Start

Får vi ange ett värde (poäng) som anbudsgivaren måste komma över för att gå vidare i utvärderingen?

Kan man i ett öppet förfarande begränsa antalet anbud i tilldelningsfasen? Dvs skriva att de anbud som inte uppnår en viss poäng för ett visst tilldelningskriterium går inte vidare i utvärderingen av andra tilldelningskriterium.

Per

Publicerad 28 oktober 2019

Hej Per,

Vi tolkar din fråga som att ni i utvärderingsfasen vill använda er av en modell som innebär att de anbud som inte uppnår en viss poäng i det första tilldelningskriteriet inte kommer att utvärderas enligt de andra tilldelningskriterierna i syfte att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Återkom gärna om det är så att vi har missuppfattat din fråga.

En upphandlande myndighet har en förhållandevis stor frihet att själv utforma sin utvärderingsmodell för att bestämma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Om grunden för utvärdering är bästa förhållandet mellan pris och kvalitet eller kostnad ska tilldelningskriterierna och deras inbördes viktning anges i något av upphandlingsdokumenten. Om kriterierna inte kan viktas av objektiva skäl, ska upphandlande myndighet istället beakta dem genom en prioritetsordning och istället ange kriterierna i fallande prioritetsordning i upphandlingsdokumentet.

Om utvärderingsmodellen är transparent och det i upphandlingsdokumenten framgår tydligt vilka tilldelningskriterier som finns och deras inbördes vikt eller i vissa fall prioritetsordning, så finns det inga upphandlingsrättsliga hinder från att använda den modell som anges i frågan. I praxis så har det ansetts vara tillåtet att vid ett öppet förfarande ställa upp minimikrav beträffande den tekniska utvärderingen så att anbud som inte uppnår ett förutbestämt värde för lägsta poäng inte går vidare i den fortsatta utvärderingen.

För tydlighetens skull och för att inte blanda ihop modellen med begränsning av antalet anbudssökanden som får lämna anbud i ett tvåstegsförfarande så föreslår vi dock att ni använder ett annat ord än ”begränsning” när ni beskriver er utvärderingsmodell.

Notera att kvalificeringskrav inte får sammanblandas med tilldelningskriterier, läs mer om det i inlägget Får kontroll av anbudsgivarens lämplighet och tilldelning av kontrakt ske samtidigt? i vår Frågeportal.

Läs mer

Läs mer om vad bestämmelserna om prioritetsordning innebär i inlägget När och hur får prioritetsordning för tilldelningskriterier tillämpas? i vår Frågeportal. Frågan avser en upphandling enligt lagen om koncessioner (LUK) men någon skillnad i sak finns inte mellan den lagen och LOU.

Källhänvisningar 
  • 16 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt över tröskelvärdet
  • EU-domstolens dom i mål C-546/16 Montte – möjlighet att i upphandlingsdokumenten vid ett öppet förfarande ställa minimikrav beträffande den tekniska utvärderingen, så att anbud som inte uppnår ett förutbestämt värde är undantagna från vidare utvärdering i tilldelningsförfarandet, oberoende av hur många anbudsgivare som kvarstår.
Vänliga hälsningar,

Anna

Upphandlingsspecialist

01 november 2019 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.