Start

Hur räknar man ut en avtalsspärr enligt LOU?

Publicerad 07 mars 2017
Hej,

Hur räknas de 10 dagarna gällande avtalsspärr enligt LOU?

"Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket LOU eller 19 kap. 29 § LOU och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att underrättelsen skickades."

Antag att underrättelsen skickades måndag 1:e i en månad, har avtalsspärren då löpt ut på torsdag den 11:e eller på fredag den 12:e i samma månad?

Om istället avtalsspärren löper över exempelvis påskhelgerna, vad händer då? Räknas då de röda påskdagarna in, samt helgdagarna? Då har man ju inte lång tid på sig att överklaga.

Uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: den 29 januari 2019

Anders

Publicerad 07 mars 2017

Hej Anders,

Hur räknar man ut en avtalsspärr enligt LOU?
Antag att underrättelsen om tilldelning skickas måndagen den 1 april med 10 dagars avtalsspärr. I det fallet skulle det innebära att avtalsspärren löper till och med torsdag den 11 april, vilket betyder att avtal kan tecknas tidigast fredag den 12 april.

Om istället den upphandlande skickar underrättelse om tilldelning precis innan påskdagarna, det vill säga 18 april 2019 med 10 dagars avtalsspärr löper avtalsspärren till den 29 april 2019 på grund av att dag 10 (den 28 april 2019) är en söndag. Det innebär att avtal kan tecknas den 30 april 2019. Ingen hänsyn tas till påskdagarna, eftersom de enbart skulle ha påverkat avtalsspärrens längd om de infallit på avtalsspärrens sista dag.

Är inte 10 dagar alldeles för kort tid för leverantören att ansöka om överprövning?
Ovanstående innebär att en leverantör i vissa fall har ett begränsat antal helgfria arbetsdagar på sig att utforma och lämna in en ansökan om överprövning. Notera att en leverantör kan ansöka om överprövning utan att ha få tagit del av exempelvis det vinnande anbudet. Det går bra att komplettera en ansökan med ett yttrande i ett senare skede under överprövningsprocessen. Den upphandlande myndigheten har således inget att vinna på att exempelvis fördröja ett utlämnande av en allmän handling under avtalsspärren.

Läs mer
Mer information om hur man beräknar avtalsspärren finns på vår webbplats.

Källhänvisningar
20 kap. 18 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid beräkningen av en avtalsspärr och tidsfrister för ansökan om överprövning ska 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid tillämpas.

Med vänlig hälsning

Mattias

09 mars 2017 (Uppdaterat 17 maj 2021)

Min tolkning är att den dag då tilldelning skickas också ska räknas utifrån skrivning nedan. Vilket innebär att avtal kan tecknas dag 11 under förutsättning att inte söndagsregeln inträffar.

"Förrän 10 dagar har gått från det att underrättelsen skickades."

Enligt 20 Kap 1 § Om en upphandlande myndighet är skyldig att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 eller 38 § och underrättelsen har skickats med ett elektroniskt medel, får den upphandlande myndigheten inte ingå avtal (avtalsspärr) förrän 10 dagar har gått från det att underrättelsen skickades.

Erika

22 mars 2021

Hej Erika,

Vi kan förstå att ordalydelsen i lagen ger utrymme för en sådan tolkning. Av förarbetena till den aktuella bestämmelsen framgår dock att det är den påföljande dagen efter det att underrättelsen om tilldelningsbeslut har skickat som ska räknas som den första dagen.

Precis som Mattias skriver i sitt exempel så blir alltså avtalsspärrens sista dag den 11:e dagen räknat från och med den dag som underrättelsen skickades ut och avtal kan då som huvudregel tecknas först den 12:e dagen. Detta förutsätter givetvis att avtalsspärrens sista dag inte infaller på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Infaller avtalsspärrens sista dag på någon av dessa dagar ska avtalsspärrens sista dag flyttas till nästa vardag i enlighet med den så kallade söndagsregeln.

Läs mer
Läs mer om söndagsregeln i inlägget Vad händer om avtalsspärren i ett tilldelningsbeslut upphör på en söndag, är det inte giltigt då? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop. 2009/10:180 s. 353 – avtalsspärren gäller i tio dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickats med elektroniska medel. Vid beräkning av avtalsspärren ska den påföljande dagen efter det att beslutet har skickat räknas som den första dagen
  • 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid – den så kallade söndagsregeln.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

23 mars 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.