Start

Får vi ange ett värde (poäng) som anbudsgivaren måste komma över för att gå vidare i utvärderingen?

Kan man i ett öppet förfarande begränsa antalet anbud i tilldelningsfasen? Dvs skriva att de anbud som inte uppnår en viss poäng för ett visst tilldelningskriterium går inte vidare i utvärderingen av andra tilldelningskriterium.

Per

Publicerad 28 oktober 2019

Hej Per,

Vi tolkar din fråga som att ni i utvärderingsfasen vill använda er av en modell som innebär att de anbud som inte uppnår en viss poäng i det första tilldelningskriteriet inte kommer att utvärderas enligt de andra tilldelningskriterierna i syfte att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Återkom gärna om det är så att vi har missuppfattat din fråga.

En upphandlande myndighet har en förhållandevis stor frihet att själv utforma sin utvärderingsmodell för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Om grunden för utvärdering är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet eller kostnad ska tilldelningskriterierna och deras inbördes viktning anges i något av upphandlingsdokumenten. Om kriterierna inte kan viktas av objektiva skäl, ska upphandlande myndighet istället beakta dem genom en prioritetsordning och istället ange kriterierna i fallande prioritetsordning i upphandlingsdokumentet.

Om utvärderingsmodellen är transparent och det i upphandlingsdokumenten framgår tydligt vilka tilldelningskriterier som finns och deras inbördes vikt eller i vissa fall prioritetsordning, så finns det inga upphandlingsrättsliga hinder från att använda den modell som anges i frågan. I praxis så har det ansetts vara tillåtet att vid ett öppet förfarande ställa upp minimikrav beträffande den tekniska utvärderingen så att anbud som inte uppnår ett förutbestämt värde för lägsta poäng inte går vidare i den fortsatta utvärderingen.

För tydlighetens skull och för att inte blanda ihop modellen med begränsning av antalet anbudssökanden som får lämna anbud i ett tvåstegsförfarande så föreslår vi dock att ni använder ett annat ord än ”begränsning” när ni beskriver er utvärderingsmodell.

Notera att kvalificeringskrav inte får sammanblandas med tilldelningskriterier, läs mer om det i inlägget Får kontroll av anbudsgivarens lämplighet och tilldelning av kontrakt ske samtidigt? i vår Frågeportal.

Läs mer

Läs mer om vad bestämmelserna om prioritetsordning innebär i inlägget När och hur får prioritetsordning för tilldelningskriterier tillämpas? i vår Frågeportal. Frågan avser en upphandling enligt lagen om koncessioner (LUK) men någon skillnad i sak finns inte mellan den lagen och LOU.

Källhänvisningar 
  • 16 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt över tröskelvärdet
  • EU-domstolens dom i mål C-546/16 Montte – möjlighet att i upphandlingsdokumenten vid ett öppet förfarande ställa minimikrav beträffande den tekniska utvärderingen, så att anbud som inte uppnår ett förutbestämt värde är undantagna från vidare utvärdering i tilldelningsförfarandet, oberoende av hur många anbudsgivare som kvarstår.
Vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

01 november 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Går det även bra att minska ner antalet anbudsgivare i ett öppet förfarande enligt ovan genom att tex låta de 4 anbuden med högsta poäng (utan att uppge ett visst poäng) för ett tilldelningskriterie gå vidare i utvärderingen till nästa tilldelningskriterie? dels för att säkerställa att det blir tillräcklig konkurrens och dels för att inte få för många som går vidare till ex anbudspresentation som är tidskrävande.

Victoria

18 mars 2024

Hej Victoria,

Som vi tolkar förutsättningarna i din fråga så handlar den inte om att begränsa antalet anbudsgivare som ska få lämna anbud utan handlar om att begränsa antalet anbud som går vidare till nästa steg i utvärderingen. Inledningsvis kan nämnas att det inte finns någon uttrycklig skyldighet att fortsätta utvärdera ett anbud om det är uppenbart att anbudet inte har en möjlighet att bli tilldelad avtalet. I sammanhanget kan det därför vara bra att noga tänka igenom i vilken ordning utvärderingen av tilldelningskriterierna ska ske samt tilldelningskriteriernas inbördes viktning eller prioritetsordning.

Det finns ingen bestämmelse om hur en utvärderingsmodell ska utformas utan den upphandlande organisationen har en stor frihet att utforma sin utvärderingsmodell på det sätt som passar organisationens behov bäst och värdera anbud inom ramen för ett affärsmässigt övervägande. Under förutsättning att er tänkta utvärderingsmodell är förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen, och leder till att den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för myndigheten kan tilldelas kontraktet så finns det inget generellt hinder mot att utforma modellen så som du skriver i din fråga.

Kan man blanda en relativ utvärderingsmodell med en absolut?
Utifrån uppgifterna i frågan så är en möjlig tolkning att er utvärderingsmodell är en blandning mellan en relativ utvärderingsmodell där utvärderingen av ett anbud i vissa delar sker i relation med övriga anbud, och en absolut utvärderingsmodell där utvärderingen i andra delar sker individuellt för respektive anbud.

Vad gäller relativa utvärderingsmodeller så anses dessa generellt vara förenliga med upphandlingsreglerna. Beroende på hur den relativ utvärderingsmodellen är utformad kan den dock i enskilda fall anses vara oförenlig. Så vitt vi känner till har frågan om en blandad utvärderingsmodell är förenlig med upphandlingsreglerna aldrig blivit ställd på sin spets i något vägledande domstolsavgörande och rättsläget för om det är möjligt att blanda en relativ och en absolut utvärderingsmodell får därför betraktas som oklart.

Läs mer
Läs mer i vår Frågeportal om skillnaden mellan absoluta respektive relativa utvärderingsmodeller, vilken skyldighet det finns att utvärdera alla anbud samt vad som gäller avseende viktning och prioritetsordning av tilldelningskriterierna i inläggen,
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

22 mars 2024

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.