Start

När och hur får prioritetsordning för tilldelningskriterier tillämpas?

Hej,

I bland annat LOU förekommer ju prioritetsordning som ett alternativ till viktning av tilldelningskriterierna. Jag har själv aldrig riktigt förstått hur detta ska tillämpas i praktiken utan alltid valt att hålla mig till viktning.

När jag nu ska göra en upphandling enligt den nya lagen om upphandling av koncessioner, LUK, konstaterar jag dock att där är prioritetsordning enda alternativet. Jag undrar därför om ni kan beskriva hur en sådan utvärderingsmodell skulle se ut?

Patrik

Publicerad 16 oktober 2017

Hej Patrik,

När får prioritetsordning för tilldelningskriterier tillämpas?
Vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tilldelningskriterier som huvudregel viktas inbördes. I undantagsfall om det inte är möjligt att ange tilldelningskriteriernas inbördes vikt, ska myndigheten beakta dem genom en prioritetsordning. En förutsättning för att myndigheten ska ta hänsyn till kriterierna genom en prioritetsordning är med andra ord att kriterierna av objektiva skäl inte kan viktas.

I lagen om upphandling av koncessioner (LUK) finns inga bestämmelser om viktning av tilldelningskriterier. Vid upphandling enligt LUK räcker det med att ange tilldelningskriterierna i fallande prioritetsordning för att säkerställa likabehandling av eventuella anbudsgivare. Regleringen i LUK är tänkt att vara mer flexibel för den upphandlande myndigheten. Det finns inget hinder mot att en upphandlande myndighet i det enskilda fallet väljer att begränsa denna flexibilitet. Det finns alltså inget hinder mot att den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten specificerar vilken betydelse respektive tilldelningskriterium har i prioritetsordningen.

Hur kan prioritetsordning för tilldelningskriterier tillämpas?
Av förarbetena ges ingen vägledning av hur bestämmelsen om prioritetsordning i LUK ska tillämpas. Där framgår endast att bestämmelserna om prioritetsordning genomförs på ett direktivnära sätt, och den närmare innebörden av dem kommer att få prövas i rättstillämpningen.

Tilldelningskriterierna i prioritetsordning innebär att kriterierna sorteras i fallande ordning. Det vill säga att det viktigaste kriteriet kommer först, sedan det näst viktigaste, sedan det tredje och så vidare. Placeringen säger inget om skillnaden mellan kriterierna, det vill säga viktningen. Det går därför inte att utläsa exempelvis om det först angivna kriteriet är dubbelt så viktigt som det näst viktigaste kriteriet.

Exempel
Ett exempel på prioritetsordning är följande. En kommun upphandlar drift av sin parkeringsanläggning genom tilldelning av en koncession enligt LUK. Kommunen efterfrågar särskilt innovativa lösningar för att förenkla kundens upplevelse av att använda anläggningen. Priset är av betydelse men viss betydelse har det att driften startar så snart som möjligt. I detta fall hade kommunen kunnat använda följande prioritetsordning.
  1. Funktion
  2. Pris
  3. Leveranstid
Eftersom det inte behöver framgå av upphandlingsdokumenten vilken vikt tilldelningskriterierna har kan den upphandlande myndigheten vid utvärderingen bestämma dess inbördes vikt. Till exempel kan funktion viktas 70 procent, pris 20 procent och leveranstid 10 procent. Om den upphandlande myndigheten istället inser att pris ska ges en större än så kan tilldelningskriterierna exempelvis funktion viktas 49 procent, pris 48 procent och leveranstid 1 procent. Notera att denna ändring kan ske utan att det anges i upphandlingsdokumenten vilket innebär att en stor flexibilitet finns för den upphandlande myndigheten eller enheten.

Även om det är självklart kan det nämnas att de grundläggande upphandlingsprinciperna ska iakttas vid tillämpningen av bestämmelserna om prioritetsordning för tilldelningskriterier.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – i undantagsfall om det inte är möjligt att ange tilldelningskriteriernas inbördes vikt, ska myndigheten beakta dem genom en prioritetsordning
  • 13 kap. 3 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)
    och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU (LUK-direktivet) beaktandesats 73 – vid upphandling enligt LUK räcker det med att ange tilldelningskriterierna i fallande prioritetsordning för att säkerställa likabehandling av eventuella anbudsgivare
  • prop. 2015/16:195 s. 799 – förarbetena där det framgår att bestämmelserna om prioritetsordning genomförs på ett direktivnära sätt, och den närmare innebörden av dem kommer att få prövas i rättstillämpningen.
Med vänlig hälsning,

Gustav

17 oktober 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Är detta verkligen möjligt det betyder ju i princip fri prövningsrätt.
Jag kan alltså anpassa utvärderingen när jag sett anbuden???

Po Andersson

20 oktober 2017

Hej Po,

Det är möjligt. Det betyder dock inte i princip fri prövningsrätt. En upphandlande myndighet ska, vilket jag även påtalar ovan, iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna vid tillämpningen av bestämmelserna om prioritetsordning för tilldelningskriterier.

Det stämmer att det går att anpassa utvärderingen när den upphandlande myndigheten eller enheten sett anbuden. Notera särskilt att anpassningen bland annat ska vara saklig och likabehandlande enligt de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Med vänliga hälsningar,

Gustav

23 oktober 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.