Start

Vad innebär åberopande av andra företags kapacitet?

Hej,

Enligt 14 kap 6 § får en leverantör för ett visst kontrakt åberopa andra  företags kapacitet för att uppfylla krav som avser ekonomisk  och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig  kapacitet. Var drar man gränsen för vad som anses vara teknisk eller yrkesmässig kapacitet? Om man som leverantör köper in varor från underleverantör för att dessa ska ingå i upphandlingen, ska då underleverantören garantera kapacitet?

Finns några generella kriterier för vilka varor, produkter som omfattas av detta regelverk?

Alla leverantörer köper in någon form av varor/tjänster och alla underleverantörer berörs väl inte.

Thomas Rydhagen

Publicerad 18 april 2017

Hej Thomas!

Kvalificeringskrav avser krav som ställs på leverantören. Reglerna om kvalificeringskrav finns i 14 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). De kvalificeringskrav som myndigheten ställer ska vara lämpliga för att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det kontrakt som ska tilldelas. Alla krav ska ha anknytning till det som ska anskaffas och stå i proportion till detta. Kraven kan uttryckas som minimikrav på förmåga.

Det är inte tvingande för upphandlande myndigheter att ställa kvalificeringskrav men om det görs måste bestämmelserna i 14 kap. och 15 kap. LOU följas. Det senare kapitlet avser vilka bevis den upphandlande myndigheten får begära för att leverantören ska visa att den uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen. Du undrar var man dra gränsen för vad som anses vara teknisk eller yrkesmässig kapacitet. Viss ledning kan dras från 15 kap. 11 § LOU som är en uttömmande lista på vilka intyg man får begära in för att styrka leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

En leverantör har rätt att åberopa en annan leverantörs kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav.

En upphandlande myndighet innan den tilldelar ett kontrakt bland annat kontrollera att leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som myndigheten ställt. Endast då leverantören åberopat ett annat företags kapacitet för att uppfylla något kvalificeringskrav ska detta företag också kontrolleras på samma sätt som en huvudleverantör. Vanliga underleverantörer behöver med andra ord inte garantera kapacitet.

Källhänvisningar
  • 14 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beskrivning av kvalificeringskrav 
  • 14 kap. 6 § LOU – åberopande av annans kapacitet
  • 4 kap. 10–11 §§ LOU – en upphandlande myndighet innan den tilldelar ett kontrakt bland annat kontrollera att leverantören och eventuella företag vars kapacitet åberopas uppfyller de kvalificeringskrav som myndigheten ställt.
Uppdaterad: den 29 april 2019

Med vänlig hälsning,

Petter

28 april 2017

Ovan är uppfattat, en kompletterande fråga om kapacitet:
Om huvudleverantören har kapacitet i form av ekonomi, personer och kunskap för att uppfylla upphandlingen men man jobbar tillsammans med en underleverantör för att kunna utföra arbetet bättre, till exempel genom att använda en underleverantörs refernscase i upphandlingen då den innehållsmässigt passar bättre för den upphandlande tjänsten - är det då att se som att använda kapaciteten och därmed åberopa densamma eller är det mer att se som ett innehåll separat från kapacitet?

Jenny

25 augusti 2020

Hej Jenny,

En anbudsgivare kan endast åberopa annans kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven i en upphandling. Om anbudsgivaren anlitar en underleverantör för att utföra hela eller delar av uppdraget, utan att förlita sig på dennes kapacitet för att uppfylla ett eller flera kvalificeringskrav, innebär det inte att kapaciteten åberopas. Det innebär istället att anbudsgivaren anlitar en underleverantör för att fullgöra hela eller delar av kontraktet.

Läs mer
Läs mer om skillnaden mellan att åberopa annans kapacitet och anlita underleverantörer i inläggen Finns det någon skillnad mellan att åberopa annans kapacitet och att anlita en underleverantör? och Vem är underleverantör? i vår Frågeportal.

Läs även mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

26 augusti 2020

Hej,
I en upphandling där vi behöver åberopa ett annat företags kapacitet gällande teknisk kunskap. Om vi vinner upphandlingen, kan vi då byta ut detta företag eller förbinder vi oss att ha med dem i projektet?

Kan vi tillsammans med beställare byta ut mot ett annat företag och åberopa deras tekniska kunskap?

Gunnar

28 juni 2023

Hej Gunnar,

Om din fråga handlar om vilken möjlighet det finns att byta ut den aktör vars kapacitet ni åberopat under upphandlingen hänvisar vi i första hand till inlägget Går det att byta ut underleverantören vid åberopande av annat företags kapacitet? i vår Frågeportal.

Om din fråga handlar om möjligheten att göra ett byte när avtal har ingåtts kan följande sägas. Vilka ändringar som kan ske under avtalstiden är utifrån leverantörens perspektiv främst en avtalsrättslig fråga. Vad som är möjligt i ett enskilt fall beror på vilka rättigheter och skyldigheter parterna har enligt avtalet. Det kan finnas villkor i avtalet som ger leverantören en möjlighet att, oftast efter godkännande av myndigheten, byta ut den eller de aktörer vars kapacitet har åberopats, eller underleverantörer som deltar i fullgörandet av kontraktet.

Den upphandlande organisationen behöver dock också förhålla sig till upphandlingsreglerna. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller vissa begränsningar gällande vilka ändringar som är möjliga att göra i ett avtal utan att genomföra en ny upphandling. En ändring som kan vara tillåten är en ändring som sker genom en option eller en ändringsklausul. Ändringsklausulen måste i så fall vara klar, exakt och entydig samt ange omfattningen och arten av möjliga ändringar och villkoren för när de får tillämpas. Är det tydligt i avtalet att den aktör vars kapacitet åberopats får bytas ut kan det alltså vara möjligt för den upphandlande organisationen att tillåta detta.

Om det inte finns någon tydlig ändringsklausul behöver den upphandlande organisationen undersöka om ändringen är möjlig utifrån någon annan ändringsbestämmelse. Ändringar som inte är väsentliga är enligt LOU tillåtna utan att genomföra en ny upphandling. En underleverantör som enbart levererar något till leverantören vid utförandet av kontraktet kan som regel bytas ut utan att det ses som en väsentlig ändring. För det fall en underleverantör varit en avgörande faktor för att leverantören skulle tilldelas kontraktet har dock EU-domstolen uttalat att det kan utgöra en väsentlig förändring att byta ut underleverantören.

Sammanfattningsvis behöver frågan om ni kan byta ut den aktör vars kapacitet åberopas efter att avtal ingåtts både bedömas utifrån ett avtalsrättsligt och ett upphandlingsrättsligt perspektiv. Generellt gäller att ändringar i ett avtal behöver accepteras av samtliga parter. Utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv kan den upphandlande organisationen vara förhindrad att tillåta ett byte om ingen av ändringsbestämmelserna i LOU är tillämplig. Frågan om en ändringsbestämmelse är tillämplig måste avgöras i varje enskilt fall.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 14 § LOU – ändringar som inte är väsentliga är tillåtna
  • EU-domstolens mål C-91/08 Wall AG, punkt 39 – för de fall en specifik underleverantör varit en avgörande faktor för att leverantören skulle tilldelas kontraktet kan det utgöra en väsentlig förändring att byta ut underleverantören.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

05 juli 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.