Personal som gör beställningar till skola och förskola har en avgörande roll att säkerställa att de varor och produkter som köps in till skolor och förskolor uppfyller Sveriges mål att nå en giftfri miljö.

Sveriges klimatmål om en giftfri miljö 

Upphandla för en giftfri miljö

Inköp till skola och förskola görs utifrån det sortiment som finns med i kommunens upphandlade avtal. Det kallas att man gör ett avrop från ett ramavtal. Om det är så att de produkter man vill köpa in till en verksamhet inte finns med i något ramavtals sortiment ska man kontakta kommunens upphandlingsansvariga. Ett ramavtal kan till exempel vara slutet av SKL Kommentus eller några kommuner som har gått ihop om en upphandling.

Viktigt med verksamhetsperspektiv 

Upphandlingen görs oftast av kommunens upphandlare tillsammans med de som har ett övergripande ansvar för inköp till skolorna och förskolorna. Det är bra om pedagoger och lärare ingår i upphandlingens referensgrupp för att få in ett tydligt verksamhetsperspektiv. Det är en fördel om pedagoger och lärare även har viss kunskap om produkters och materials miljö- och  hälsopåverkan och vet vilka krav som kan ställas gentemot leverantörerna. Alternativt att kommunens miljö- eller hållbarhetsstrateger medverkar i upphandlingen. 

Kontakta kommunen om varor saknas 

Om produkterna som skolan eller förskolan ska beställa inte finns på avtalet kan de kontakta kommunens upphandlingsansvariga.

På Kemikalieinspektionens (KEMI) webbplats  kan du läsa mer om olika typer av farliga ämnen. Deras verktyg PRIO hjälper dig att hitta och byta ut farliga ämnen i dina varor eller kemiska produkter. 

PRIO:s kriterier (kemi.se)